پیروزی برای حکو مت بی اعتبار , فا سد وکلاهبردار
برگر دان – محمد عا رف عر فان برگر دان – محمد عا رف عر فان

 لندن- مورخ  نهم  نومبر 2009

مقا له حاضر در روزنامهindependent)  ) مورخ سوم نومبرمنتشره بر یتا نیا بو سیله Patrick Cockburn) )(1) نگا رش یا فته که خوا نش آن  در وضع بحرا نزای کنو نی کشورودید گاه ها , نظر یات وسیا ست ها ی متنا قض آفریده گاران این طلاطم زند گی بر انداز و رویش های مر گبار وعوا مفر یبانه حا کمان کا بل خا رج از دلچسپی نخوا هد بود . حال توجه خوا ننده گرا می را به متن آن  جلب مینما یم :

ایا لات  متحده امر یکا ومتحدین اش ممکن است بر ایجاد حکو مت وحدت ملی  میان آ قا یان حا مد کرزی وعبد الله عبد الله فشار وارد نما یند.

  انتخا بات در افغا نستان , برای کلیه سا ز ما ندهنده گان  آن به یک مصیبت بزرگ مبدل شده است.حا مد کرزی بار دیگر  برای یک دوره  پنج ساله به حیث برنده این انتخا بات در کشور اعلان گر دید.,مگر متحدین وی در خارج وداخل کشور درک مینما یند که پیروزی ا و در گرو تقلب آشکار نهفته بود.این انتخا بات به عوض اینکه ابعاد مشرو عیت حا کمیت وی را ارتقا بخشد , میزان مشروعیت اش را بیش از پیش تنزل داده است ..

از دید گاه آقای کرزی وی در فر جام به پیروزی دست یازید وکسی را یارای مقا بله به او نبود . برای بار ک او با ما ریس جمهور امریکا این یک انکشاف تاریکی بود که وی را در حا لت بلا تکلیفی قرار داد تا با فر ستا دن نیروی بیشتر در افغا نستان , بخاطر دفاع یکی از فاسد ترین , کلاهبر دار ترین وبی اعتبار ترین نظام جها ن جنگ نماید.گفته مشهور ا فغا نان قبل از انتخا بات  مبنی بر اینکه : ( تداوم وضع مو جود نه به دلیل تز ئید  قدرت طا لبان بلکه به علت افزا یش  ضعف دولت است .) ,در آینده بیشتر صحت می یا بد.

. ایا لات متحده امر یکا ومتحدین اش ممکن برای تا مین وحدت ملی میان آقای کرزی ورقیب اصلی اش در انتخا بات ریا ست جمهو ری  عبد الله عبد الله فشار وارد نمایند ,اما ممکن است این تد بیر در روی کا غذ در خشند گی داشته با شد ویا با مقا یسه با التر نتیوی  حا کمیت تک فر دی حا مد کرزی بهتر جلوه نما ید, اما اتحاد تحمیلی میان افرادیکه از هم تنفر دا رند , به مفهوم تا مین  بر قراری ار تبا طات  اختلاف جو یا نه  وتفر قه  انگیر  میبا شد که تنها برای ارزشمندی تبلیغا تی برای دو نران و حا میان خا رجی نظام  , مورد بهره بر داری  قرار داده میشود.

. در نومبر سا ل 2008 , ز ما نیکه آقای او با ما ریس جمهور امر یکا در انتخا بات پیروز گردید, باید معتقد میبود که وی حق بجا نب بود تا در منا سبات با عراق موضع نرم ودر منا سبات با افغا نستان موضع سخت ومحکم اتخاذ مینمود.در حا لیکه عراق با تنا سب افغا نستان ,جا ی  خطر نا کتر جلوه مینمود. در ست بعد از مدت دوا زده ماه وی بر صحت چشم انداز خویش ملتفت شده ودرک مینما ید که افغا نستان از  بزرگترین پر ابلم  پا لیسی خا رجی امر یکا محسوب میگردد .این خطر نا کترین مو قعیت ایست نسبت به هر زما نیکه عراق برایشان بود .

بر خلاف افغا نستان, در عراق, حکو مت به شیوه دمو کرا تیک به  آرا ئ اکثریت مردم انتخاب گردید . چون در آنجا برای اینکه پنجم حصه جمیعت کشور را سنی های عرب تشکیل میداد وپیروزی رقبای اهل تشیع را پذیرا نبو دند, بنا بر آن در آنجا جنگ وحشیا نه در میان افراد ملکی به  جر یان افتید اما اهل تشیع هر گز لذ ت  اشغال عراق بو سیله امر یکا را نپذیر فتند, اما زما نیکه ایشان قدرت سیا سی را حصول نمو دند  , پس از آن برای همکا ری با ایا لات متحده امر یکا آما ده شدند . از جمله فقط کرد ها بو دند که , به حیث متحدین طو لانی مدت امر یکا با قی ما ندند.

در عراق دولت قبلا نیرو مند بود ومیتوا ند بار دیگر به حیث دو لت نیرو مند ظهور نما ید.وبا لا تر از همه که حکو مت عراق از داشتن پول سر شار بهره مند بود ,وتنها عوا ید نفتی آن کشور در جر یان سال گذشته با لغ بر( 2 6) ملیون دا لر امر یکای گر دید.اما حکو مت افغا نستان در گذشته در بیرون از شهر ها فا قد صلا حیت بود وبه جز از حما یت ما لی بیرونی , فا قد امکا نات پو لی میبا شد.

تفا وت های مهم دیگر در میان دو کشور عبا رت از سا ختار جغرا فیای شان میبا شد, عراق به استثنای منا طق کر دستان , دا رالی اراضی هموار بوده واکثریت بزرگ مردم در شهر ها زندگی مینما یند,واز لحاذ سو ق الجیشی با مقا یسه به افغا نستان که از دا شتن  ار تفا عات کو هستانی , تپه های نا هموار ,وقرائی دور افتیده بر خو ردار میبا شد , برای جنگ های پا رتیزانی , مسا عد نمیبا شد  .

طا لبان , پیوسته قا در بودند تا کمر بند سا حوی منا طق پشتون نشین حو زه شمال غر بی پا کستان را به حیث پناه گاه مصئون خو یش مبدل نما یند. این منا طق اکنون تحت ضر بات هوای نیرو های امر یکای وار تش پا کستان قرار دارد.

یکی ازمفید یت ها ی  قا بل درک و وا قع بینانه تری را که  انتخا بات افغا نستان برای جوا مع امر یکا , ارو پا , بویژه انگلستان , ایجاد نمود , عبارت ازکا ر برد  میخا نکیت سیا سی افغا نی بود. این فقط همان چیزی بود که در استعفا نا مه آ قای Mathew Hoh)  ) نما ینده ارشد امر یکا در ولایت زا بل افغا نستان وافسر سا بق نظا می امر یکا در عرا ق  با  فصا حت  کلام  نگار ش یا فته واو شان خا طر نشان نمو دند: (( نفطه بسیار مهمیکه ایا لات متحده امر یکا در جنگ افغا نستان دا خل شده است عبارت از این است که این جنگ , نبرد(35) سا له بوده و میان نیرو های مدرن , شهری , تحصیلکر ده وسیکو لار از یکسو واز سوی دیگر میان نیرو های مذهبی , دها تی , بیسواد , وسنتی در جر یان بوده است ))        

با آنچه که نیرو های شو ریشی نبرد های خویش را تو جیه مینما یند , عبارت از حضور نیرو های نا تو وامر یکای , همچنان واحد های ارتش افغا نستان وپو لیس در دره ها وقصبات منا طق جنوبی آن کشور است . اما آقای  Hoh) ) در پا یان جمعبندی نموده مینگارد که : (( من در یا فته ام که ابعاد جنگ آشو بگرانه , نه بخاطر درفش سفید طا لبان بلکه بخا طر حضور نیرو های خا رجی ووضع ما لیات از سوی نظامیست در کا بل که نما ینده مردم افغا نستان نمیبا شد

دید گاه های آقایHoh)) در نظرخوا هی مردم افغا نستان مورد تا یئد قرار گر فت. اکثریت مردم افغا نستان , خوا هان نیروی بیشتر خا رجی نمی با شند. آنها تصور مینما یند که نیروی بیشتر سبب کشتار بیشتر افغان ها میگردد.منا طق که بیشتر نیروی طا لبان , برای مردم قا بل قبول وا قع می گردد در وا قع محلات ایست که نیرو ها ی هوای امر یکا ومتحدین  و فیر سلاح های سقیل وتو پخا نه ایشان با عث کشتار مر دم گر دیدند. آرزوی اینکه نیروی امر یکا به یک ار تش با شکوه صلح مبدل شود اصلا رو ما نتیک وغیر وا قعی خوا هد بود.

امریکا وبر یتا نیا وا قعا با ید به انتخا بات  مسخره آ میز افغا نستان , در حا لیکه  سر ما یه گذاری های سیا سی ونظا می شان در آن کشور به آن ار زش پیدا نما ید, به آن تعجب نما یند . پا لیسی آنها در خصوص حفظ واستحکام حکو مت مر کزی در افغا نستان با تنا سب گذشته , مضحک آمیز به نظر جلوه مینما ید .اینجا حکا یا  ت درد آوری وجود دارد که سر باز بریتا نیای به منظور تا مین امنیت  حوزه های انتخا باتی وفراهم سا زی تسهیلات رائ دهی برای مردم , در انفجار ما ین,  پای خویش را از دست میدهد , وحکو مت مورد حمایت بر یتا نیا در کا بل مشغول جعل کاری بوده , بناء در هر دو مورد , چه حضور ویا هم چه غیا بت رائی دهند گان در این بی مفهوم تبا رز مینماید .

 طو ریکه دیده میشود , امر یکا وبر یتا نیا در جنگ کسی دیگری پیو سته اند . این بخاطر این نیست که طا لبان در این جنگ به عنوان اینکه از قا طبه ملت  نما ینده گی نمی نما یند , در این جنگ برنده شوند واز سوی  احتمال علا مت شکست طا لبان نیز به مشا هده نمی رسد. از دیاد نیرو های امر یکای فر صت کنترول بیشتر منا طق را برای مخا لفین طا لبان فرا هم خوا هد ساخت , اما از سوی دیگر با عث تشدید ابعاد جنگ نیز خوا هد شد.قرینه در گیر شدن بیشتر ا مریکا در گرو انتخا بات افغا نستان وحا کمیت ضعیف ونا توان کر زی  نهفته بوده , لذا این امر یکای ها اند که تصا میم بزرگ سیا سی ونظا می اتخاذ مینما یند ,  نه افغا نها ؛ برای افغان ها , حضور  خا رجی ها حتی بیشتر به معنای اشغال گری امپرا طور خلاصه می گردد.

نو یسنده مقا له در نبشته مورخ (  هشتم نو مبر) همین رو ز نا مه تحت عنوان ((زمان , زمان خرو ج است )) در بر خی از اضها رات خو یش  مینگا رد: بر قول صدر اعظم بر یتا نیا  دلا یل نخست مو جو دیت  9000نیرو ی ما در افغا نستان عبا رت از تا مین آینده بهتر برای مردم افغا نستان نمیبا شد , وی در روز جمعه گذشته اضهار نمود که ((نیرو های ما در انجا قرار دارند تا امنیت شهر وندان بر یتا نیا را در جاده های این کشور تا مین نما یند.ما در آنجا نبرد مینما یم تا در خا نه خویش مصئون بوده واز حملات مصیبت با ر القا عده که نه تنها در لندن بلکه در سراسر جهان صورت میگیرد , در امان با شیم؛))

  پر ابلم اصلی در این منا زعه عبا رت از این است که پا یگاه  القا عده در پاکستان موقعیت دارد نه در افغا نستان, در اینجا  با تو جه به اینکه  القا عده تحت حما یت بزرگ سرو یس استخبا راتی پا کستان (  آی  اس آی ) وسا زمان  های بنیا دگر جهادی قرار دارد ,  هیچ دلیلی برای بر گشت رهبران این سا زمان در افغا نستان دیده نمیشود؛ هر گاه کشور بر یتا نیا به تعداد 9000 سر باز خویش را در بیرون فر ستاده است تا با القا عده نبرد نما یند , پس درک میشود که آنها آدرس را به اشتباه گرفته ودر کشور دیگری قرار دارند ؛ آقای گو ردن براون  صدر اعظم بر یتا نیا بطور محیلانه از اینکه گفته میشود که یک بر سه حصه یی تو طئه های ترو ریستی در سر حدات پا کستان سا زما ندهی می گردد ,  طفره میرود .عدم صرا حت آنی وی در خصوص مو قعیت جغرا فیه یی القا عده ویرا  از پذیرش اینکه ترو ریسم از پا کستان بر میخیزد نه افغا نستان بر حذر میدا رد.مقا مات نظامی امر یکا میگو یند که در تمامی قلمرو افغا نستان تنها (100) جنگجوی القا عده قرار دارد.

 

*****

***

*

 (1)  - آ قای  Patrick Cockburn برای مدت 30سال است که  افغا نستان ومنطقه را تحت پو شش سیا سی ورسا نه یی خویش قرار داده است .


November 8th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی