محمد امین رسولی
مؤمنه مؤمن مؤمنه مؤمن

بسم الله الرحمن الرحیم

اعلان فوتی

 

محمد امین رسولی مد یر عمو می متقا عد شر کت نسا جی افغا ن شوهر.

دگروال محمد ها شم مؤمن سا بق معا ون آ تشۀ نظا می د ر پولند ، حا جی محمد انور ا ند یشه مؤمن

سا بق مد یر د ر وزارت فواید عا مه ، شهید محمد اسلم مؤمن مدیر در وزارت زرا عت ، دیپلوم

دیپلوم انجنیر یو نس رسولی ، داکتر وترنرمحمد بشیر مؤمن پسران . ، » فرید مؤمن « انجنیر ولی

سیما مؤمن بها د ری سا بق معلمه خا نم شهید جنرال شا ه آ قا بها در ی، عا لمه مؤمن جد ران سا بق

معلمه همسر شهید جگرن سلطا ن محمد جد ران ، فا طمه مؤمن سا بق عضو تیم ملی وا لیبا ل زنا ن

افغا نستا ن ، جمیله رسو لی سا بق معلمه ، د خترا ن.

مینا مؤ من ، بی بی حا جی نور جها ن ا ند یشه معلمۀ لیسۀ احمد خا ن ، شیما مؤمن ، ثریا یعقوبی

مؤمن عروسا ن.

کریستا ل کا سی ، رؤیا مؤمن ، پلوشه سروری ، انجیلا مؤمن بصیر ، لینا کا سی ، ها رون

مؤمن ، یما بها دری مؤمن ، وژمه کلوزنر ، شیبا بها دری مؤمن ، مروه بها دری مؤ من ، صد ف

مؤمن نواسه ها.

اجمل کا سی ، قیس سروری، یما بصیر ، ولید کا سی، کریستیا ن کلوزنر شوهران نوا سه ها

بی بی را ضیه سلا م ا لد ین خوا هر ، بی بی حا جی نا د ره صدیقی ، بی بی نواب ، بی بی ذکیه ،

ذ کریا خوا هر زا د ه ها ، حا جی محمد نعیم شریفی ، محمد قا سم شریفی برا د ر زا د ه ها

 

نسبت وفا ت بی بی مؤمنه مؤمن به اطلا ع دوستا ن میر سا نند که جنا زۀ مرحومه بروزجمعه

 

مورخ 2012-07-20 به ساعت 10.30 د ر آدرس ذ یل بخا ک سپرده میشود :

 

 

 

AM WALDFRIEDHOF 1

55120 MAINZ-MOMBACH

 

فاتحه مردانه و زنانه در همان روز 2012-07-20 از ساعت 15.00 الی 17.00 در مسجد شریف انصار در شهر فرانکفورت درادرس ذیل برگذار میشود.                                                                                                

 

 

 

Wächtersbacher Str. 95

60386 Frankfurt am Main

Tel. 069 – 26918463

Tel. 0170 400 41 33

 

 

انا لله وانا الیه رجعون

 

 


July 20th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.پيام تسليت شما


  • پيام شما پس از بازبینی منتشر خواهد شد.


نام (لازم):
پست الکترونیکی (نمایش داده نمیشود):
پيام شما:
 
 
مشعل