هزاره جات منطقه کا ملآ فرا موش شده برای انکشاف در نیم قرن اخیر
  محمدعوض نبی زاده  محمدعوض نبی زاده

هزاره جات از لحاظ تاریخی دارای قدامت بیش ازدوهزارو پنجصد الی سه هزار سا ل  میباشد , آثار تاریخی  وباستانی  با میان بخصوص ساختمان ظا هری و فزیکی

مجسمه های بودا با شکل وچهره جسمانی وفزیکی مردم   هزاره شباهت های زیادی دارند این خود به اثبات می میرساند که اجداد هزاره ها درین ساحه زیست می نموده است و نیا کان مردم هزاره در ین سر زمین کهن سال زنده گی داشته و زاد گاه هزاره های  امروزی را هزاره جات با ستانی وقدیم تشکیل میدهد.

 ولی متآسفانه بنا برعوامل جنگهای خونین وحوادث طبیعی قسمت ازین آثارباستانی  تخریب و یا از بین برده شده است .بخصوص طی مدت سه قرن اخیر هر کدام از قدرت های استبداد ی قبیلوی و خاندانی  در افغانستان سعی کرده است برای سرکوب مردم هزاره جنگ های خانمانسوزی را در هزاره جات به راه  اندازندکه در ین جنگ های خونین تقریبآ نصف نفوس این سر زمین از بین رفته است و یا به کوجهای اجباری مجبور ساخته شده اند . حا کمان مستبد وقبیله سالار برای از بین بردن هویت تاریخی و فر هنگی هزاره جات  هر کدام در ادوار مختلف   دست به تخر یب و نا بودی آثار تاریخی  هزاره جات زده است تا از قدامت تاریخی وشهرت فرهنگی مردم هزاره جلوگیری کرده  باشد..هزاره جات از نظر انکشاف اقتصادی و اجتماعی و از دید گاه مسوو لان دولت ها ی  وقت یک منطقه کاملآ از یاد رفته و ازتوجه ونظر دور انداخته  شده بحساب میآید.

 

 از آن جا ئیکه در ین سا حه فقر وعقب مانده گی طولانی در آن بیدادمیکند و براساس ظلم وبیعدالتی وبی توجهی مقا مات به آن ,گاه گاهی اعترا ضاتی بوجود میآمد. مردم هزاره جات نیم قرن در انتظار تحقق وعده های بی ثمر انکشاف منطقه بوسیله مسوو لان دولتی بودند ولی آنان با دروغ، حيله، فريب و تحريف حقايق مردم را در امیدوار ی نگه میداشتند.                                                                                                                                     

 از سال - 1330 – شمسی به این طرف  دولت های وقت در نظر  گر فتند تا برای ساکت  ساختن مردم- مسوولان  امور دولتی سفر ها ومطالعاتی را در باره انکشاف اقتصادی و اجتماعی هزاره جات  انجام دهند.                                                                                                               

  سال – 1333- شمسی سر دار محمد داود خان صدر اعظم وقت به هزاره جات سفر پنج  روزه انجام داد  . درین سفر   او با منطقه آشنائی حاصل کرد و صد ها عریضه ودردها و مشکلات فراوان مردم را در یافت نمود  اما  برعکس ولسوالیهای  هزاره جات به شش ولایت همجوار مر بوط سا خته شد و در دو پلان  انکشافی که مبلغ  - 56 – میلیارد افغانی  برای انکشاف دیگرمناطق کشور به مصرف رسید ولی ازین پول برای انکشاف هزاره جات هیچگونه کاری صورت نگرفت .                                                                                                                                                                        

سال – 1343 – شمسی- در زمان صدارت داکتر محمد یوسف – تحت ریاست  عبدالحی عزیزوزیرپلان  هیا تی   مشتمل برعده از متخصصین خارجی وداخلی و نما ینده گان با صلاحیت وزارت خانه ها ی ذیربط به هزاره جات مسا فرت کردند تا  شرایط انکشاف آن جا را مطالعه نمایند  هیات گزارش مفصلی را با خود به مر کز آورد ودر روز نا مه انیس نیزخبرآن باتفصیل نشرشد. درروزنامه انیس چنین میخوانیم :-                                                                                                                                                                                                                                                 

هزاره جات که قسمت سطوح مرکزی افغا نستان را احتوا میکند از نظر موقعیت طبیعی حیثیت  ستون فقرات مملکت را دارد. این منطقه کوهستانی کشور ما از مناطق ثروتمند وغنی افغانستان است که از بسا جهات  قابل انکشاف  و 

استفاده میباشد. علاوه بر منابع طبیعی این منطقه که هنوز دست نخورده است – هزاره جات همیشه یک منبع  مواد حیوانی  از قبیل گوشت و روغن وسایر محصولات حیوانی شناخته شده ویک قسمت عمده ء نیازمندی مردم کشور را   به مواد مذ کور همین منطقه تآ مین میکند.                                                                                                                                

عبد الحی عزیزرئیس هیات اعزامی موقع باز گشت  گفت :-                                                             

  هزاره جات قلب مملکت است  واکنون وقت آن رسیده است که برای انکشاف این منطقه  علاقه و توجه مخصوص                

مبذول وپلا نهای مر تب گردد . گفته میشود که را پوراین هیات اعزامی حفظ گردید. وصرف بهره برداری تبلغاتی   

        ازینگذارش هیآت اعزامی به نفع حکومت بعمل آمد.                                                                                                                                                            

سال های – 1344 و 1345  - شمسی- محمد هاشم میوندوال صدراعظم - سفر های کو تاهی  به ولسوالی بهسود  ولایت وردک و ولسوالیهای جا غوری – مالستان و ناور ولایت غزنی  انجام داد ولی برای مردم هیچکدام ثمری در پی نداشت.                                                                                                                                  

سالهای1345و1346شمسی- محمد ظاهر شاه سابق  دریک سفر دوازده روزه که از ولسوالی های حصه اول ومرکز بهسود ولایت وردک – مرکز بامیان – یکاولنگ  - پنجاب – ورس -  دایکندی و لعل وسر جنگل دیدن نمود. و به حیث یک رویداد عمده معاصر هزاره جات تلقی میشد زیرا اولین سفر یک شاه از این سر زمین بوده است .جر یان این مسافرت  در مطبو عات وسیعآ انتشاریافت  وبصورت یک رساله مجلد مصور  نیز چاپ گردید.                    

 شخصیت  سیاسی ودینی , وکیل پارلمان, سخنور توانا, فلسفه دان .,استاد دانشگاه, نویسنده ای کتب  , رسالات و  مقالاتتحقیقی شهید محمد اسمعیل مبلغ میگفت که:-                              

     محمد ظاهر شاه سابق  در ملاقات  ماه – ثور – سال  1343 –  شمسی با عده از اهل معارف مناطق هزاره جات  راجع به اهمیت  شاهراه آسیائی و نقش آن در منطقه سخن رانده بود.                                                              

سال – 1349 –شمسی نور احمد اعتمادی صدراعظم                                                                               

نیز مسافرت 12- روزه در هزاره جات بعمل آوردکه گزارش این سفر بطور مفصل در جرائید کشور بنشر رسانیده شد. در هر یک ازین سفرها  برضرورت توجه حکومت به انکشاف مناطق هزاره جات تا کید شده است ولی درعمل هیچکدام ازین سفر ها ار مغانی برای مردم آن منطقه عقب مانده نداشته است.  

 شاهراه کابل  - هرات  از طریق هزاره جات که قسمتی  از شاهراه  بین ا لمللی آسیائی     سنگا پور – استا نبول را تشکیل میدهد  که کار سروی  آن در سال 1344 – شمسی          بوسیله متخصصین و انجینران  شاهراه بین المللی ممالک ایکا فی  و انجینران داخلی  تکمیل گردید و کار مقد ماتی این شاهراه مهم آغاز وبسیار به کندی وبی علاقگی به پیش برده می شدو بعدآ به علت نا معلومی توقف داده شد. قسمت بیشتر مصارف سروی و تهیه مقد مات کاری آنرا صندوق وجهی بین المللی کار سازی می نموده است . ولی متآ سفا نه  در  میان پلان اول و  دوم پنج ساله ونیز بعد از آن پروژه ای به این نام در نظر گر فته نشده است. .
هم چنان صدر اعظم وقت در جلسه استضاح شورا ملی گفته بود که پروژه شاهراه آسیائی و استخراج معدن حا جیگگ برای مردم این بخش کشور از اهمیت زیادی اقتصادی برخورداراست                 .                                                                                                                                       

سال – 1344 – شمسی وزرای پلان و فوائید عامه  از معدن حاجیگگ دیدن نموده بودند و به مردم محل از پلان های

انکشافی دولت درزمینه توضیحات ارایه داشتند.و برای مردم نوید بیشتر  در ار تباط به انکشاف منطقه دادند.

درین مسافرت ها و مطالعات مناطق هزاره جات بیشتر بالای  احداث شا هراه  آسیائی- کابل  - هرات  از طریق هزاره جات  - استخراج معدن آهن حاجیگگ  - تطبیق ما ستر پلان شهری در بامیان-  احداث یک شهر کو چک در ولسوالی پنجاب و سا ختن شهرکهای توریستکی در بند امیر ودره آجر  تآ کید صورت گرفته بود  که متآسفانه تا هنوز تحقق نیافته است.                   .                                                                                              

              بعد از سقوط رژیم شاهی و استقرار جمهوری سردار محمد داود  نیز کدام کاری در هزاره جات صورت نگرفت  صرف در آن دوران مظا لم حکومت های محلی و تجاوز لجام گسیخته  کوچی ها بالا ی چر ا گا ه ها و زمین های مز روعی مردم هزاره بیشتر از گذشته شدت پیدا کرد و هیچ کسی به دادمردم هزاره نمی رسید .                                                  

 در سال ۱۳۵۴. ش:- مردم ولسوالی های پنجاب، یکاولنگ وورس، ولایت بامیان از   چرانیدن مواشی کوچیها بالای زمین های زراعتی شان به مرکز ولایت شکایت بردند. با الا خره قوماندان امنیهء ولایت موظف گردید که به حل این ماجرا بپردازد. مجلس بزرگی از سران کوچی ها و موسفیدان، اربابان و علمای مناطق متذکره در ولسوالی پنجاب تدویر یافت پس از چند گفتگوی مختصر، قوماندان امنیهء ولایت در پشت مگرافون قرار گرفت و با صدای جهر اعلام نمود:- کوچی ها، اگر شتران شما زمین های زراعتی هزاره هارا نمی چرند، من خودم شتر می شوم و این زمین هارا می چرم.این بود حل عادلانهء این ماجرا آنهم بدست قوماندان امنیهء یک  ولایت  هزاره  نشین (!) در همین مجلس بود که یکی از علمای بیداردل، صدای اعتراض خودرا در برابر قوماندان امنیهء ولایت بلند نمود، اما فی المجلس، آواز اورا باضرب چوب و لگد خاموش کردند. با سقوط دولت  جمهوری داود خان بوسیله   قیام   افسران نظامی  در 7  ثور  جنگ های داخلی شدت پیدا کرد و اداره هزاره جات بدست مجا هدین قرار گرفت از طرف دولت مرکزی نمیتو انست برای انکشاف آن کاری صورت گیرد.چنانچه  سلطا نعلی کشتمند صدر اعظم - انجینر سلطا ن حسین وزیر پلان وقت و صاحب این قلم بخاطر احداث شا  هراه آسیا ئی -کابل – هرات از طریق هزاره جات تلاش ها و مذاکرات با مراجع سازمان ملل متحد در زمینه انجام دادند ولی متآ سفانه بنا بر نبود امنیت کوششها جامه عمل نپوشید.بعد از سقوط رژیم طالبان  خوش بختانه  هزاره جات یکی از با امنیت ترین  مناطق کشور است به همین خاطر طی این مدت دو مراتبه  آقای کرزی و چندین بار عده از اعضای کا بینه به ولایت با میان  ویک بار به ولایت دایکندی مسافرت های را بعمل آوردندکه در ین سفر ها ایشان وعده های زیادی در زمینه بازسازی امور اقتصادی , اجتما عی, فر هنگی برای مردم داده اند ولی متآ سفانه صرف وعده های فریبنده – تبلغاتی وباغ های سرخ وسبز به مردم تحویل نمودند ورفتند تا هنوز هیچگونه ثمر ی برای هزاره جات در قبال نداشته و گمان نمی روددر آینده نیز کدام  نتیجه ای در پی داشته باشد . با استقرار حکومت کنونی مردم عذاب دیده هزاره جات امید وار بودند, کار ساختمان سرک شا هر اه آسیائی که کابل را از طریق ولایات وردک , بامیان , دایکندی وغور به ولایت هرات وصل مینماید با جدیت هر چه بیشتر آغاز وکا رش بخوبی پیش خواهد رفت, تطبیق نقشه ماستر پلان شهری بامیان , اعمار میدان های هوائی -شیبر تو , ده سرخ یکاولنگ دشت غجور ویا تگاب برگ پنجاب , الشیغیجی ورس , کر مان لعل و سر جنگل - اعمار بند برق آبی مر کز بامیان , پیشبر د کار سا ختمان و تر میم آ ثا ر باستانی ,اعمارسه شهرکهای توریستیکی درشهر بامیان , بند امیر یکاولنگ ودره آجر کهمرد ,  شهرنیلی مرکز دایکندی - استخراج معدن آهن حاجیگگ ومعدن ذ غال سنگ اشپشته ,انکشاف زراعت ومالداری , باز سازی شفا خانه ها ومراکز صحی وکلینیکها وغیره وظائیف بودند ,که باید دولت آنها را عملی مینمود مگر دولت در طی این مدت هیچ کاری را درین زمینه انجام نداده است. آقای کرزی نیز بااستفاده ازتجا رب رژیمهای    گذشته چندین مسافرت به هزاره جات مرکزی انجام داده است تا مردم هزاره را مانند سابق به وعده های میان خالی وبی ثمر در قالب کلیمات زیبای تبلغاتی امید وار سازد ولی افسوس در مدت پنج سال حکومت خویش کدام کار عملی و موثر برای انکشاف هزاره جات انجام نداده است که مردم هزاره آن را احساس  ولمس کنند .آقای کرزی مانند حکمرانان قبلی  بار ها در باره محرومیت وعقب مانده گی هزاره جات سخن رانده  اند اما در عمل یک گام برای رفع آن برنداشته است  با وجود آن که هزاره جات از امن ترین مناطق کشور در شرایط کنونی میبا شد ولی حکومت فعلی در باره انکشاف اقتصادی و اجتماعی  تعلل و بهانه تراشی مینمایند.   گر چه درین اواخر سر وصدا های در مطبو عات کشور در باره  شاهراه   کابل – هرات از طریق  هزاره جات به راه انداخته شده است و لی تجر به نشان خواهد داد  مانند گذ شته زیر   تآثیرحوادث غیر پیش بینی شده ای سیاسی همه این تبلغات به فرا موشی سپرده خواهد شد اگر حکومت کنونی به گفته هایش صادق میبود درین مدت پنج سال برای انکشا ف هزاره جات کاری های زیادی انکشافی انجام  میداد.چون نیت کار باز سازی و انکشاف را در هزاره جات ندارد  صرف با دادن وعده های امید وار کننده مردم را مصروف میسا زند.مردم  توقع دارند تا مسوولین امور  بیشتر ازین وعده های بیثمر را به مردم هزاره جات تحویل ندهندو بجای آن در عمل به اقدامات کاری جهت انکشاف هزاره جات دست بزنند. تا مردم به آنها اعتماد نمایند.                                       

مردم افغانستان و بخصوص مردم هزاره برای مدت نیم قرن اخیر رژیم های گوناگون استبدادی را بشمول  مداخلات کشور های خارجی اعم از مداخلات و رقابت های دو ابرقدرت جهانی واستبداد ر ژیم خاندانی فا میل نادرشاه خان درساحه سیاسی ,اجتماعی  و بعد آ تجاوز نظامی شوروی , تجاوز ملیشه های پاکستانی در وجودرژیم مزدور طالبان و استقرار مراکز القاعده در کشور وبا الا خره تجاوز نظامی امریکا ومتحدین آن زیر  بیرق ساز مان ملل متحد را تجربه و حالا نیز این وضعیت تداوم یافته اند  تا دیده شود در آینده چه سنا ریوی دیگر برای کشور ما این یگانه ابرقدرت جهانی در نظر میگیرد. واین سر زمین  به خاطر داشتن موقعیت استراتیژیک خود همواره زیر چنبره جنگ های خونین ابرقدرت ها ی جهانی لگد مال شده است و بی عدالتی , تبعیض قومی , زبانی ,مذهبی میان مردم مابوسیله  حکومت ها وحامیان خارجی آ نان دامن زده  شده که کفاره بزرگ و فراموش نا شدنی  را درین باره تمام مردم کشور وبخصوص مردم هزاره از همه بیشتر پرداخته است . از زمانیکه این سرزمین بنام افغانستان نام گذاری شده اند از آن تاریخ تا اکنون در هیچ زمانی مردم کشور ما شاهد حکومت های مستقل  وغیر وابسته نبوده وهمواره به ا شکا ل گوناگون  این رژیمها وابسته  به ا بر قدرت های وقت بودند. قرارگرفتن کشور ما  در همسایگی کشورهای طماع چون پاکستان و ایران برای نیم قرن پسین دشواریهای معینی را برای حل قضا یای سیاسی ونظامی افغانستان بوجود آورده است  افغانستان زمانی به حیث کشور حایل میان دو قدرت   استعماری  ودر دوران  جنگ سرد دو ابرقدرت جهانی که  یکی برای رسیدن به آبهای گرم  به بحیره هند ودیگری برای دست یافتن به منابع سرشاروغنی گاز ونفت کشور های آ سیائی میانه به بستر مداخلات نظامی آنها مبدل گردید .

اوضاع کنونی کشور بنا برکم کاری - بی اراده گی عدم استقلالیت و بحران داخلی حکومت - تشدید حملات جنگی در جنوب وشرق کشوربرخورد مغرورانه وتجاوزکارانه نظامیان خارجی  در هنگام عملیات ها  با مردم در شهر ها وقریه جات مناطق نا امن و مداخلات پنهان عمال کشور های  مخالف جنگ - وضع در افغانستان بطرف خرابی و بی ثباتی پیش میرود . دولت آقای کرزی از ناتوان ترین  دولتهای صد سال اخیر در افغانستان است.  این دولت نه بر مردم تکیه  دارد،  نه بر سیاست ملی  استوار است،  نه برای حل مشکلات مردم می اندیشد،  نه  بدوستان  ودشمنان افغانستان می پردازد،  نه علیه مواد مخدر مبارزه میکند، نه با تروریسم  درگیر است،  نه بحال مردم  و وضعیت  کشور  دل میسوزد،  نه برای اقتصاد درهم ریخته  و فرو پاشیده کشور اندیشه میکند و نه در غم و اندوه جامعه  اندوهگین میشود.    .  این  دولت خود از پرسونل های توسعه ی  کشت،  تولید  و قاچاق  مواد مخدر به همه اطراف  عالم است،  نه نیروی  مبارزه با آن.  این  دولت  خود همان پدیده تروریستی خلق الساعه  در بازی  جهانی  ابر قدرتهاست. . .   این  دولت سر گردان بحران  آفرینی است  نه بحران شویی  و بحران زدایی،  این  دولت  نا بسامانی می آفریند نه آرامش  و آسودگی مردمی،  این  دولت از نو کر ترین  افراد فاقد  اعتبار ملی  تشکیل  گردیده است.  این  دولت متشکل از دو نوع  و دو تیپ  نوکران حلقه در گوش شرکتها  و قدرتهای اقتصادی  جهان است:   یکی نوکران آگاه از منابع  قدرت ووابسته به  ( غرب )؛  دیگری  نوکران . برخی از اعضای  دولت  با  شناخت ماهیت این دولت،  از بهبود اوضاع  و انکشاف  ثبات وامنیت عمومی  کاملاً دلسرد  و نا امید  شده اند.  وکلای پارلمان هم می بینند که این دولت بجز تکرار  چهره  های بد نام  وناکام  در پی ترمیم  ویا کاری  ساختن این  حکومت  نیست.   بهر  صورتی  که  میشود،  ماهیت  دولت  را قومی  بسازند،  در سیاست  قومی هم همان کار هاشم خان را  و باعوامفریبی و نیرنگهای  کهنه به پیش می برد.    حکومت کنونی اقفانستان از کار آئی لازم در اداره کشور برخوردار نبوده رشوت , فساد اداری , تاراج ملکیتهای عامه و ملکیتهای شخصی افراد در ین حکومت بیداد میکند و این عنعنه را طا لبان نیکتائی دار وابسته به ساز مان استخبارات نظا می – آی – اس- آی – پا کستان از آن کشور  به وطن ما انتقال داده است و اخلاق نوکر منیشی-استبداد قبیلوی را نیز با خود ها درین جا منتقل ساخته اند. حکومت پا کستان با استفاده از عمال داخلی وفشار های نظامی وسیاسی از بیرون بوسیله گروه اجیر طالبان  اوضاع امنیتی را در مناطق جنوب وجنوب شزق کشور با دشواری ومشکلات مواجه ساخته است  که این وضعیت بد امنیتی باعث تشویش مجامع جهانی گردیده اند.

برای حل معقول معضل افغانستان لازم است که کشورهای تمویل کننده خارجی  بشمول ساز مان ملل متحد هرچه زود تر جلسه کشورهای عدد شش بر جمع دو را دعوت کرده   و کنفرانس جها نی به اشتراک  تمام نیرو های سیاسی  اعم از احزاب وساز مانهای طرفدار د موکراسی  ,  احزاب وتنظیم های اسلا می مجاهدین , احزاب وروشنفکران بیطرف وبخصوص نماینده گان طا لبان وحزب اسلامی حکمتیار تحت ریاست   آ ی – اس- آی  پا کستان  - را در مقر ساز مان ملل متحد برگزار نماید . در ین کنفرانس نماینده گان گروه های داخلی وکشور های ذیدخل خارجی باید تعهد صا دقانه بسپارند که تمام تصامیم وفیصله های کنفرانس را صا دقانه بدون بکا ربردن فریب و نیرنگ عملی نمایندو از آن تخطی صورت نگیرد. شورای امنیت ملل متحد از تطبیق فیصله های کنفرانس نظارت  کند. در کنفرانس  فیصله بعمل آید تا افغانستان بحیث یک کشور غیر نظامی و بیطرف مانند کشور سویس از طرف جامعه جهانی شناخته شود.

به هر حال امروز کشور در تب ناامنی می‌سوزد و اگر چاره‌ای چه از سوی محافل خارجی و یا داخلی نشود دیر یا زود افغانستان بار دیگر در چنبره مصیبت و نگون بختی گرفتار خواهدآمد .  بنابراین ضرور به نظر می‌رسد چه کشورهای دوست خارجی و چه نیروهای داخلی به گذشته برگردند و با مطالعه دقیق از اوضاع و احوال گذشته تا حال راه درست تأمین امنیت، برقراری صلح و دست‌یابی به حاکمیت مستحکم و قابل قبول همگان را پیدا نموده کشور را از این حالت نه جنگ و نه صلح خطرناک نجات دهند  .              

 

 انکشا فات اوضاع سیاسی – نظامی به نفع امریکا و  متحدین وی  نبوده ومصارف جنگی صد ها میلیارددالرامریکادرعراق وافغانستان که بزودی مصارف نظامی وتلفات انسانی آنان از مصارف  و تلفات جنگ ویتنام بالا تر میرود. تداوم وشدت جنگ درعراق و افغانستان از اعتباراداره بوش در میان مردم امریکا ومردم دنیا می کاهد.به پیشگیری سیاست دو پهلو وریا کارانه امریکا درین دوکشور بر بد تر شدن خرابی اوضاع امنیتی منجر شده است.

. گر چه گروه نو محافضه کاران اداره  بوش تلاش دارند برای تحقق اهداف جنگ طلبانه خودها جنگ های بیشتر ی را در جهان شعله ور سازند تا به نیات  استراتیژیک خویش برسند.

جنگ 33 – روزه  اسرائیل به حمایت امریکا علیه حزب الله در جنوب لبنان نشان داد که برای آنان فرق ندارد که درین جنگ ها انسان های بی گناه قر بانی میشوند وشهر ها و قریه  ها تخریب میگردند.

اردوی اسرائیل که در موقف چهارمین اردوی دنیا قرار داشت نتوانست نیروهای مسلح حزب الله لبنان را که با انگیزه دفاع از سر زمین خویش می رزمیدند نا بود سازد .اسرئیل و امریکا مجبور به قبول آتش بس گر دیدند   .   

-از سوی دیگر ایران که اکنون بزرگ‌ترین قدرت بازیگر در تحولات عمده دنیا ومنطقه در برابر آمریکا ، صف آرایی دارد پس او هیچگاه حاضر نیست که غرب در رأس آمریکا با ایجاد پایگاه‌های مستحکم در منطقه مزاحم سیاست‌های داخلی و جهانی ایران باشد. از این‌رو اگر قبول کنیم که ایران در شرایط فعلی به مخالفین غرب در افغانستان کمک نمی‌کند حداقل همکار غرب هم برای سرکوبی این نیروها نمی‌باشد و تنها همین مقدار که نظاره‌گر اوضاع از دور هم باشد کافیست که غربی‌ها نتوانند بر اوضاع فایق آیند چون به هر حال حضور ایران و همکاریش با دیگر قدرت‌ها اثر مستقیم و ثمر بخش در تأمین امنیت در منطقه و جهان خواهد داشت.                              
این در حالیست که روسیه و چین نیز همواره علاقمندند تا به دامنه بحران بیافزایند تا رقیب بزرگ و سرسخت‌شان آمریکا و انگلیس در عرصه سیاسی و نظامی افغانستان سخت زمین گیر گردیده با شکست فاحشی مواجه شوند.                                                           
 در این پنج سال، غربی‌ها نه تنها در خصوص بازسازی کاری نکردند که فرهنگ و عنعنات افغان‌ها را نه تنها ارج نگذاشتند که مورد تهاجم و شبیخون قرار دادند و در امور سیاسی با تضعیف نیروهای ملی ووطنپرست و سرخورده ساختن آنان و بر تقررعده‌ای از تحصیل کرده‌های غربی که نه شناخت کافی از کشور دارند و نه پایگاه قابل اعتنای اجتماعی، بسیاری را ناراحت ساخته و مجبور نموده‌اند تا در صف مخالفین دولت فعلی قرار بگیرند و ترویج فحشا و فساد و... از مسایلی‌اند که می‌توان به حساب اشتباهات محافل حاضردر افغانستان دانست.     

نتیجه گیری:-

در طی سالهای جنگ مرز بندی های قومی واتنییکی جدی   بوجود آمده است . طرح برقراری دولت با پایه های وسیع از جانب همه گروها وسازمانهای سیاسی در تمام سالهای جنگ مظهر روشن این مسا له بوده است .صف آرایی های  شدید  اتنیکی وقومی  در لویه جرگه های اضطراری و قانون اساسی  بوجود آمد ، قانون اساسی بنابر اختلافات اتنیکی نتوانست ، در اجلاس مشترک نماینده گان بتصویب برسد و با یک معامله گری آشکار بدون حل اختلافات اصولی پیرامون موادات آن تصویب شده اعلام گردید . رویارویی های جدی در انتخابات ریاست جمهوری ، پارلمان ، تعیین ریس مجلس  ،هیت وزرا ودادگاه عالی کشور  بنحو بارزی عمق و گسترده گی بحران و  اختلافات اتنیکی را در افغانستان نشانداد . بنا برین نباید با بهانه تراشیهای غیر موجهه بحران را کتمان کرد و از ارایه طرحها وراه کار های اصولی برای حل این مسا له طفره رفت .    بر خوردهای خونین اتنیکی ، قومی و مذهبی در تا ریخ معاصر افغانستان  ، از زمان امیر عبد الرحمن تا کنون ، نسل کشی ها ، تلاش برای محو هویتها ، فصل خونین جنگهای تنظیمی و میان گروهی و قتل عامهای اتنیکی و مذهبی امارت طالبان ، بخوبی  مشت موعظه گران ، موجودیت ملت واحد ، وحدت ملی و . . .را باز کرد و نشانداد ، که سکوتهای موقتی نمیتواند تجسمی از وحدت ملی باشد .

 مردم افغانستان باید فاصله زیادی را تا رسیدن به وحدت ملی پایدار طی کنند . وحدت ملی نه با آرزو بوجود می اید  ونه هم حسن نیت چند زمامدار و نخبه ای سیاسی میتواند به برقراری آ ن کمک کند .باید ریشه های تاریخی مخاصمات به  بررسی گرفته شوند  و فورمول قابل قبول برای حل آن بوجود آید .وحدت ملی مردم افغانستان پروسه نسبتا طولانی است ، که از متن واقعیتهای  آفتابی ، در تاریخ ، سیاست وفرهنگ مردم عبور داده شود ، و این مسا له بدون مشارکت وافعی همه اتنیهای جامعه ، در قدرت ، اداره امور جامعه ، فرهنگ  ، اقتصاد و . . . امکان پذیر نیست.    ازآنجائیکه هزاره جات در مرکز وقلب افغانستان موقعیت داردو کوهستانی ترین  مناطق کشور را میسازدو           

        منابع غنی زیر زمینی در بطن این کوه پایه ها مدفن است اگر کمی توجه ودلسوزی صورت گیرد این سر زمین به غنی ترین وشکوفاترین ساحات افغانستان مبدل میگردد.وهم چنان در ین نوشته -

در باره اوضاع بحرانی حکومت وحامیان خارجی  آن که با دشواری های معین مواجه اند  تذ کر رفته  است  و بخصوص از مسافرت های مطالعاتی و تبلغاتی مسوولان دولت ها به هزاره جات یاد آوری گردیده اند  که  این مسا فرتها   برای فریب اذهان عامه وامیدواری مردم محل انجام شده است تا از اعتراضات مردم هزاره جلو گیری بعمل آمده باشد  .                  

     برخورد همراه با تبعیض  مسوولان دولتی افغانستان در ادوار گوناکو ن نسبت به انکشاف     اقتصادی و اجتماعی در هزاره جات که قلب پر طپیش کشور را تشکیل میدهد برای جامعه هزاره  همیشه سوال  برانگیز بوده است سران دولت های وقت کوشش داشته اند تا با حیله وفریب صدای اعتراض مردم هزاره   دفع الوقت کرده وبا وعده های بی نتیجه وبی ثمر مردم را اغفال نمایند. امید واریم  حکومت کنونی با شیوه های گذشته با مردم هزاره بیشتر از این پیش آمد نکنند تا جا معه هزاره به حرف های آنان باور و اعتماد نمایندودر عمل برای انکشاف هزاره جات کار نماید.

منا بع

 

 - یاد داشتها ی در با ره  سر ز مین و ر جا ل  هزاره جات   اثر  -  حسین نا یل - بهار سا ل  1379  هجری – شمسی  چا  پ    ایران  .

- کتا ب سیری در هزلره جات  نوشته انجینر علیداد  لعلی    چا پ  ایران  سا ل  -  1372 – شمسی .

- نشریه ندای هزار ستان  سا ل    - 1384 شمسی .                             

 

- مقاله نوشته  محترم  عالم - زیر عنوان بسوی ایجاد جبهه عمل نیروهای ملی وترقیخواه منتشره در ویبلا ک آریائی.                                                            

                                                                               

21 – اکتوبر – سال -  2006 – میلادی

 


October 22nd, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي