ضرورت(استخبارات) ادارۀ امنيت دولتی برای يک کشور!
زکريا يوسفي زکريا يوسفي

(قسمت اول)

ادارات امنيت دولتی دريک کشور ستون  فقرات سياسی، امنيتی،دفاعی، اقتصادی،کلتوری ،فرهنګی 

، علمی ودر مجموع اجتماعی يک کشوررا تشکيل ميدهد ، اين ادارات درطول تاريخ بشريت بشکل

های مختلف موجود بوده ،بشکل افراد تنهايي ويا يکنفری ، بشکل ګروپی،بشکل افراد مورد اعتماد محافل حاکمه ، بشکل ادارات کوچک جمع اوری معلومات در بخش های مختلف ،   وبالاخره بشکل

 ادارات مدرن فعلی جمع اوری معلومات  واطلاعات ،   ولی يک اصلیيکه در تمام اين اشکال بدون تغيربرجامانده عبارت است از :

 جمع اوری معلومات  ، خوداطلاع يا معلومات (Information) ، منبع طلاع يامعلومات، ګيرند ۀ

اطلاع يامعلومات ، وکار بالای اطلاع يا معلومات ،که هرکدام ان بطور مختصر توضيح ميګردد :

اطلاع يا معلومات  (Information) : - درين مورد امکان دارد تعاريفی مختلف ازطرف علما  و

 دانشمندان وجودداشته باشد ،ولی مورد نظر من درينجا اطلاع  استخباراتی وياهم اوپراتيفۍ است که

 قابليت عمل وکار بعدی بالای ان موجود باشد که همين مشخصۀ ان  چنين اطلاع راازخبر ويااطلاع عادی تفکيک ميدهد ،  يعنی معلوماتيکه مورد نظر ارګانهای امنيتی و يااستخباراتی در موارد معين

  کار ودلچسپی انها چون امنيت ، دفاع،ضدجاسوسی کشور های خارجی درساحات مختلفه(نظامی ،

سياسی،اقتصادی،حتی کلتوری وفرهنکی واساسات وحدت ملی  (مذهب ، قوم،زبان وغيره( بوده  را

اطلاع ا ستخباراتی ويااوپراتيفی ګويند :

خصوصيت اطلاع اوپراتيفی :

اطلاع اوپراتيفی  بايد خصوصيات ذيل را در برداشته باشد :

کی (کدام وقت)،کجا ،توسط کی ،چی ،چطور وچرا،اګر يکی ازين خصوصيات را اطلاع دربر نداشته 

باشد، انرا اطلاع کامل ګفته نميتوانيم 

ارزش اطلاع اوپراتيفی :

ا طلاع  اوپراتيفې وقتی دارای ارزش است که  :اولا مورد  ضرورت ارګانهای امنيتی باشد ،  ثانيا بموقع بدست امد ه باشد،  ثالثا مؤثق باشد ورابعا از منبع قابل اعتماد وکنترول شده بدست امده باشد ، به ارتباط منبع اطلاع بايد ګفت که:

 ارګانهای امنيتی واستخباراتی درقسمت انتخاب منبع اطلاع ( اجنت،همکاروياسايرمنابع ) ازد قت زياد بايد کاربګيرند درغير ان منبع اطلاع کنترول ناشده ميتواند بادادن اطلاعات غلط وګمراه کننده ضررهای جبران ناپذير را سبب شوند، که ازيکطرف به اعتبار وحيثيت ارګان امنيتی ضربۀ شديد وارد مينمايد واز طرف ديګر بکشورومردم ان فاجعه ببارمياورد، که مثال خوب ان درکشورما استفادۀ ارګانهای وزارت دفاع ،وزارت داخله ،قوای امريکايی وناتوازمنابع عدم کنترول شده واطلاعات غلط انهادراثنای عملياتهای محاربوی ، بمباردمانهای هوایی و تلاشی خانه های مردم بوده  که باعث شهادت مردمان ملکی وبيګناه ماشده است  ،  درينمورد چون درکشور ماادارۀ سالم درتمام بخشها خصوصا  در ارګانهای دفاعی،امنيتی واستخباراتی وجودندارد  وهم عدم هماهنګی درعمليات های محاربوی بين نيروهای داخلی  و خارجی وعملياتهای خودسرانۀ خارجی ها زمينه را به افراد استفاده جو ،متعصب ( ازنګاه خصومتهای ملی ،لسانی  ،منطقوی وغيره ) مساعد ساخته  وانها به بسيار اسانی درحلقات استخباراتی داخلی وخارجی خودرا جذب ونفوذ داده وهرروز بادادن اطلاعات غلط ومغرضانه فاجعه ميافرينند،که رهبری هرسه ارګان دفاعی وامنيتی دراينجا نقش عمده را بازی مينمايد،ازجمله عمدا ازطرف رهبری طرازاول ادارۀ استخبارات کشور ،همکاران نزديک شان ويکتعداد سکتريستها ومتعصبين ودشمنان وحدت  ،  يکپارچه ګی ،  ارامی  وترقی کشور ما بنابر خصومت های ملی  و محلی اطلاعات غلط

 به قوای عملياتی داخلی وخاراجی داده ومناطق جنوبی وشرقی کشوررابميدان جنګ تبديل نموده است ،بنابران تاوقتيکه چنين افراد متعصب وجنايت کار درراس ارګانهای استخباراتی کشور باشند اين کشورروزخوبی نخواهد ديد ،  که حال  به  تشريح جز مهم يعنی کاربالای اطلاع اوپراتيفی ميپردازم  .

کاربالای اطلاع اوپراتيفی: اطلاع اوپراتيفی الی به اصطلاح پخته شدن ان از شش مرحلۀ کار بالای ان ميګذرد تااينکه مورد استفاده قرارګيرد ،

 که ا ز تشريح ان نسبت محرميت کارادارت استخباراتی کشورصرفنظر مينمايم . چون کار بالای اطلاعات ويامعلومات اوپراتيفی ازطرف مامورين وياافسران  رسمی ارګانهای استخباراتی صورت ميګیرد ،درينجا بازهم درصورتيکه افراد نا سالم درين ارګان ها بصفت افسرمقررګردند ضرران بمراتب از اجنتهاومنابعيکه اطلاعات غلط وګمراه دهنده ميدهند زياد

خواهد بود،بنابران دراينجا بطور فشرده عرض ميګردد که  :

کی ياکي ها بايد در ارګانهای استخباراتی بصفت افسران جذب شوند ؟  انها کدام خصوصيتهارابايدداشته باشند ؟  وازکدام مدارج تحصيلات بهرمند باشند ؟ درين زمينه  يک  فرمول عمومی وجوددارد اګران واقعا درمورد افسران استخباراتی مد نظر ګرفته شود ، فوايد زياد به امنيت کشور ازهرنګاه دارد وان عبارت اند  از: داشتن مغز سرد ،داشتن قلب ګرم وداشتن دستان پاک است

 

خواننده ګان عزيز!

اين مضمون در چندين بخش ادامه ميابد،درترتيب مضمون کوشش ميشود ازافشاګری سيستم کاراستخبارات کشور ،نوشتن اسمای اشخاص وغيره جلوګيری شود،هدف اين نوشته بخاطری دادن يک سلسله معلومات ابتدائی برای همو طنان است  که درقضاوتهای خود راجع به پرسونل ادارات استخباراتی ،نوشته های افراد غير مسلکی وبي مسئوليت دچار اشتباه نشوندوهم درروشنی اين نوشته درمورد شيوه های استخباراتی کشور های بيګانه واجنتان ان درکشور ما کمی معلومات حاصل نمايند،بااستفاده ازموقع ازهموطنان عزيزيکه اګر معلومات در پيرامون موضوع ،تاريخچۀ استخبارات افغانستان ،شيوۀ کاراستخباراتی ارګانهای خارجی کشورهای بيګانه در کشور ما بافاکتها داشته باشند لطفا همکاری نموده در ايمل ذيل بامن تماس بګيرند

sekria50@yahoo.de

با عرض حرمت

٤ ماه می سال ٢٠٠٩جرمنی


May 5th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي