کانال و تونل سازی
نوشته کریم پوپل نوشته کریم پوپل

۲۰۱۱

 عکس من                                                                                 
آشنائی هموطنان ما درمورد اینکه چگونه تونل دریا ، کانال ، کانالیزاسیون بندها  وغیره   اعمار مینمایند معلومات مختصر ارائیه میدارم.   افغانستان یک کشور  کوهستانی  بوده ضرورت به ساختن کانالها دریا ها بندها ، سیستم کانالیزاسیون ،تونل ها و ذخیره گاها دارند.از جمله خواستم تا در مورد اینگه چگونه تونل ساخته میشود معلومات ارائیه دارم. در افغانستان تونل نیمه عصری نیز حفر گردیه است که بنام تونل سالنگ یاد میگردد. در آینده نچندان دور تونل 24 کیلومتری اعمار خواهد شد.این وسایل در ساختن تونل بین پنجشیر و بدخشان بین نورستان و بدخشان  و هم سرک ارتباطی بین فیض آباد   چین و کشمیر را ممکن خواهد ساخت.. ساختمان کانالیزاسیون کابل که یک محضله ملی و بین امللی گردیده است. چون دولت افغانستان از خود کدام وسایل ندارد مجبور است که توسط کمپنی های خارجی کانالیزاسیون  کابل را اعمار کند مدت 8 سال دولت مردم را منتظر ساخت و سرکهارا به علت اینکه اول محضله کانالیزاسیون کابل راحل  ساخته بعداً سرکهارا اعمار مینمایند معطل قرار دادند.که تا بحال نه سرک شد و نه کانالیزاسیون .بلاخره اعلان کردن که کانالیزاسیون کابل مبلغ 3 ملیارد دالر مصارف را در خود دارد و هیچ کشور نیست که رایگان برای کابل کانالیزاسیون اعمار نمایند بناً این محضله در جایش گذاشتن و اظهار نمودنکه  از همین پول کابل جدید اعمار میکنیم که شهر مطابق به نورم بین المللی باشد.نگارنده متخصص زراعت هستم ولی تا حدودی میدانم که ساختن چنین شهر از 11 -50 سال را دربر خواهد داشت. حال از لحاظ مسلک خطر نبودن کانالیزاسیون را بشما چنین اظهار میدارم. امروز در شهر کابل 4 ملیون نفوس  زندگی دارند .حد اقل نیم ملیون وسایل بدون نورم در کابل در حرکت اند. این چهارمیلون روزانه حد اوسط نیم لیتر ادرار و نیم کیلو مواد غایطه را ازبدن خود درشهر میریزانند
1.مقدار ریختن ادرار درشهر کابل روزانه  0،5لیترX 4 میلون­ =   2 میلون لیتردرفی روز
2.مقدار ریختن موادغایطه از بدن انسان نیم کیلوX  4میلون =   2 میلون کیلو درفی روز
3.سایر کثافات در کشورهای پیشرفته 4الی 4.5 کیلو میباشد اگر در شهر کابل یک کیلو بشماریم  4 میلون کیلو  کثافات در روز میشود.
4.در جهان از جمله 20 لیتر آبکه انسان استفاده میکند 8 لیتر ان اب کثیف و قابل تصفیه اند.اگر اوسط اب کشیف را که مردم  در تشناب و اشپز خانه و روی شستن فابریکه و دکان وغیره استفاده میکنند فی فرد 2 لیتر محاسبه کنیم کابل حد اقل روزانه 8 میلون لیتر آب کثیف را دربر خواهد داشت. این آب کثیف با ملیاردها اجسام کیماوی عضوی ومکروبها درزیر زمین میرود. وگاز که ازین کثافات به هوا میرود چه مقدار خواهد بود.  حال شما خود قضاوت کنید درموسم گرما این ملت چه نوع آب را از چاه های خود نوش جان میکنند. و چه فضای را تنفس میکنند.چه باید کرد .سالها قبل گروپ غرض حل مسایل  کانا لیزاسیون تشکیل گردید نگارنده  یکی از موظفین بودم که مسایل کانالیزاسیون را مورد برسی قرار بدهییم. گروپ غرض تعمیم تجارب به چند کشور رفتین.پس از برسی چنین
پیشنهادیه  از جانب خود ترتیب نمودم .
1.درنواحی مرتفع  شهرکابل تانکرهای ذخیره موادغایطه غرض استحصال گاز تسخین منازل ساخته شود پس از استحصال گاز امونیا و متان (CH4) و    NH4 باقی را باخاک ریگ برگ چوب والبسه کهنه مخلوط نموده کود زراعتی درست شود. گاز آن به مردم توزیع شود.روزانه موترها از محلات مواد را  جمع نموده داخل تانکرها بسازند. حجم تانکر از 500-100 تن. کشورهند چنین تجارب را نموده است.
2.دولت در پهلو سرکهای عمومی جوی های به عمق چهار متر میسازند .این جویها از دوطرف باید سنک کاری شود در مناطق که ضرور است سر آن پوش شود.ی مناطق دارالمان کوته سنگی کارته سخی همه بطرف دریای کابل سوق داده شوندمناطق حصه اول دو سوم وغیره خیرخانه کلوله پشته همه بطرف خواجه رواش واز ان جا بطرف دریای کابل سوق داده شود.در پل چرخی حوض های تصفوی غرض تصفیه این آب  اعمار گردد.مردم از خانه الی سرک عمومی خود توسط کارهای حشر زمین را در دوکنار یا یک کنا ر کنده با سرک عمومی ارتباط دهند.این جوی ها حتماً سمنت یا سنگ کاری شود .دولت نصف قیمت جوی را متحمل گردد.دولت عجالتاًًدرهر  منطقه یک یا چندین چاه عمیق حفر نموده برای مردم تانکرهای آب به ارتفاع زیاده از 10 متر را بسازند تا مردم بتوانند 24 ساعت ازاین اب استفاده کنند. سکتورهای خصوصی تشویق شوند تا بتوانند لوازم تشناب را در خاک خود تولید نمایند.
تونل کانالیزاسون سنگی ساده که امکانات زیاد داریم
3.سیستم کانالیزاسیون عصری:از اینکه افغانستان یک کشور غریب بود پیشنهاد نمودیم تا سرکها را خراب ننمایم و کانال ها را از زیر سرکها توسط ساختن تونل های مدوربه دریای کابل و پلچرخی رسانیده شود.که عمق حفر  تونل از
حوضهای تصفیوی کانالیزاسیون
سطح زمین از 10-50 متر امکانات را درخود داشته باشد..به همین ترتیب در کوچه ها نیز به عمق 10 متر ساخته شود. که این مصارف را کاملاً باید دولت بپردازد.این پروژه درآنزمان چون دولت بپای خود استوار بودحدود کمتر از 800 ملیون دالر قابل محاسبه بود. غرض روشنی شما عرض کنم بلور های تونلها زیر زمین بشکل مدور ساخته نمیشوند بلکه بشکل نیم دایره چندین پارچه دربیرون ساخته میشود.در داخل باهم بافت داده میشود.بعداً توسط پایپها سمنت در سوراخها و جاهای ناهموار پاشیده میشود. زمین تونل درخود زیر زمین گادر کاری وذریعه پایپ سمنت کاری میشود.   تونل کانالیزاسیون  حتما از زیر سرکها باید  امتداد بیابند. نه از زیر خانه ها و آپار تمانها.
 قسمت قطع‌کننده ماشین تونل‌ساز برای                 قسمتی از ماشین تی‌بی‌ام که برای ساختن تونل                 .                                                                                                             زیرزمینی به‌کار گرفته میشود
ماشین تی‌بی‌ام که برای ساختن تونل در کوه استفاده می‌شود و در شهر نفادا مورد استفاده قرار گرفته شده بود.
Tunnel boring machinماشین سوراخ‌کن تونل در گوشه از تونل وین بورگ المان ستیشن ریل زوریج اویرلیکون
تونل سازی در جهان امروز یکی از مشاغل مهم بوده که در شرایط موجود راه‌های سخت‌گذر را خیلی آسان ساخته است. کنون تونل‌سازان توانسته اند تونل در زیر دریاها، میان کوها و زیر زمین حتی برای مقاصد راه اتصالی و انتقال سیم برق و تلفن، خط ریل، مخفی گاه‌ها، گدامها، انتقال پایپ لاین، پایپ اب ، کانالیزاسیون وغیره استعمال نمایند. یکی از کار مشکل تونل سازی انجام حفر یا سوراخ تونل است که باید دقیق به محل که تونل ختم می‌شود سوراخ شود بدین منظور کمپنی‌های متجرب وجود دارد .این کمپنی‌ها از وسیایل مدرن به‌نام[TBM (Tunnel boring machine استفاده مینمایند . این ماشینها توسط شرکت روبین کانادایی و سایر کمپنی‌ها ساخته میشود.
ماشین TBM شانزده متر در روز حفر میکند. از این ماشین برای سوراخ نمودن سنگ و خاک و ریگ استفاده می‌شود و حتی توانایی سوراخ کردن زمین به‌شکل افقی را نیز دارد. قطر این ماشینها که برای سوراخ نمودن سنگها به کار می‌روند ۱۴.۳ متر میباشد. برای سوراخ نمودن خاک و ریگ نیز شرکتی آلمانی با نامHerrenknecht AG توانسته است تا بقطر ۱۵.۴۳ متر در پروژه شانکهای چین و در سال ۲۰۰۵ قطر 19 متر را تولید کند. در صنعت طراحی و ساخت تونلها کشورهای آمریکا، المان، ژاپن، چین و روسیه این فناوری رادارا می‌باشند.
استفاده از ماشینهای غول پیکر در ساختن تونلهای طویل کاری است اقتصادی، سریع و به صرفه. ولی در ساختن تونلهای کم طویل این کار کاری است که جنبه اقتصادی ندارد و از وسایل کوچکتر که با نام TBMs شناخته می‌شوند استفاده میکنند. تونلها بشکل مستطیل و مدور ساخته میشوند. تونل مدور مقاومت خیلی زیاد را در برابر وزن واردشده دارند.
۱ تاریخچه
بشریت پس از اینکه توانست ابزار کار را خود تولید کند در جستجو و کاوش چیزهای جدید غرض مرفه ساختن حیات خویش برامد.از جمله آغاز به کندن کوه و زمین به‌قصد ساخت پناه گاه، چاه آب، واستخراج معادن نمود که در زبان فارسی بنام چاه کندن در زمین، صوف کشیدن در زیر زمین تپه و کوه، شکاف یا سوراخ کاری در اجسام سخت یاد میگردید. پس از مدت‌زمانی با تولید نمودن ابزار مدرن تر اغاز به (نقم کاری)تونل سازی در زیر زمین یا  کوه بمنظور راه تجارتی، کانال اب، راه جنگی استفاده نمودند. پس از اختراع و اکتشافات وسایل مدرن برقی و سیستم هایدرالیک تونلها برای جندین مقاصد مورد استفاده قرار گرفت.هزار سال قبل از مسیح، بابلی‌ها، مصری‌ها و یونانی‌ها به منظور کشف مواد معدنی یا دفن شاهان شان به حفر تونل میپرداختند.احتمالا اولین شاهرا تونلی درسال 2100 قیل میلادتوسط بابلیها دربستر خشکیده یکی از رود خانه دریا فرات بنا شده است.در سال 550 میلادی مقارن با عصر سکندر مقدونی تونلی به اندازه بیشتر از 2 کیلو متر توسط یونانیها در جزیره ساموس حفرگردیده است.مشهورترین تونل در زمانهای قدیم توسط مصریان در ناحیه لاکسور در زیر زمین حفر گردیده است. که صدها راهرو پیچیده با خود دارد . مصریان عادت داشتن جسد پادشاه خود را با یک تعداد جواهرات قیمتی مدفن کند .بخاطر جلو گیری از دستبرد اول تونل حفر میکردند.وجسد شاه خودرا دراطاق میگذاشتن.
Central Artery/Tunnel Projectتونل ارتری یا شریانی که یکی از بزرگترین تونل چندین شبکه درشهر بوستون ایالت متحده امریکا میباشد. که بنام پروژه بگ دیگ یاد میشود
کانال سوئز یکی از بزرگترین آسار ساخت دست بشر می‌باشد که توسط هخامنشیان بنا گردیده است.
رومن‌ها اولین تونل آب را به مساحت ۵.۶ کیلومتر از جهیل Fucino Lake تا قسمت شرقی روم ساخته‌اند.گفته می‌شود که برای ساختن این تونل تعداد۳۰۰۰۰ کارگر بکار گرفته شده است.
ساختمان این تونل ده سال طول کشید.ساخت تونل مدرن در سال 1760 توسط انگلیس هااغاز گردید.درسال 1825 کارساختمان چینل تونل و تونل خط ریل در انگلیس اغاز گردید.اولین تونل زیر دریائی در سال 1825 درزیر دریا تامس اغاز گردید و کار تونل الی 1843 ادامه داشت.ایدیا تونل چینلی بین فرانسه و انگلیس برای اولین بار توسط یک انجینر فرانسوی بنام البرت ماتیو در سال 1802 طزح گردید.کارساختمان این طرح در اخرسال 1870 اغاز ولی در سال 1882 کار این ساختمان ایست. درسال 1973 دوباره کار تونل اغاز ولی درسال 1975 بالاثر مصارف زیاد کار ایستاد گردید.بالاخره در سال 1980 با ستفاده از ماشینهای مدرن کار تونل اغاز گردید و در سال 1994 به پایه اکمال رسید.که بنام ایرو لاین یاد میگردد.در افغانستان تونل نیمه عصری نیز حفر گردیه است که بنام تونل سالنگ یاد میگردد. در آینده نچندان دور تونل 24 کیلومتری اعمار خواهد شد.این وسایل در ساختن تونل بین پنجشیر و بدخشان بین نورستان و بدخشان  و هم سرک ارتباطی بین فیض آباد   چین و کشمیر را ممکن خواهد ساخت. تابستان این سرک از زیباترین سرک جهان خواهد بود.
۲ مراحل ساختمان تونل.
  • قبل از ساختمان تونل''
زمانیکه یک کشور میخواهد تونل را اعمار کند بدین معنی است که ضرورت اشد به ساختن این تونل دارد.مثلا تونل زیر دریای دردنمارک ممالک اسکاندیناوی را با اروپا وصل کرد.در افغانستان تونل سالنگ شمال افغانستان را با جنوب ان وصل کرد.قبل از اینکه تونل ساخته شود موارد ذیل ضروری است.سروی خاک نوع سنگ, توپوگرافی، راه خروجی، تعین محلات برای حفر و یا نصب ماشین، تحویه، مجموعه مصارف، عمر تونل سیتم کار در تونل، تعداد پرسونل کار، نوع ماشین، ساختن بیس یا محل اداره و گدام در نزدیک تونل، محل کنترول، جلوگیری از احتملات سنگریزی و اب، مخرج خروجی اب، سیستم دادن روشنی برای کار تونل و نسب پایپ لاین ضروری، بیمه کار وبیمه تونل، و سایر موارد استفاده از تونل.
  • درجریان ساختن تونل''
  • پس از سوراخ کاری تونل
۳ منبع
SearchText=tunnel+making&Country=&CatId=43&IndexArea=product_en&fsb=y http://news.softpedia.com/news/How-to-Build-a-Tunnel-76006.shtml1
  • ساید دسکوری ماشینهای غول پیکرhttp://www.yourdiscovery.com/video/topics/extreme-machines/
  • ساید سافت پیدیاhttp://news.softpedia.com/news/How-to-Build-a-Tunnel-76006.shtml»
  • ساختن سمنت تونل در ساید http://www.qrbiz.com/front.do?method=search&searchType=product&keyword=cement-brick-machinery&pager.offset=60
                                     

April 4th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي