حمید جلیا مردیاز تبار هنر و خرد
دکترحمید مفید دکترحمید مفید

حمید جلیا مردیاز تبار هنر و خرد
December 1st, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل هنری