در رسای نقش داکتر نجیب الله برای تحکیم پا یه های رژیم مجا هدین در افغا نستان
محمد عا رف عر فان محمد عا رف عر فان

لندن – 29 مارچ 2010

 

 

آغاز سخن:

درتداوم جنگ سرد وفشارهای ذو جوا نب ابر قدرت های جهانی ودو لت های منطقه , برای درهم شکستن پا یه های رژیم دمو کرا تیک درکشور, بنا بر قول فلیپ کا روین نما ینده عا لیرتبه ملل متحد در افغا نستان *1, آقای نجیب الله به تا ریخ 18 ماه مارچ یعنی حدود یکنیم ماه قبل از فرو پا شی نظام , اما ده گی خویش را برای استعفا از کلیه مقا مات حزب وحکو مت , اعلام نموده بود, یعنی اینکه رژیم وی نه بطور یک شبه بلکه قدم بقدم در نتیجه عوا مل متعدد خا رجی ودا خلی راه قهقرایی وزوال خویش را پیمود, وبدون فیرحتی یک مرمی وبه قول معروف حتی بدون « پا یپلیچک » از نفس افتید و به زمین فرو نشست .  بر اساس اظها رات بینین سیوان نما ینده بلند پا یه ملل متحد در افغا نستان, در طرح ملل متحد, علی الرغم انتظا رات خو شبینانه متأسفا نه در بهترین حا لات , بازهم التر ناتیف ملل متحد عبا رت ازانصراف حزب دمو کرا تیک خلق از قدرت و استقرار نظام کا ملا جها دی در افغا نستان پیشبینی شده بود, که در این خصوص با توجه به متن گفتگوی آقای  بینین سیوان  با محترم عبد الرحیم ها تف در یک سند پراز رازکه بو سیله محترم عبد الو کیل وزیر سابق خا رجه جمهوری دمو کرا تیک افغا نستان افشا شده است ,این حقیقت ناب استخراج گر دیده  که بازهم در نفس حکو مت انتقالی ملل متحد در کا بل,هما نا حکو مت خا لص مجا هدین قرار داشت . (سیوان: لست حکومت 16 نفری مجاهدین تهیه شده دران دو نفر دیگر از وحدت علاوه شده است.پس از آن جناب عبد الرحیم ها تف می پرسد که - نقش روشنفکران اروپا و آمریکا چطور ؟ که به پا سخ آن آقای سیوان خاطر نشان سا خته می فر ماید : – آن‌ها زنده گی خوب دارند خود را در جنجال نمی اندازند.) *« 2» آنا نیکه امروز این حقا یق تلخ را لگد مال نموده وبخاطر رد پای قا تل غو غا بر پا مینمایند ,  باید بار دیگر به حقایق جا نگداز عقب پرده نگاه نموده وسنا ریوی درامه یی شکست نظام را با ژرف نگری و وجدان بیدار باز نگری نمایند ؛ 

شا یعات خروج نا فر جام محترم داکتر نجیب الله از کشور , با آنکه هنوز نشا نه یی  از تهدید سیا سی ونظامی متو جه وی ورژیم تحت اداره وی بنظر نمی رسید ,  ماه ها قبل در کوچه وبا زار بطور مشهودی سا یه افگنده بود , که در این میان مدت ها قبل,  انتقال فا میل مرحومی به کشورهندوستان , تدارک اقا متگاه در آن کشور , ومظاهر ی از فعل وانفعا لات مر بوط , پیو سته بازار شایعه را گرم ترمیسا خت .چنا نیکه حتی روزی در جلسه رسمی پا رلمان محترم وکیل دلاورخان رییس اسبق مسلخ کا بل ونما ینده مردم نا حیه ششم شهر کا بل در شو رای ملی , در حضور ریس جمهور, ضمن خطاب به اواظهار داشت  : (( در این روز ها شدیدا آوازه است که شما از کشور« فرار» مینما یید ؛ مگر شما بچه افغان نبا شید که این کار را نما یید . شما رهبریک ملت هستید .دراینصورت اگر شما به قصد فرار به هوا بلند شوید ,از پای شما واگر به زمین فرو روید ازگوش شما خوا هیم گرفت . ))*«3»  این گفته تا هنوز در گوشهای همه , طنین اندازبوده وپیشبینی وی دریک شب تا ریک, در پرکتیک زنده گی سیا سی به گل نشست .

متأسفا نه طو ریکه شا یعات با زار, مقد رات سیا سی رژیم را درتحت سا یه اشباح ودرحدیث خوا بنا مه ها تعین مینمود , لاجرم این « تو همات » به حقیقت پیو ست وبه تاریخ 27  حمل مطا بق 15 اپریل 1992 , در یک سنا ریوی نا کام ویک ما مو ریت نا تمام وبطور شگفت انگیز این حر کت در نیمه های شب آغازوتا اوا یل صبح , با پنا هجویی در  دفتر اسگاپ ملل متحد پا یان یا فت که در این مسیرنا هما هنگ پر از فراز وفرود , شهید داکترنجیب الله در تغییر اقلیم سیا سی جدید وپا را دوکس های گونا گون حول حکو مت نو پا , دریک چرخش نوین , با مقا مات وهسته اصلی  گر داننده رژیم آقای احمد شاه مسعود وتیم وی , در تداوم کارپرو ژه « مصا لحه ملی! », زبان مشترک پیدا نموده  وبه سر مشاوربی همتا وقا بل اعتماد آن بدر آمده وسخا ورزانه همه داشته ها , آموزه ها وتجارب خویش را در خد مت حا کمان نو پا قرار داده  ودر تا ثیر انگیزی ومسیر یا بی رژیم واستحکا مات پا یه های آن  نقش تعین کننده را ایفا مینماید .

انگیزه اصلی تهیه نو شتارکنو نی نه محکو م سا ختن کسی ,بلکه از آنجا ست  که با تو جه به ارائه اسنادبی نهایت معتبر از جا نب آقای عبد الو کیل وزیر اسبق امور خا رجه جمهوری دمو کرا تیک افغا نستان ویکی از یا ران وفا دار و قدیمی داکتر صاحب نجیب الله وتایید آن از جا نب محترم عبد الرحیم  هاتف معاون رییس جمهوروقت که سخت بازار سودا گری تیم ریا کار را آشفته ساخته وایشان هنوزلجو جا نه , بر اصل سیا ست « یک بام ودو هوا » عمل نموده, در بُعد دفا عی کسی را محکوم ودربستر همکاری ورهیا بی  کسی را برائت داده, برای قا تل کف زده وبرای مقتول بطور ریا کا رانه نوحه سرای نموده ودر مدت زمان طو لانی هژده سال هنوز ازمراسم" تر حیم" سر بیرون ننموده اند,   نگا رش یا فته است . آ نا نیکه با آئینه های شکسته وغبار آلود ادعای « سکندری » نموده وبا قبای« رهبرانه» بدون تو جه به کارآئی و ظرفیت های سیا سی وعلمی خویش در مسندهای خیا لی« داکتر صاحب شهید » تکیه نموده, وپیو سته با" خنجر" و"نیشتر"وبا شا رلتا نی وما جرا جویی  , می نویسند وبه خورد خوا ننده های گرا می تقدیم مینمایند ونام شهید نجیب الله را با زیچه هوسرانی های  سیا سی خویش سا خته و , اصیل تر ین فر زندان وطن رادریک مشا رکت مجبره  نا خوا سته با برخی ازنیرو ها و اعتدا لیون جها دی در جهت صف آرائی مشترک  در برابر نیرو های اجیر پا کستانی وحا میان خزیده و سر سخت شان در ساختار نیرو های سیا سی - نظامی کشور, که به هدف دفاع از شهر یان کا بل , ونوا میس وطن وبقای فزیکی رهروان حزب دمو کرا تیک خلق افغانستان صورت گرفت , با نا بینایی وکژاندیشی تام و به گفته مشهور که « بالای بام خویش فیل را نمی بینند , اما با لای بام دیگران مو رچه را می بینند »  وبطور حسو دانه وکینه تو زانه  مورد نکو هش قرار داده وبا جو سا زی کهنه کا رانه وطفلانه که میخوا هند در آب " خیط " ما هی گیری نمو ده وبر گردن " کپتانان " اصلی سقوط نظام , گل افشا نی نما یند,  نگا رش یا فته است . لازم است تا برای سنجش محک اصلی  حقایق تا ریخی , با ری دیگر در پای حکا یات شا هدان عینی نشسته وبر برگه های تاریخ از همه استقا مت های مخرو طی شکل حقا یق فرو پا شی نظام ,  به آن نگاه ژرف اندا خته,  به قضا وت نشسته وتحو لات را از عقب عینک های رخداد های آن زمان تاریخی برر سی نموده که لا جرم, تشا بهات کا مل را در با زی دو تیم در یک میدان بدست می آوریم .

منا سبات  آغا زین :

درخصوص همکا ری و مشا وریت محترم داکتر نجیب الله , وکمک های متداوم وی با رژیم مجا هدین(آ قا یان ربا نی- مسعود), معاون اول رییس جمهورافغا نستان آقای محمد قسیم فهیم وزیر امنیت در حکو مت مجا هد ین چنین می فر ما ید : *4

((..درآن سالهایی که جنگ چندین جانبه از سوی جنوب، غرب وگاهی شرق کابل به هدف سرنگونی حکومت آقای ربانی جریان داشت، در پاسخ به پیشنهاد های دکتر نجیب، به داخل پناه گاه ملل متحد میرفتم و در بارهء مسایل مهم سیاسی و نظامی، به نظریه ها و مشوره های وی گوش میدادم.

آقای فهیم به سخنان خویش ادامه داده خاطر نشان مینماید :(( یک روز از خط اول جنگ درجنوب کابل (که گروه طالبان علیه دولت میجنگید) برگشته بودم که دکتر نجیب پیام داد که به دیدارش بروم. دکتر پس ازتعارف معمول خطاب به من گفت:

تو درین جنگها از روی جوانی و مستی عمل میکنی. باید متوجه باشید که شکست از عقب و یا از داخل به سوی شما خواهد آمد نه از خارج جبهه. یادتان باشد که جبههء شما از محور سروبی خواهد شکست. شما خط جنگ درمیدان شهر، ریشخور، وغرب کابل را مستحکم کرده اید. جایی که خط بیافتد، شکست به آسانی نخواهد آمد اماشما از ناحیهء شرق کاملا بی دفاع هستید! از تورخم تا کابل راه تعرض به سوی شما باز است! عقب شما از کابل تا مرز پاکستان کاملا باز است. شما به این مسأله فکر کرده اید؟))

مارشال فهمیم میگوید که من درجریان صحبت متوجه شدم که دکترنجیب، مخالف حضور"شورای جلال آباد" است که درآن زمان درشرق کشور به عنوان یک نیروی تقریبا خارج از دایرهء کنترول دولت عمل میکرد. دکتر نجیب بالحنی تعجب انگیز و اعتراض آمیز به من گفت:

شورای جهادی جلال آباد! یعنی چی؟ یعنی چی؟ شورای جلال آباد یعنی شورای آی، اس، آی درموجودیت یک دولت مرکزی، شورای جلال آباد به چه معناست؟ به معنای آن است که شما درشرق از داشتن استحکامات قوی محروم هستید و روزی از همین ناحیه درهم خواهید شکست.

دکتر نجیب در ادامه سخنانش گفت:

- حضور حکمتیار در استقامت سروبی جزو پروژه خارجی است. هرگاه صاحبان پروژه تصمیم بگیرند، شما را درین مسیر از میان برمیدارند، آیا حاجی قدیر برای بقای شما وارد عمل میشود؟ اشتباه میکنید، قدیر از شما نیست. او وقتی تحت فشار قرار بگیرد، میدان را رها میکند. بعد از آن طالبان به سوی سروبی میچرخند؛ حکمتیار ازمقاومت کنار میرود وآنگاه به شدت دست پاچه خواهید شد!

مارشال فهیم میگوید وقتی موضوع سخنان دکتر نجیب را با احمدشاه مسعود درمیان گذاشتم، وی خندید وگفت:

- نظریه های رفیقت درست اند!

آقای فهیم میافزاید: روز خروج از کابل، همزمان با پیشروی جنگجویان طالبان به داخل شهر، برای دکتر نجیب پیام دادم که حرفهای تو جامهء عمل پوشید! اماوی ظاهرا با خروج اضطراری ما از کابل موافقت نداشت و تاکید کرد که شناخت شما از کوچه کوچهء کابل عمیق است و میتوانید نفرات طالبان را در هرکوچه غافلگیر کنید. اما ما اراده نداشتیم که درکوچه کوچهء کابل، جنک را ادامه بدهیم زیرا دستور نهایی خروج قوت ها ازکابل یک هفته پیش صادر شده بود.

بربنیاد روایت مارشال فهیم، دکتر نجیب عقیده داشت که دولت اسلامی از فشار آی، آی، آی به وسیلهء فرماندهان پشتون سخت در هراس بود. او به فهمیم گفت:

من درپردهء تلویزیون دیدم که آمرصا حب حین پذیرایی از جلال الدین حقانی دست به سینه ایستاده بود. مسعود چه نیازی دارد که دربرابر یک نوکر آی، اس، آی این گونه بیایستد؟ به مسعود از جانب من بگوئید که حقانی چه کسی است که تا این حد او را جدی گرفته اید؟

آقای فهیم میگوید که درسال اول حکومت مجاهدین که ما برای دفاع از کابل در سه جناح میجنگیدیم، همزمان با تشدید جنگ داخلی میان جناح های مختلف درتاجکستان، برخی مشکلات در نواحی مرزی افغانستان و تاجکستان نیز بروز کرد که قریب بود با سربازان روسی مستقر درمرز تاجکستان درگیرشویم. آتشباری سنگین نیروهای روسی به داخل خاک افغانستان درتخارظاهرا برای جلوگیری از ورود تندوران تاجک و رخنهء قاچاقچیان مواد مخدربه آن سوی مرز آغاز شده بود. احمدشاه مسعود به مشورهء رهبران جهادی، تصمیم گرفت تا بخشی از جنگ افزار های سنگین به هدف مقابله حملات روس ها در ناحیهء استراتیژیک آی خانم جا به جا شوند. این کار ظرف چند روز انجام گرفت. ما برای آغاز یک جنگ جدید با نیروهای مرزبانی روسی آماده بودیم.

درهمین روزها اسدالله مشکوری سرگروه محافظان دکتر نجیب نزدم آمد و از سوی دکتر نجیب پیام داد که باید به دیدارش بروم. من نرفتم. نجیب با اصرارتمام دو باره از من خواست به دیدارش بروم. نجیب گفت اگر در لحظه های مرگ هم قرار داشته باشی، یک بار بیا که صحبت کنیم.

وقتی به اقامت گاه نجیب پا نهادم، او با حرارت خاصی به سخن درآمد:

به احمد شاه مسعود بگو که در وضعیت خطرناکی قرار داری. . . نشود که تحت تأثیر جو مصنوعی از سوی رهبران تحریک شوی و باردیگر درجنگ بیهوده و خطرناک با روس ها درگیر شوی. رگ اخوانی گری ات تکان نخورد که دسیسهء کلانی برای تان درست کرده اند. جنگ از چند جناح به هدف درهم کوبیدن شما آغاز میشود و شما دردفاع ازکابل تنها میمانید. پس از درگیری شما درشمال با روس ها، تعرض گسترده از سوی جنوب وشرق آغاز میشود. درجنگ با شمال هیچ کسی از شما حمایت نخواهد کرد. وعده های پرحرارتی که برای شما از سوی رهبران داده شده اند، همه اش باد هواست.

فهمیم خان میگوید: من پیام نجیب را به احمد شاه مسعود انتقال دادم. وی که یک دست خود را روی پیشانی گرفته و به حرف های من گوش میداد سرانجام گفت:

دکتر، موضوع عجیبی را متوجه شده است!

سپس احمد شاه مسعود درنشست رهبران که برای بحث درمورد آغاز حملات جوابی برضد نیروهای روسی درمرزتاجکستان برگزار شده بود، خطاب به رهبران گفت:

آغاز جنگ و تهاجم جدید علیه نیروهای روسی درشمال به مطالعه وبررسی بیشتری نیاز دارد و شما برای من وقت بدهید که درین باره حرف آخر را بزنیم!)) .

آری ؛ بسیا ری از نا ظران سیا سی به  این عقیده اند , که با توجه به بافت ها ومنا سبات گذشته  سیاسی بیرون مرزی واتصال آن به محور واحد , با توجه با پیشینه های این ار تبا طات و کا ندیدا توری احمد شاه مسعود به حیث وزیر دفاع حا کمیت داکتر نجیب الله, این ار تبا طات در بستر جدید شکل یا فت ,وتا وا پسین لحظه حیات سیا سی رژیم بطور پا یداربا قی ماند .,اما اینکه چگونه این پرده در پا یا نی عمر رژیم مجا هدین تعو یض شده ودر نتیجه یک کار شیطنت آمیز استخبا راتی سا زمان جهنمی  (آ ی اس آی ) پا کستان که بسیاری از نا ظران وتحلیلگران او ضاع سیا سی کشور دست هوا  دا ران «!»و حلقات وا بسته به داکتر نجیب الله شهید  را در کار آئی این پلان خونین بی ربط نمی دانند , پس از وعده ووعید های میا نتهی از جا نب چا پ اندا زان جدید, تغیر یافته وداکتر نجیب الله از رفتن با کا روان شکست خورده به پنجشیر, ابا ورزیده وبه دو لتمردان نو , امید می بندد, مو ضوعی ایست که پا سخ آن را به صفحات تاریخ کشور میتوان در یافت. بهر صورت وا کنش های داکتر صاحب نجیب الله در وا پسین دوران حیات نظام مجا هدین در کابل , گرهگاهی این حد سیات راتا حدی مو شگافی نموده واسرار پیچیده پرو ژه طراحی شده را آشکا را به نمایش می کشد ,چنا نچه آقای ما رشال فهیم به گفتگوی خویش ادامه داده خاطرنشان مینماید :

- ما اطلاع داشتیم که حلقاتی مرموز به دکترپیوسته پیام میدادند که دردفتر ملل متحد هیچ خطری ترا تهدید نمیکند. تو در تعاملات بعدی بازهم به حیث رهبر کشور مطرح خواهی بود. مارشال فهیم میگوید که دکترنجیب هرچند از پناه گاه ملل متحد خارج نشد اما به عنوان آخرین خواهش ازمن مطالبه کرد  که,تا رسیدن مقامات و مسؤولان طالبان به شهرکابل، شش تن از محافظان مخصوص خود را وظیفه بدهم که دربرابر خطرات احتمالی از جانب بعضی حلقات وگروه ها ازوی حفاظت کنند. وی گفت:

- شش نفر را به حفاظت من روان کن  اگر تا فردا زنده ماندم، حق رفیقی را ادا خواهم کرد. این سخن دکتر نجیب ضمن آن که مرا در یک حالت عاطفی فروبرد، مایهء تعجب من نیز شد. با خود فکرکردم که بدون شک حلقات مرموزی او را درطی چند سال اخیر متقاعد کرده اند که ترا دو باره بر صحنه قدرت خواهیم آورد. اما وی چرا این گونه سخن گفت؟ آیا از یک خطر بالقوه به نحوی آگاه بود؟ درآن صورت چرا پیشنهاد ما را برای رفتن به پنجشیر نادیده گرفت؟ من شش تن ازافراد دست چین شدهء امنیتی را به سرپرستی حبیب به دفتر ملل متحد اعزام کردم. این افراد ساعاتی پس از دخول دسته های جنگی طالبان به شهر، آنجا راترک کرده بودند.

آقای فهیم یاد آور میشود که احمدشاه مسعود برای باردوم نیزدر تماس مخابره بی سیم از ارتفاعات کوه های صافی، مسأله خروج دکترنجیب ازکابل را مطرح کرد؛ اما دکتر پوزش خواست و از رفتن به سوی شمال امتناع کرد.

بنا به توضیح اسدالله مشکوری افسر محا فظ دفتر پنا هنده گی ، دکترنجیب پیوسته تاکید میکرد که خروج از دفترسازمان ملل به صلاح سرنوشت وی نیست و بهتراست به جای بیرق کهنه سازمان ملل متحد بر فراز دفتر نماینده گی که با گذشت ایام رنگ باخته بود، یک بیرق جدید که از دور قابل رؤیت باشد، برافراشته شود. وی تکیه کلام همیشه گی خود را تکرار کرد که:

- مار گزیده از ریسمان دراز میترسد. همین جا برای من بهتر است.

شا هدان عینی :  

محمد اسحق توخی دستیار داکترصا حب  نجیب که خود شاهد صحنهء گفت وگوی افراد اعزا می آ قای قسیم فهیم بامحترم  داکتر نجیب بوده، به گو نه یی به منا سبات شهید داکتر نجیب الله وحسن نظر مقا مات مجا هدین اعتراف نموده  میگوید که:  دکتر نجیب درقدم اول، به دلیل این که افراد فهیم هیچ سند ومدرکی که وابسته گی آنان به فهیم را ثابت کند، در دسترس نداشتند، از پذیرش دعوت آنان امتناع کرد. دکتر گفت که باید خود فهیم خان پیام احمدشاه مسعود را به من ابلاغ کند. *5

اسدالله مشکوری افسر محا فظ در دفتر ملل متحد  میگوید که شاپور احمدزی که دریشی تازه به تن داشت و موزه های نو به پا کرده بود، درادامه سخنان دکتر نجیب به من گفت:

مشکوری صاحب، گمان نکنید که ما از بیخ بته هستیم! امریکایی ها از داکتر صاحب نجیب پشتیبانی میکنند!

لحن ثابت احمدزی به طور آشکاری حاکی از فقدان احساس خطر و نگرانی بود. مشکوری میافزاید: حتی احمدزی در اثبات گفته هایش تا آن جا پیش رفت که به یکی از افراد محافظ چنین توصیه کرد:

- تو هم لازم نیست به پنجشیر بروی. . . اطمینان داشته باش. . . نهایتا دو روز حوصله کنید، مشکل به زودی حل میشود!

- امان الله یکی از کارمندان ملل میگوید:

(دکتر نجیب درواکنش به دعوت احمدشاه مسعود و قسیم فهیم اظهار داشت که من رییس جمهور کشور بودم و حالا میخواهم بالاثر تضمین محکم ازین جا بیرون بروم. ) *6

- همسر دکتر نجیب الله  در یک رو یکرد دیگر , به تاریخ 27 سپتامبر ساعت چهار نیم پس از ظهر (چهار میزان 1375 خورشیدی) یک روز قبل از ورود طالبان به کابل درتماس تلفنی با دا کتر نجیب، او را از هرگونه حادثه وخطر احتمالی به جان او اطمینان داد و گفت:

از هر سو برای ما پیام داده اند که از دفتر ملل متحد خارج نشوی و امنیت وهمراهانت به طور کامل تأمین خواهد شد.*«7»

جان کلام :

بلی اینها , افسا نه و داستان نه,  بلکه حکا یات انکار نا پذیر  تا ریخی اند که سا لها قبل از طریق امواج رسا نه های معتبر داخلی وجهانی , از طریق رسا نه های صو تی و به شکل نوشتار ها , رسا له ها وکتاب های تا ریخی نگارش یا فته است  , درگر دونه  این تحو لات وتعا ملات هر انسان هو شمند در عمق منا سبات با هم  پیوسته ومتقا بل دشمنان قبلی و دو ستان دلسوز ودلبا خته بعدی  دا خل شده ودرک مینماییم که رو حیه مشا رکت چگو نه شکل یا فته  وقدرتمدا ران ور شکسته حتی در آخرین رمق سیا دت خویش به پاس مشا ورت های استا دانه داکتر صاحب وبه برکت حا صل خوب از خرمن پر بار مصا لحه ملی در کشور,وبه پاس خدمات اش در جهت مسیر یا بی سیا سی رژیم  , در خط آخر برای نجات جان او,مشتا قانه کمرمی بندند ؛اما اکنون با آنکه هنوز این حکا یات از سینه ها به برگه های تاریخ انتقال نیا فته است گرو هک منزوی شده , بطور کا ذبانه در فش داد خوا هانه رژیم و داکتر صاحب را بدوش کشیده وبر رغم نگرش های سیا سی وی وبدون تو جه به حسا سیت های زمان , در دا ستان «کور خود بینای مردم » گویا برای داد خوا هی وی , بطور دیوانه وار هرجنبنده را آماج قرار میدهند ؛

شاید آرکستران تیم, روابط فی ما بین شهید داکتر نجیب الله را در چها رچوب منا سبات پنا هنده گی در دفتر ملل متحد که از مصئو نیت کا مل سیا سی بر خوردار بود, نوع  استعا نت تو جیه نموده  , اما باید بیاد داشته با شند که هر گاه در این سوی خط , دفاع از جان یک پنا هجو مطرح بود , اما در آن سوی خط دفاع از یک جا معه , از یک کشور , و رهروان دوصد هزاری یک حزب مطرح بود ؛  اما در نهایت آنچه که در وا پسین لحظات حیات رژیم اتفاق افتید جزثمره, شیره وجوهر ا صلی مصا لحه تحمیلی« گر با چف » چیزی دیگری نبود که در فر جام , فرو پا شی یک نظام وبطور خشن  شها دت مظلو ما نه داکتر صاحب نجیب الله را بدستان عمال مزدور پا کستانی و حوا ریون سر بکف شان در پی داشت . بگذار رهروان اصیل داکتر شهید نجیب الله  در یک اتحاد گسترده با رزمجو یان وطنپرست حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان « حزب وطن » داعیه یی رفته گان نا مراد را در دستور مبارزه سیا سی قرار داده  وبرای عناصرفا سد و ریا کار وقا تلین اصلی شهید,  نفرین ابدی نثار نما یند ؛ 

منا بع :

1 –نو یسنده  فلیپ کا روین نما ینده عا لیرتبه ملل متحد در افغا نستان ( سر نوشت غم انگیز در افغا نستان

2 –متن گفتگوی محترم عبد الرحیم ها تف با بینین سیوان – سند تا ریخی اخیر

 – ارا ئیه کننده  محترم عبدالو کیل سا بق  وزیر امو ر خا رجه افغا نستان

3- صحبت وکیل دلاور خان در تلو یزویون دولتی کشور , زمستان سال  1369هجری شمسی

4- نویسنده معتبر و ژور نا لیست مستقل آقای رزاق ما مون در کتاب « اسرار مرگ دکتور نجیب الله »

5-نبشته آ قای  محمد اسحاق توخی تحت عنوان از منا قت تا حقیقت – سایت وزین آریائی

6-مصا حبه محترم اما ن الله در رایوی بی بی سی به منا سبت دهمین سا لروز شها دت داکتر نجیب الله

7- مصا حبه همسر داکتر صا حب نجیب الله در آستا نه دهمین سا لروز شها دت مظلو مانه –را دیوی بی بی سی  


March 28th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات