ازطرح تو طئه آمیز مصالحه ما سکو تا طرح دسیسه آمیز مصا لحه واشنگتن درافغا نستان
جیحون جیحون

برداشت مختصر از فلم مستند:

درتحت طلوع وتا بش نور فرو زان تا ریخ , اینک در پی زدایش ابر های تیره واقعیت های جا نگداز حوادث خونین جا معه افغا نستان در لای تصا ویر مستند وانکار نا پذیر از میان دود وبارود , از درون جو یبار های خونین مردم رنجدیده کشور , از میان گور های شهیدان واز درون سینه داغدار ما درانیکه فر زندان وجگر گو شه های خویش را برای حفظ حا کمیت ملی , تما میت ارضی واستقلال ملی  کشور در برابرتجا وزات پیهم اردو گاه غرب , سران جنا یتکار عرب ونظامیان جلاد وآدم کش پا کستان فدا نمودند , سر بیرون کشیده ودرس های تلخ وآموزه های ما ند گار را برای نسل های کنونی بو یژه در لحظات که مدل سنار یوی پیشین مصالحه خونین  ضد ملی عهد داکتر نجیب الله  در برابر سران رژیم کنونی هموار شده است تا بار دیگر ملت مظلوم وستمدیده افغا نستان را در شکار گاه های وحشی ترین وخون آشام ترین نیرو های دوران تاریخ تسلیم نماید از ارزش واهمیت حیا تی بر خور دار بوده وامید است  تا نسل های کنو نی در برابر دام گستر ده شده بنام مصا لحه که اینبار به عوض داکتر نجیب الله , جناب کرزی مامورسقوط جا معه , برای تحقق اهداف پا کستان خون آشام وقدرت های استعماری و برای خروج مصئون و"سر فرا زانه یی"! نیرو های غر بی از افغا نستان ما مور ساخته شده است , از حداعلای بیداری سیا سی استفا ده نموده وبا راه اندازی رستا خیز ملی در برابر هیو لای وحشتناک پا کستان وعمال مزدور آن ایستادگی نمایند.

در فلم مستند کنونی طو ریکه دیده میشود در مر کز آن تنها وتنها انگیزه گزینش مصا لحه ملی در افغا نستان وتقرر داکتر نجیب الله بو سیله گر باچف در این راستا وبرای تحقق این داعیه , خروج مصئون ومو فقا نه سر با زان شوروی از افغا نستان بوده که این تدبیر در نتیجه  تقا ضای شهر وندان شوروی سا بق وتقا ضای مکرراز سران کر ملین در رائس گر باچف میبا شد.

گر باچف با تو جه به شکست ننگین جنگ امریکا در ویتنام وبرای درامه سازی بر نامه های خروج سر با زان شوروی و برای تطبیق این آرزو , در جهت هموار سازی جاده مورد نظر گام های عملی بر داشته ودست به ایجاد مثلث شیطانی " امر یکا –پا کستان –شوروی ) زده و" ائتلاف دوستانه " را ایجاد نموده ودست به تغیرات جدی در کادر رهبری افغا نستان زده ودر یک محفل خصو صی داکتر نجیب الله را به حیث فرد شماره یک حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان مقرر نموده وبرای وی آغاز گفتگو وچگو نگی " حکو مت آشتی ملی "را که در حقیقت تله یی ایست برای سقوط نظام دمو کراتیک در افغا نستان , سفارش مینماید وبرای انجام این ما موریت خونین رهسپار افغا نستان مینماید.

طرح نا بهنگام گر باچف برای خروج نیروهای شوروی از افغا نستان , تحت نام  توا فقات ملل متحد , با اینکه مورد استقبال پر شور مردم وشهر وندان جا معه اتحاد شوروی قرار می گیرد , اما با وجود ایجاد ائتلاف دوستان " پا کستان –امریکا –شوروی " وبا وجود تقاضای "معا مله " از طریق گر باچف با امریکای ها ,این طرح به خواست سران قصر سفید رضایت بخش بنظر نرسیده وسران واشنگتن قیمت گزاف تر شکست ننگین جنگ ویتنام را از سران کر ملین تقا ضا نموده وبا صدورجنگ افزار های جدید از جمله راکت های استنگر  , اتش جنگ را در افغا نستان بیش از پیش مشتعل ساخته وبرای تحقق اهداف جنا یتکا رانه خویش مژده پیروزی را برای مجا هدین بشارت داده وبر نامه جنگ تمام عیار را با مشا رکت سران مجا هدین  ونظامیان خون آشام پا کستان طراحی مینماید . به سلسله این درامه های ویرا نگر در زیر سا یه موا فقات " ژینو " در حقیقت دوره تسلیمی نظام دمو کرا تیک با قطع یکجا نبه سلاح ومهمات از جا نب شوروی وصدور در یا های دالر  وبر قول مدیر " سی آی ای " در این تصویر,کا برد  بر نا مه مصارف بلیون ها دالر در این جنگ , افتاب در سر زمین افغا نستان غروب نموده ونظا میان پا کستان , قدرت های استعماری غرب سران مر تجع عرب به آرزو های شوم خویش نایل می گردیده وتداوم این جنگ وسیاه روزی ودر بدری ملت افغا نستان را در لای اجندای متعدد تا لا یتناهی ادامه میدهند  .اما اینبار سنا ریوی مشا به با پا لیسی همگون در وجود جناب "کرزی " طراحی شده وکرزی ما مور ساخته شده است تا در طی یک پرو سه فر سا یشی سر زمین مان را برای جنا یتکار ترین نیروی قرن بلاخره نظا میان پا کستان  اهدا نموده ودر فش سیاه وخو نین  پا کستان را در سر زمین افغا نستان بار دیگربه اهتزاز بکشاند .

سکوت ننگین , مضحک , واندوهبار کرزی  تحت نام "صلح ومصا لحه "در برابر تجا وزات پیهم پا کستان وعمال مذدور آن طا لبان والقا عده , وروابط تنگا تنگ با قا تلین آشتی نا پذبر ملت افغا نستان  نخستین پل هایست بسوی جاده مرگ ونا بودی در کشور .

آدرس فلم مستند در یو تیوب :
http://www.youtube.com/watch?v=vV4pdeXrnV8&feature=player_embedded

ویا :soviet withdrawal  from Afghanistan 1988


September 30th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات