ملاک حقیقت عمل است
فخرزاد فخرزاد

واعظان جلوه بر محراب و منبر میکنند

                                  گر به خلوت میروند خود کار دیگر میکنند                                          

 

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در بخشی از سخنان اخیرش روند مذاکره سه جانبه بین دولت های ایران ‚ پاکستان و افغانستان را که طی ماه گذشته صورت گرفت اثر گذار خواند به روند افغانی شدن مذاکره تاکید کرد وی میگوید سازمان ملل متحد به تعهدات خویش درین رابطه پابند میباشد افزود از ارزشها مانند حقوق بشر زنان حمایت مینماید تا دستاوردهای ده سال گذشته قربانی گفتگو ها نشود میافزاید بدون سهم گیری فعال مردم افغانستان و احزاب سیاسی صلح واقعی درین کشور تامین شده نمیتواند .

عدئی از اگاهان امور و مردم اظهارات فوق ذکر را در صورتیکه صادقانه باشد یک گام مثبت دانسته.

میافزایند بفضل خداوند متعال بیش از نود ونه فیصد مردم ما مسلمان بوده در قرانکریم برای مسلمانان هدایت داده شده ترجمه ( تمام مسلمانان باهم برادر اند بین شان صلح کنید) .

در بخشی دیگر آن صلح خیر خوانده شده .

نیاکان ما نیز گفته اند که خون به خون شسته نمیشود .

چیزیکه قابل افتخار است افغانهای سربلند شهامت آنرا دارند که بزرگترین دشمن را که به جرم خویش اعتراف نماید از اعمال گذشته ندامت بکشد مورد عفو قرار داده و میدهند .

تجربه بیش از سه دهه خونین گذشته ثابت ساخته که جنگ مسلحانه یا نظامی را حل نبوده و نخواهد بود .

ازهمین لحاظ است که در هفته های اخیر ماه حوت آقای وحید قاسمی و چندتن هنرمندان محلی کنسرتی را بخاطر رسیدن به صلح و ثبات واقعی در کابل برگزار کردند هزاران نفر در آن اشتراک کرده بود آقای وحید قاسمی میخواهد ازین راه روح و روان ده ها ملیون مردم خسته از جنگ را پالش دهند و در سایر ولایات نیز در نظر دارد که کنسرت های را انجام دهند .

بخاطر رسیدن به اهداف فوق ذکر میخواهیم در قدم نخست ممانعت های را که طی بیش از سه دهه گذشته بازیگران پشت پرده در مسیر جاده پرخم و پیچ صلح ایجاد نموده اند مرور و برجسته سازم بعدا راهای بیرون رفت ‚ از وضع موجود و رسیدن به صلح وثبات واقعی‚ طرحها ‚ نظریات مردم و اگاهان امور را خدمت خوانندگان گرامی ارایه نمایم .

مردم و جهانیان شاهد هستند که دشمنان سوگند خورده کشور و مردم ما یکبار دیگر توانستند با استفاده از احساسات اسلامی و افغانی مردم دین دار و با غیرت ما زیر بهانه آتش زدن چندین جلد قرانکریم و سایر کتابهای دینی که بواسط سربازان امریکائی در میدان هوائی نظامی بگرام صورت گرفته بود خشونت ها را در عدئی شهرها ‚ ولایات ‚ ولسوالی ها دامن زنند که سبب کشته شدن ده ها تن و زخمی شدن صدها تن سربازان داخلی خارجی و افراد بیگناه ملکی گردید ده ها دوکان و چندین عراده موتر را آتش زدند که ده ها ملیون دالر مردم ما از ین ناحیه متضرر گردیده اند.

در حالیکه مردم ما هرنوع بی حرمتی و اهانت را به دین مقدس اسلام و مردم شریف خویش محکوم نموده خواهان اشد مجازات به عاملین آن میباشند .

در مقابل کشتار و زخمی نمودن صدها تن افراد بیگناه ‚ آتش زدن اموال و دارائی های مردم و دولت را خلاف دین مقدس اسلام و توطئه ادارات استخباراتی عدئی از کشورهای منطقه ‚ جهان و گماشته گان آنها دانسته میافزایند آنهای که این عمل ناروا را انجام داده اند نمیتوانند خود را افغان و مسلمان واقعی بخوانند .

کشته شدن دو مشاور امریکایی در وزارت امور داخله و چند سربازان آنها در قندهار و سایر نقاط کشور بواسط یک افسر پولیس ‚ معلم سواد اموزی وکسیکه لباس اردوی ملی را به تن داشت ده ها ملیون مردم مارا از ناحیه اعمال نفوذ هراس افگنان در ارگانهای قوای مسلح نگران ساخته ازهمین لحاظ است که بعد از خروج قوت های خارجی در سال 2014 از ناحیه دفاع از تمامیت ارضی استقلال ‚ حاکمیت ملی به قوت های داخلی باورمند نمیباشند .

موجودیت هزاران لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند که تمویل ‚ تسلیح ‚ تجهیز کننده ده ها هزار هراس افگنان کشورهای منطقه ‚ جهان بوده و میباشد غرض اعمال انتحاری ‚ ماین گذاری در مسیرجاده شهرها ‚ روستا ‚ حتی اماکن مقدسه به کشور ما و کشورهای منطقه اعزام میشوند سخت مردم مارا نگران ساخته .

غرض جابجا نمودن افسران تحصیل کرده ‚ متجرب ‚ صادق در نقاط کلیدی بخش های ملکی و نظامی توجه لازم صورت نگرفته تسلط گروهای قومی ‚ سمتی ‚ لسانی ‚ حزبی ‚ تنظیمی در قوای مسلح نداشتن مورال عالی و اگاهی لازم از اهداف جنگ سبب شده که هراس افگنان در هر جای که خواسته باشند میتوانند عمل نمایند .

مردم امضا تفاهم نامه وزیر دفاع بریتانیا را با کشور قزاقستان در رابطه انتقال سلاحهای ثقیل شان بعد از سال 2014 یک زمیه سازی بخاطر بلند بردن مورال هراس افگنان میخوانند .

روزنامه ولستی ژورنال خبری را از قول مسولین امریکائی ها به نشر رساینده که قوای هوائی افغانستان به سران مافیای مواد مخدر و شورشیان مسلح ‚ مواد مخدر و اسلحه غیر قانونی را از طریق هوا انتقال میدهد .

ارگانهای امنیتی یک عضو مشرانو جرگه را به همکاری عبدالصمد نام سردسته هراس افگنان که درین اواخر دستگیر شده ویک تن کارمند وزارت خارجه را نیز به جاسوسی کشورهای همسایه متهم نموده اند در ولسوالی پنجوائی قندهار فیر یک سرباز امریکائی شانزده تن کشته و نه تن زخمی شده که در میان آنها زنان ‚ کودکان شامل میباشد.

در حالیکه غرض تامین صلح و ثبات واقعی به جلب اعتماد ده ها ملیون مردم نیاز است باتاسف بیش از شصت فیصد مردم در زیر خط فقر زیست مینمایند صدها هزار تن از جمله زنان کودکان به نسبت مشکلات اقتصادی با مخالفین مسلح و مافیای مواد مخدر پیوسته بیش از یک میلیون تن به مواد مخدر معتاد میباشند نظر به نشر وسایل اطلاعات جمعی در سال جاری کشت مواد مخدر سی فیصد نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است مسولین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند در در سال 1390 شش هزار هفت صد تن مواد مخدر تولید غرض تبدیل نمودن آن به هیرودئین یک هزار وسه صد تن مواد کمیاوی که طور قاچاق وارد کشور میشود نیاز است میافزایند که چرا قوت های داخلی و خارجی جلو قاچاق آنرا نمیگیرند ؟.

تعدادی از هموطنان با احساس ما حاضر هستند که صدها پایه ماشین آلات را دوباره ترمیم و فعال سازند که میتوان از احساسات وطنپرستانه یک تن در فابریکه نساجی گلبهار یاد آور شد که وی میخواست بخاطر فعالبت دوباره فابریکه متذکره چهار صد پایه ماشین الات را ترمیم و فعال نماید باتاسف از طرف مقامات ذیصلاح به بهانه های مختلف پذیرفته نشد .

طی ده سال گذشته قریب به یک هزار عراده بس های شهری را کشورهای ایران و هندوستان به ریاست ملی بس کمک نموده اند در حالیکه در شهر کابل روزانه صدها هزار تن بخاطر انتقال بجای مورد نظر شان ساعت ها را در هوای سرد زمستان سپری مینمایند فعالیت بس ها به چشم دیده نمیشود اکثریت بس های متذکره غیر فعال و با آهن کهنه مبدل شده اند .

موسسه اقتصادی و مطالعات افغانستان یک خبری را به نشر رسانید در آن تذکر بعمل آمده مقامات ذیصلاح معیارهای اقتصاد بازار را رعایت نکرده اگاهان امور از ناحیه انحصاری شدن سکتور خصوصی اظهار نگرانی نموده میافزایند چرا تاهنوز قانون ضد انحصار و احتکار به تصویب نرسیده مسولین ریاست ستر محکمه از حبس و برطرفی شصت قاضی و یک هزار دلالان که زمینه ساز بین مراجعین و ادارات ذیربط بخاطر انجام فساد اداری بودند خبر میدهد .

موسی فریور استاد دانشگاه برطرفی افراد مذکور را که در رده های پائین قرار داشتند راه حل ندانسته میافزاید در حال حاضر تمام بخش های اساسی کشور در تسلط دو هزار و پنج تن صد قرار داشته هر کاریکه بخواهند میتوانند انجام دهند مسولین اداره مبارزه با فساد میگویند یک عده اعضای پارلمان به نسبت فروش برگهای انتخاباتی شان بخاطر انتخاب وزرا وهیت اداری پارلمان صدها هزار دالر اخذ کرده اند میافزاید یک عضو پارلمان متذکره دو عراده موتر ضد ذریع را که قیمت یک عراده آن یک صدو هشتاد هزار دالر بوده از خارج وارد از حامد کرزی خواهان قسط محصول گمرگی آن شده است .

پس معلوم میشود که آنها بخاطر راه یابی در پارلمان صد ها هزار دالر را مصرف کرده بودند حالا میخواهند چندین مرتبه اضافه از آن بدست آرند افزود یک تن در ولایت ننگرهار بیست و پنج هزار جریب زمین های دولتی را غضب کرده است .

حامد کرزی میگوید که پیمان راهبرد بین افغانستان و امریکا قبل از کنفرانس شیکاگو به امضا خواهد رسید میافزاید که پایگاه های نظامی امریکا شامل آن نمیباشد و درین رابطه بعد از فکر همجانبه یکسال بعد تصامیم اتخاذ خواهد گردید وی میگوید که بعد از  سال 2014 دولت امریکا متعهد خواهد شد که سالانه بیش از چهار ملیارد دالر غرض تقویه قوای مسلح افغانستان بپردازد .

محمد یونس قانونی عضو ولسی جرگه به نسبت تحمیل خطوط جنگ از خارج کشور اظهار نگرانی نموده افزود انجام معاملات پشت پرده زیرنام مذاکره و مصالحه کشور را بعد از خروج قوت های خارجی در اخیر سال 2014 بسوی فاجعه سوق خواهد داد .

به نسبت تحمیل نمودن افراد غیر ماهر ‚ الوده ‚ کورمغز ‚ کم سواد ‚ گماشته ‚ توسط کشورهای خارجی در نقاط کلیدی اکثریت وزارت خانه ها نتوانسته اند چهل فیصد پلانهای انکشافی سال جاری را عمل سازند در حالیکه ده ها هزار افراد ماهر تحصیل کرده ‚ صادق ‚ در بخش های نظامی و ملکی زیر بهانه های مختلف کنار زده شده مصروف دست فروشی در جاده ها بخاطر پیدا کردن یک لقمه نان میباشند گردانندگان امور غرض اغفال مردم و جهانیان هنوزم از عدم ظرفیت کاری در ادارات دولتی حرف میزنند .

موجودیت ده ها تن بنام مشاور در ریاست جمهوری سبب شده که افغانستان را با طرح نسخه های غیر انطباقی خویش به یک کشور مصرفی اجناس خارجی و تهیه کننده مواد خام 2کشورهای منطقه و جهان مبدل سازند .

یک تن از فروشندگان موبل و فرنیچر میگوید سالانه به قیمت چهار صد ملیون دالر امریکایی موبل و فرنیچر که هشتاد فیصد آن یکبار مصرف میباشد از کشورهای چین پاکستان وغیره به کشور وارد میگردد .

از همین سبب ده ها هزار موسسات دستگاهای کوچک و بزرگ ورشکست کارگران ان غرض کاریابی به کشورهای منطقه و  جهان با قبول توهین و تحقیرات مهاجر شده صد ها تن آن قربانی هوسهای قاچاقبران انسانها شده .

غرق شدن سه صد تن در یک کشتی که نود تن آنها افعانها میباشند طی هفته های اخیر بطرف استرالیا روان بود یک مثال آن میباشد .

موالدین میگویند صادرات قالین نسبت به سال گذشته پنجاه فیصد کاهش یافته طبق قانون اقتصاد بازار عدالت بین چهار نوع مالکیت دولتی ‚ مختلط ‚ خصوصی ‚ کوپراتیفی که در کشور عملا وجود دارد بخاطر انجام رقابت های سالم رعایت نشده از تولیدات داخلی حمایت صورت نگرفته باوجود احکام رئیس جمهور هنوزهم موسسات و نهادهای دولتی وغیر دولتی اجناس مورد ضرورت خویش را از تولیدات داخلی خریداری نمی نمایند از تورید اجناس بی کیفیت غیر ضروری تجملی و یا تولیداتیکه در داخل خواستهای هموطنان را مرفوع میسازد جلوگیری بعمل نیامده .

مردم از ناحیه نشر پخش پولهای جعلی بواسطه کشورهای همسایه و مبدل شدن پولهای نامشروع به مشروع که سبب فلج شدن اقتصاد کشور گردیده و میگردد سخت نگران میباشند به نسبت عدم مصونیت و امنیت سرمایه داران داخلی و خارجی حاضر به سرمایه گذاری در عرصه های بنیادی نشده در حالیکه عده از مسولین گمرک های کشور به ملیارد ها افغانی فساد متهم میباشند باوجود آنهم صادرات کشور به سه صدو شصت و نه ملیون و واردات آن قریب به شش ملیارد دالر میباشد .

لوی سارنوالی کشور پانزده تن کارمندان بلند رتبه پشتنی تجارتی بانک بشمول رئیس اسبق آن و نه تن انجینران وزارت شهر سازی به اتهام فساد باز داشت نموده .

مسولین میگویند یک تن وزیر سرپرست به نسبت غضب زمین مجید زابلی که برای دولت در هرات داده بوده به فساد متهم میباشد لوی سارنوالی کشور جمال قدیر رئیس شورای ولایتی ولایت ننگرهار را به فساد گسترده متهم و خواهان گرفتار آن گردیده .

حقجو رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید باوجود سرازیر شدن پنجاه وهفت ملیارد دالر در کشور در زندگی ده ها ملیون مردم تغیرات رونما نگردیده میافزاید بجای مصارف دونیم ملیارد دالر غرض تدویر ورکشاپ ها کورس های کوتاه مدت و توزیع معاشات بلند زیر نام ظرفیت سازی صورت گرفته در راهای اساسی بخاطر تربیه افراد حرفوی مسلکی بمصرف میرسید امروز ده ها ملیون مردم به مشکلات اقتصادی مواجه نمیبودند .

معاون اتاقهای تجارت میگوید که اموال تجارتی چهار کمپنی بازرگانان افغان در بین راه اسلام اباد و پشاور گم شده .

در ولسوالی شینکئی ولایت بدخشان به نسبت سرازیر شدن برف کوچ چهل دو تن کشته و قریب به دوصد تن زیر برف گیر مانده اند .

از روز هشتم مارچ زمانی در یک عده ادارات تجلیل شد که هنوزهم ده ها ملیون زنان کشور از ناحیه گسترش فقر ‚ بیکاری ‚ بیماری ‚ تشدید شدن انواع خشونت های خوانوادگی و دامن زدن خصومت های قومی ‚ لسانی ‚ سمتی ‚ مذهبی ‚ تنظیمی ‚ حزبی ‚ گسترش فرهنگ معافیت ‚ فساد گسترده ‚ عدم تطبیق یکسان قانون ‚ عدالت اجتمای ‚ نبود یک اداره سالم و کارایی ‚ مداخله صریح کشورهای منطقه و جهان رنج برده شب و روز را در حال مایوسی سپری مینمایند .

مالکین فابریکه های سنگ مرمر از ناحیه تورید سنگهای مرمر بی کیفیت پاکستانی که سبب پائین آمدن اعتبار تولیدات آنها در بازار های داخلی و خارجی گردیده نگران میباشند .

مردم میگویند در حالیکه مافیای اقتصادی مواد مخدر ‚ غاضبین ملیون ها جریب زمین ‚ جنگ افروزان ‚ عاملین فساد گسترده ‚ جنایت کاران سازمان یافته ‚ ناقضین حقوق بشر در کشور مسلط میباشند و از وضع موجود مثل ماه عسل خویش نفع می برند آیا میتواند صلح ثبات واقعی  در کشور تامین گردد ؟ .

مردم را عقیده برآنست که یکی از عوامل ادامه جنگهای خونین طی بیش از دو دهه گذشته در کشور مبدل شدن مسولین سازمان ملل متحد به افزار کاری کشورهای بزرگ جهان و متحدین آن میباشد میافزایند اگر نماینده وقت سازمان مذکور دوکتور نجیب اله شهید را به استعفا وادار نمی ساخت کشور و ده ها ملیون مردم ما به این سرنوشت جنایت بار مواجه نمی شدند.

مسولین بانک جهانی در تازه ترین خبری خویش از عدم مصونیت غذائی هفتاد فیصد کودکان در روستاهای کشورما اظهار نگرانی نموده میافزاید که کودکان متذکره از ناحیه کمبود غذائی به مشکلات ها و امراض مبتلا شده اند .

کاندید ریاست جمهوری حزب جمهوری خواهان امریکا در محفل بزرگ اظهار داشت هیچ رئیس جمهور امریکا تالحال علت آنرا که چرا فرزندان ما در افغانستان قربانی میشوند طور واقعی به مردم ما معلومات نداده از همین لحاظ است که به اهداف جنگ پی نمی برند افزود یگانه راه حل جنگ در افغانستان تقویه قوای مسلح آن کشور میباشد بدون توجه به تقویه قوای مسلح خروج قوت های خارجی پیش از وقت نگران کننده میباشد

بیش از پنج ملیون تن کودکان توسط مخالفین مسلح از مزایای تحصیل محروم شده اند .

باوجود دشواریهای فوق ذکر هنوزهم عدئی از سبکسران بی اراده بخاطر دستیابی به ثروت و قدرت بیشتر مصروف اتهام بستن برعلیه رهبران و شخصیت های باافتخار گذشته و حال کشور و دامن زدن انواع خشونت ها ‚ خصومت های قومی ‚ سمتی ‚ لسانی ‚ مذهبی ‚ قومی تنظیمی ‚ حزبی از طریق نشر و پخش وسایل اطلاعات جمعی میباشند .

این اهریمنان افعی صفت نمیخواهند وحدت ملی در کشور تامین گردد بااین عمل خود نمیدانند که خود را در پهلوی منفورترین و منحوس ترین افراد قرار داده روزی مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.

سوال اینجاست ؟ .

با موجودیت چالش های فوق ذکر میتوان به سخنان اخیر فرستاده ملل متحد امیدوار بود .

اگاهان امور و ده ها ملیون مردم ازینکه ملاک حقیقت عمل را دانسته بخاطر نجات این کشتی شکسته و رسانیدن آن به ساحل مقصود ( تامین صلح و ثبات واقعی ) موضوعات ذیل را اثر گذار دانسته و میدانند .

1. تقویه قوای مسلح با جلب افسران تحصیل کرده متجرب وطندوست و مجهز ساختن آن با ماشین آلات محاربوی پیشرفته زمینی و هوایی .

2 . مسدود نمودن هزاران لانه های تروریزم در آنطرف خط دیورند .

جاگزین ساختن رقابت های اقتصادی اجتماعی فرهنگی علمی بجای رقابت های نظامی استخباراتی که در رابطه به کشور ما بین کشورهای منطقه و جهان جریان دارد .

جلوگیری از مداخله صریح کشورهای منطقه و جهان در امور داخلی کشورما

3 . احیا و بازسازی نهادهای دولتی مختلط خصوصی کوپراتیفی حمایت از تولیدات داخلی جلوگیری از تورید اجناس و مواد غیر ضروری بی کیفیت تجملی و تولیداتیکه در داخل خواستهای هموطنان مارا مرفوع میسازد .

4 . تثبیت مالیات عادلانه ‚ طرح و تصویب قانون ضد احتکار و انحصار اعمار دستگاهای پروسس و صدور میوه صنایع دستی گدامهای ذخیره هنگرها بندهای نهر ها کانالها آبیاری حل مشکلات و خواستهای دهقانان زارعان مالداران باغداران از ناحیه کود کیمیاوی ادویه ضد آفات زراعتی مالداری ماشین الات مورد ضرورت بازار یابی تولیدات آنها در مارکیت های داخلی و خارجی .

تقویه جنبش کوپراتیفی بخاطر انسجام ده ها ملیون تن زارعان ‚ باغداران ‚ مرغداران ‚ مالداران ‚ زنبور داران ‚ پیله وران پیشه ‚ وران صنعت کاران ‚ کارکنان ساختمان تهیه و تولید مواد ساختمانی .

5 . تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی مبارزه قاطع غرض محدود ساختن صلاحیت های سودجویان زور سالاران غاضبین ملیون ها جریب زمین جنگ افروزان مافیای اقتصادی مواد مخدر عاملین فساد گسترده جنایت کاران سازمان یافته ناقضین حقوق بشر قاچاقبران سنگهای قیمتی آثار باستانی جنگلات مثمر وغیر مثمر زن ستیزان قانون ستیزان فرهنگ ستیزان ‚ مردم ستیزان و آنهائیکه انواع خشونت ها و خصومت ها را دامن میزنند .

مساعد نمودن زمینه تعلیم و تربیه برای ملیونها تن اولاد کشور .

غرض رسیدن به اهداف فوق ذکر به اتحاد همبستگی تمام نیروها شخصیت ها سران اقوام علما روحانیون ‚ مردم آزادی دوست ‚ ترقی پسند و جلب همکاری صادقانه سازمانها نهادهای صلح جو از جمله پارلمانها کشورهای منطقه و جهان یک امر حیاتی محسوب میشود .

در غیر از آن نمیتوان ده ها ملیون مردم را ازین گرداب خون و کوره های آتش با اظهارات حرفهای شیرین و روی کاغذ نجات داد زیراکه ملاک حقیقت عمل است نه حرف .


March 12th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات