سرود ملی افغانستان
ارسالي صميمي ارسالي صميمي
متن سرود ملی افغانستان به زبان پشتو دا وطن افغانستان دی -- دا عزت د هر افغان دی کور د سولی، کور د توری -- هربچی يی قهرمان دی دا وطن د تگولو کور دی -- د بلوخگو د ازبکو د پشگتون او هزاره وو -- د ترکمنو د تاجکو ورسره عرب ، کگوجر دی -- پاميريان، نورستانيان براهوی دی، قزلباش دی -- هم ايماق، هم پشه ييان دا هيواد به تل حگلیإی -- لکه لمر پر شنه آسمان په سينه کی د آسيا به -- لکه زؤه وی جاويدان نوم د حق مودی رهبر -- وايو الله اکبر وايو الله اکبرترجمه فارسی سرود ملی جديد افغانستان اين گونه است: اين کشور افغانستان است -- اين عزت هر افغان است ميهن صلح، جايگاه شمشير -- هر فرزندش قهرمان است اين کشور ميهن همه است -- از بلوچ، از ازبکها از پشتون، هزاره ها -- از ترکمن و تاجيکها هم عرب و گوجرها -- پاميری، نورستانيها براهويی است و قزلباش -- هم ايماق و پشه ئيان اين کشور هميشه تابان خواهد بود -- مثل آفتاب در آسمان کبود در سينه آسيا -- مثل قلب جاويدان نام حق است ما را رهبر -- می گوييم الله اکبر، می گوييم الله اکبر
August 14th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها