اساسنامه نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان


 

بسم الله الرحمن الر حیم

اساسنامه نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان

 

نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی  افغانستان کانون همبستگی فعالان و اگاهان سیاسی کشور است که بخاطر حفظ و حراست منافع ملی و ایجاد جامعه متجدد و دموکراتیک ، پیشرفته و عادلانه مبارزه میکند.

اصول مناسبات تشکیلاتی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان را عالی ترین دموکراسی ، علنیت و تعهد آگاهانه ، وحدت سازمانی ، مسئولیت فردی و رهبری جمعی ، تنوع نظر ، وحدت عمل ، تساوی حقوق و دسپلین یکسان ، انتخابی بودن همه ارگانهای نهضت فراگیری ، توزیع صلاحیت ها و تناوب رهبری پذیرش موجودیت و همزیستی گرایش ها در سیاست گزاری ها ، وحدت برنامه و عمل سیاسی تشکیل میدهد.

 

شرایط عضویت

1.  هرافغان که سن 18 را تکمیل کرده باشد ، اساسنامه و مرامنامه نهضت فراگیر را بپذیرد و در راه تحقق آن مبارزه کند ، حق العضویت را بپردازد و در فعالیت تشکیلاتی و سیاسی نهضت فراگیر فعالانه اشتراک ورزد عضو نهضت فراگیر شده میتواند.

2.   عضویت درنهضت فراگیر داو طلبانه وانفرادی میباشد . متقاضی عضویت نهضت فراگیر توسط یک نفر عضو نهضت فراگیر معرفی میشود.

نوت 1- سازمان محلی در مورد تقاضای عضویت تصمیم اتخاذ مینماید وتصمیم خودرا به ارگان بالاتر میرساند.

نوت 2 پذیرش عضویت جمعی توسط هیئت اجرائیه صورت میگیرد.

 

حقوق و وظایف اعضا نهضت فراگیر

حقوق ووظایف اعضا عبارت اند از:

3- نظریات ، پیشنهادات و انتقادات خودرا به ارگانها و سازمانهای نهضت فراگیر ارائه دهند ودربحث پیرامون فعالیت و گزارش دهی نهضت فراگیر ابراز نظر نموده ومیتواند هر مقام را در مطبوعات نهضت فراگیر وخارج ازان انتقاد نماید.

4-از فعالیتها وتصامیم ارگانهای بالا تر وهمچنان از نتایج پیشنهادات ونظریات خود در تشکیلات مطلع شود.

5- برای هرمقام و مسئولیتهای مختلف خودرا کاندید نماید ویا کاندید مورد نظر خودرا انتخاب کند.

6- در تهیه اسناد سهم گیرد واز تصمیم ان اگاهی حاصل نماید .

7- حق العضویت خودرا بپردازد.

8- به تناسب امکانات وتوانائی در فعالیتهای نهضت فراگیر سهم گیرد ونهضت فراگیر را یاری رساند.

9- اعضای نهضت فراگیر حق دارند نظریات خودرا طرح ودر مطبوعات نهضت فراگیر انتشار دهد ودر سیاست گزاری ان سهم بگیرد.

10- فعالیت در راستای نهضت فراگیر با ارزش است ، وبه فعالیت هرعضو ارج گذاشته میشود .

  ساختار تشکیلاتی

 

11- ساختار تشکیلاتی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان عبارت است از، واحد های اولیه ، واحد های محلی ( ولایتی، شهری، ناحیوی ، ولسوالی) هیئت رئیسه ، هیئت اجرائیه ، شورای مرکزی و کنگره.

نوت 3- حد اقل تعداداعضای یک واحد توسط شورای مرکزی و یا ارگان که شورای مرکزی بان صلاحیت میدهد تعین میگردد.

12- مسئول وهر مقام وارگان واحد های محلی در اجلاس عمومی واحد ویا ارگان مسول که بان صلاحیت داده شده باشد برای مدت معین انتخاب میشود .

13-هیئت اجرائیه که کار وفعالیت نهضت فراگیر را درفاصله بین دو اجلاس شورای مرکزی رهبری مینماید در چهارچوب مصوبات شورای مرکزی وگنگره ، برنامه فعالیت خودرا تنظیم نموده وپیش میبرد و عندالضرورت شعبات معین را ایجاد ومصارف مالی انرا مشخص میسازد .

کنگره

14- کنگره عالی ترین ارگان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان است.

15- کنگره ، مرامنامه ،اساسنامه را تصویب وتعدیل نموده  خط مشی و سیاست عمومی جاری نهضت فراگیر را تعین مینماید. فعالیت سازمان ها و واحد های مادون را سمت دهی مینماید . کنگره اعضای شورای مرکزی و کمسیون تفتیش مرکزی را بر میگزیند. بیرق ، سمبول و شعار نهضت فراگیر را تعیین مینماید.

16- کنگره عادی به فاصله هر چهار سال یکبار تشکیل میشود.

17- کنگره فوق العاده به درخواست دو سوم اعضای نهضت فراگیر یا شورای مرکزی تشکیل میشود.

18- اعضای هر واحد نهضت فراگیر به حق رای مساوی نمایندگان کنگره را انتخاب میکنند.

نوت4- تعداد مدعیون کنگره را شورای مرکزی تعین میکند.

19- شورای مرکزی شش ماه قبل از تدویر کنگره ، تعداد اعضای کنگره را به تناسب تعداد اعضای نهضت فراگیر تعین میکند.

شورای مرکزی

20- شورای مرکزی در فاصله بین دو کنگره عالیترین ارگان رهبری نهضت فراگیر میباشد.شورای مرکزی از میان ترکیب خود رئیس ، معاونین و اعضای هئیت اجرایه نهضت فراگیر را انتخاب میکند .

 - انتخاب رئیس نهضت فراگیر براساس رای اکثریت صورت گرفته و بنابه رای دوثلث اعضای شورای مرکری سبکدوش شده میتواند.

 - رئیس و معاونین ، هئیت رئیسه نهضت فراگیر را تشکیل میدهندو  به هیئت اجرائیه مسئول وگزارش ده میباشد . هیچ عضو نهضت فراگیر نمیتواند بیش از دودوره برای یک مقام خودرا کاندید نماید ( میعادیک دوره خدمت رئیس نهضت چهار سال میباشد).

21- شورای مرکزی طور عادی سال یک بار جلسه نموده فعالیت هیئت اجرائیه رادر فاصله دو اجلاس شورای مرکزی برسی مینماید واستقامتهای کار وفعالیت انرا تعین میکند.

22-اجلاس شورای مرکزی میتواند حد اکثر تا یک سوم اعضا ی خویش را که ازطریق کنگره انتخاب شده اند تعویض ویا تکمیل نماید .

23- نصاب اجلاس شورای مرکزی در موجودیت اکثریت اعضای ان تکمیل میشود .

24- ترتیب وتنظیم مقررات ، طرزالعمل ها ، لوایح وسایر اسناد ضروری مربوط به فعالیت نهضت فراگیر در صلاحیت هیئت اجرائیه میباشد .

نوت 5- جلسه فوق العاده شورای مرکزی به اساس فیصله هیئت اجرائیه ویا پیشنهاد دو ثلث اعضای شورای مرکزی تشکیل میشود.

امور مالی

25- شورای مرکزی مسئولیت تنظیم امور مالی نهضت فراگیر را به عهده داشته وگزارش مکمل فعالیت مالی را به کمسیون تفتیش مرکزی ارایه میکند.

26- امور مالی نهضت فراگیر از عواید ( حق العضویت ها ، اعانه ها ی اعضا و هوادارن نهضت فراگیر ، فروش نشرات وسایر فعالیتهای اقتصادی وفرهنگی ) تمویل میگردد.

اخراج ، مجازات وقطع عضویت

27- هر عضو نهضت فراگیر که از دسپلین وموازین سازمانی ومرامی نهضت فراگیر تخلف نماید به مجازات نهضت فراگیری ( توصیه ، اختار تا سرحد اخراج ) ازنهضت فراگیر مواجه میشود .

28- اعضای نهضت فراگیر بنابه تقاضای شخصی کتبی از نهضت فراگیر فطع عضویت میتوانند .

29- مساله اخراج عضو در جلسه عمومی واحد های محلی مطرح میگردد وتصمیم اخراج اتخاذ میشود اما فیصله تائید ویارد از صلاحیت ارگانهای رهبری محلی ومرکزی میباشد.

احکام نهائی

30- گروپ موئسسان ، که ازفعالان و طرفداران نهضت فراگیر تشکیل یافته نهضت فراگیر را تاسیس ، مرامنامه واساسنامه ، بیرق ، نشان وشعار نهضت فراگیر را تصویب والی تدویرکنگره تمام امور نهضت فراگیر را رهبری میکند .

31- صلاحیت انحلال نهضت فراگیر را کنگره ان دارد .

      32- مقر نهضت فراگیر در شهر کابل بوده ودر ولایات نماینده گیهای نهضت فراگیر تاسیس    شده میتواند .

33- بیرق نهضت فراگیر به شکل مستطیل به رنگ اسمانی روشن که حاشیه ان با فیته سفید احاطه شده ودر وسط ان سمبول نهضت مزین میباشد .

34- نشان نهضت فراگیر به شکل دایروی توسط دو خوشه گندم از دوجناح ، نقشه افغانستان در وسط و دستهای متحد شده درداخل نقشه وکتاب مفتوح در قسمت زیرین نقشه افغانستان ، نیمه گراری در قسمت بالا ونیمه شعاع افتاب بالای گراری قرار داشته در قسمت پایين فیته سه رنگ (بیرق ملی  افغانستان) ودر متن ان نام نهضت فراگیر تحریر یافنه است، مزین میباشد .

 

 


February 26th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها