در دفاع از داعیهء مهاجران افغان
شورای افغانان مقیم دنمارک  شورای افغانان مقیم دنمارک

تراژیدی افغانان و کشور شان که معلول و محصول مداخلهء خارجی است روز تا روز ابعاد پیچیده تر پیدا میکند ، یکی از پیامد های این تراژیدی مسالهء بیجاشدگان و مهاجران افغان است که در سه دههء اخیر بلندترین رقم را در جهان تشکیل میدهند

در آستانهء دهمین سال حضور « جامعهء بین المللی » به رهبری ایالات متحدهء امریکا و در موجودیت بیش ازیکصدو پنجاه هرار نظامیان شان در افغانستان ، بنا بر احوال ناگوار ، افغانان از خانه و کاشانه شان بیجا میشوند و همچنان عده ای بنا بر سایه مخوف بنیادگرایان جهادی و طالبان ، عدم حاکمیت قانون ، تعقیب ، تخویف و ترور مجبور میشوند تا کشور شانرا ترک نمایند.

آنانیکه با هزار و یک مشکل به اروپا میرسند با مصایب جدید روبرو میشوند ، مدتهای طولانی در حالت انتظار ویا از یک کشور به کشور دیگر اروپایی آواره و سر گردان و در معرض خطر دیپورت قرار داده میشوند .

کشور یونان با زیر پا گذاشتن تعهدات خویش دز قبال کنوانسیون ژنیو ( 1951  و 1967 ) به شکنجه گاه مهاجران افغان مبدل گردیده است ، پولیس انکشور با نقض خشن احکام مواد 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و 8 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مندرجات میثاق بین المللی « در مورد منع شکنجه ، تعذیب و رفتارغیر انسانی » ،  افغانان را زندانی ، شکنجه ، تهدید و تخویف نموده و کرامت انسانی شانرا زیر پا میکنند .

تعدادی ازین افغانان عذاب کشیده مدت ها است که در حالت بلاتکلیف در کمپ های خاص دنمارک به سر میبرند که به بهانه تطبیق موافقتنامه شنگن با خظر دیپورت جبری مواجه میباشند . متاسفانه تعدادی از انان به تکالیف روحی و روانی مصاب گردیده و در رنج و عذاب قرار دارند.

منحیث نمونه  اسمای چند تن را که در یونان

...و زندانی و شکنجه گردیده ، متذگر میشویم :

ــ  رامین « همراز » با کارت شماره « 011 ـ 458 ـ 688  ـ 170  »

ــ عزیزالرحمن « صافی » با کارت شماره « 011 ـ 194 ـ 681 ـ 170  »

ــ سید حسن « موسوی » با کارت شماره « 011 ـ 309 ـ 695 ـ 170 »

ــ شاه محمد « شریفی » با کارت شماره «ـ011 ـ 435 ـ 686 ـ 170 »

باید بخاطر حل وفصل معضلهء مهاجران افغان که تداوم آن با هیچ معیار انسانی مطابقت نداشته و خلاف کرامت بشری آنان میباشد ، از طرف دولت دنمارک و اتحاد اروپا تدابیر جدی و مقتضی اتخاذ گردد :

ـــ  در گام نخست تهدید و خطر دیپورت رفع گردد .

ـــ  در حالیکه برامدن افغانان از کشور شان روز تا روز زیاد میگردد و دولت از فقدان تسلط و عدم مشروعیت رنج میبرد و جامعه از نبود حاکمیت قانون با مشکلات بزرگ مواجه میباشد ، چگونه میتوانند متعهد گردند که افغانان دیپورت شده را استقبال مینمایند ؟ بدینرو راه عادلانه این خواهد بود که تا موافقات با دولت افغانستان در رابطه با دیپورت افغانان پناهجو در حالت تعطیل قرار داده شود .

ـــ  هرنوع برخورد شکلی و فورمال به بهانهء تطبیق موافقتنامهء « شنگن » حلال مشکلات نبوده و کشور یونان که تمام تعهدات خویش را در قبال مهاجران زیر پا گذاشته است و ناقض حقوق شان میباشد نمیتواند همردیف با سایر کشور های اتحاد اروپا قلمداد گردد.

ـــ  شکنجه شدگان باید تحت تداوی و مراقبت صحی قرار گرفته و بخاطر همین ملحوظ باید زمینه قبولی شان در دنمارک فراهم و مساله جبران خساره برای انان جستجو گردد .

ـــ  دوسیه های افغانان متقاضی پناهندگی باید به دوران افتیده و در مطابقت با احکام کنوانسیون ژنیو در مورد مهاجران و احکام قانون خارجیان دنمارک مورد بررسی قرار گیرند .

ما به خاطر این معضله بزرگ انسانی که با حیات و سر نوشت تعداد زیاد انسانان زجر کشیده ارتباط میگیرد به مردم شریف دنمارک  نهاد های مدنی مدافعین حقوق بشر و پارلمان دنمارک مراجعه مینماییم تا به خاطر ملحوظات بشری در دفاع از حقوق مهاحران افغان اقدام فرمایند .

شورای افغانان مقیم دنمارک به تمام نهاد های اجتماعی افغانان در دنمارک و سایر گشور های اروپایی مراجعه مینماید تا در دفاع از داعیه برحق مهاجران افغان کماکان صدای شانرا رساتر سازند .

                                                      به امید همنوایی و همصدایی تان

                                                       


September 11th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها