خروج عساکرنا توازافغانستان !
   عزیزه عنایت عزیزه عنایت

        

هموطنان عزیز آگاه اند که دراین اواخرحرف و سخن ازخروج  سربازان ناتو و

امریکا تاسال 2014 میلادی ازافغانستان ازطریق رسانه ها، درجرو بحث های

سیاسی،بیشتر شنیده ومطرح بحث میباشد که تعداد از هموطنان عزیزمان نسبت

به آن خشنود و تعدادی هم با توجه به عدم دسترسی وسایل پییشرفـته نظامی در

اردوی ملی افغانستان وضعف اقتصادی دولت بمنظوربودجه ومصارف سه صدو

پنجاه ودوهزارسربازو افسران امنیت واردوی ملی وطن نگران بوده وفکرمیکنند

در صورت قطع کمک های امریکا وعمل نکردن به وعده های داده شده ازسوی

رئیس جمهورآن کشوربعدازسال 2014  افغانستان دوباره بسوی نابودی وخرابی

کشانیده خواهد شدکه به آینده وبهبود،اوضاع کشوراطمینان ندارند.زیراملت شریف

افغانستان درطی این سالهای جنک رنج های زیادی را متحمل شده ومخصوصــاً

دردورۀ حکومت طالبان که نمیخواهند آن دوره های سیاه دوباره تکرار و دســـت

آوردهای نسبی که طی این دوازده سال توّام با کشتارهموطنان بی گناه، واز دست

دادن اعضای خانواده های شان میباشد از دست بدهند.چه ازیکسواز مــداخله های

کشورهای همسایه (ایران وپاکستان)که مرزمشترک با افغانستان دارند مخصوصاً

کشور پاکستان که هیچ گاه نمیخواهد درکنار خویش افغانستان را آباد و آزاد ببینـد

درهراس و با عث تشویش این افراد شده است. وازجانب دیگردولت فعلی که اعتبار

خویش را دربین ملت از دست داده و نمیتواند که دربرابرهمسایۀ مداخله گراقدا می

کند. چنانچه که دیده شد مدتهای طولانی راکت های پاکستان ازآن سوی مرزدرخاک

افغانستان به ولایت کنرجان چندین تن را گرفت. ومردم وطن را بیشترنگران نمود

و طی سالهای جنگ درافغانستان دیده شده که منبع پرورش وفرستادن دشمنان مردم

افغانستان ازآن سوی مرزپاکستان بیشتربوده است .

        ولی نکتۀ مهم اینست که درآن زمان(واردشدن گروه های تنظیمی ویا دورۀ

سیاه طالبان درافغانستان) اولین اقدام آنان این بود که اردوی چندین ساله وبا تجربۀ

افغانستان را متفرق وازهم پاشید ند. چه درغیرآن نمیتوانستند که بمرام شوم خویش

موفق شوند. زمانیکه یک کشوراردو،وسربازبرای حفاظت ازمرزوبوم نداشته باشد

واضح است که بزودترین فرصت دشمن آن خاک را تسخیروملت مظلومش پامال بی

عدالتی ها میشود.

       اکنون که فرزندان دلیروطن این جمعیت عظیم وبا نیروی سه صدو پنجاه و

دوهزارنفری را تشکل داده اند و برای دفاع ازوطن  حتی با دادن جانهای شیرین

خویش حاضراند که تا آخرین قطرۀ خون خویش از وطن حفاظت  میکنند وهم از

تجربۀ گذشته که درس بزرگی  زندگی برای مردم افغانستان بوده آموخته اند دیگر

تن به همچوشکستی نخواهد داد و فریب دشمنان را نخواهند خورد وظیفۀ ما است

که این فرزندان وطن را با دیدۀ قدرنگریست باآنها همدست شدوازآنها حمایت کرد.

        چنانچه که همۀ هموطنان عزیز شاهد اند که درسال جاری دوسه تن ازاین

فرزندان دلیروطن برای دستگیری افراد انتحاری خود هارا قربان و نگذاشتند کـه

ملت شریف وطن جانهای شرین شانراازدست بدهند.

        همچنان فرزند دیگرازوطن بخاطرآمدن صلح در افغانستان، مدت یازده ماه

راباروزه داشتن سپری نموده است وهنوزهم تصمیم گرفته تا آمدن صلح روزه خواهد

ماند.که این خود نما نیدگی ازعزم راسخ وپایمردی فرزندان وطن می کنـد

انشاالله که خداوند بزرگ به ندایش لبیک گویدو آن روزبزرگترین و باشکوترین

روزبرای ملت افغانستان خواهد بود که بعد ازسی ودوسال جنگ آفتاب صلح دراین

کشور طلوع کند ودرپرتوآن ملت شریف افغانستان بتواند که به زندگی دورازهـر

نوع رنج ودرد، فقروبیکاری ،هرلحظه خطرازانتحاری به زندگی خود ادامه بدهند .

        پس هموطنان گرامی  با توکل بیاری پروردگارعالمیان که مالک همۀ هست

و بود ما میباشد نگرانی وهراس رابخاطر آیندۀ کشوربعدا زخروج سربازان امریکا

 به خود را نداده بلکه ازآن استقبال کنیم .

            با توجه بااین همه ، همکاری مردم وطن ومخصوصاً تبلیغ وتشویق سر

بازان جهت تقویه نیروی روحی آنان ازطریق رسانه ها تشویق مالی، قدردانی از

کارهای شایسته آنان، وارسی ازخانواده های شهدا ازطریق ارگان های مربوطـه

عملیست مثبت که سربازمیتواند با اطمینان ودلگرمی، بخاطر نابود ساختن دشمنان

وطن سعی وتلاش بیشتربخرچ دهد.نه اینکه با تبلیغ های هراس افگن بعضی ازافراد

که درتبصره های سیاسی ازطریق تلویزیون ها بجای تحسین و تشویق ازکارهــای

نیک سربازان و افسران، ترس ووحشت خود را نسبت به آیندۀ کشورآشکارونمایان

ساخته وحشت ونگرانی را دربین مردم وطن ایجاد میکنند .

       قابل تذکراست اگردرجمع 100 نفرسرباز، دوتن آن فریب دشمنان را خورده

وبخواهد دست به اقدام شوم بزند واضح است که دربرابربیشترین، مقاومت کرده

نمی تواند، بلکه بزود ترین فرصت اعمال آنان افشاودستگیر میشوند.

        هموطنان عزیزوگرامی وظیفۀ هریک ما است تا بکوشیم که دامان پاک وطن

را ازاین حالت فعلی که مردم بیگناه درخون دست و پامیزنند، فقر گلوی های شانرا

می فشارد،مواد مخدر جوانان شانرا میرباید، فساد کودکان شانرا به بی راه میکشاند

دختران وزنان وطن درزیرسنگ آسیاب های مستبدان خورد ونابود میشوند، ملکیت

مردم بزورازکف شان ربوده میشود،اعضای فامیلهای شان توسط آدم ربایان بگودال

نیستی برده میشوند، دیوبی عدالتی حق وحقوق شان را زیرپا میکند، خلاصه که جا ن

ها به لب و نفس ها تاگلورسیده است که باید دستی بدست هم داد وبا اعتماد به خدای

یگانه بخاطر حفظ کشورنیاکان خویش، خود با ید به پا ایستاد.

 


March 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات