شخصیت نام اوری که باتاریخ زیست
 سید احسان واعظی سید احسان واعظی

مرگ حقیقت درد ناک وانکارنا پذیریست که هر انسان را  بکام نیستی فرو میبرد،اما درموردانسانهای اندیشمند،خلاق،اینده نگرومعتقد به ارزشهای والای انسانی که باکار هستی افرین وزنده گی سازخـــود جامعه رابسوی پیشرفت وهمزیستی رهنمون وکارنامه های شان ثبت تاریخ گردیده ،مفهوم دیــــگری را تداعی مینماید.زیرابینش،  اندیشه وخاطرات انها جاودانه میماندوچون مشعل فـــــروزان ،نسلــــهای بعدی را هادی ورهگشآ میگردد.اری انانیکه به ارمان بلند اندیشهء سعادت بشری پابند ومـــــعتقد بوده

وثمره حیات شان، ارمغان زنده گی بهتری را برای نسل اینده نوید داده، همیشه زنده وجاوید خــــواهد مانــــــــــــــــــد.

مردنمیرد بمرگ، مرگ ازاو نامجوست

نام چو جاوید شد،مُردنش اسان کجاسـت

سه سال از مرگ نابهنگام فرزند اصیل کشور،زنده یادمحمد بریالی این شخصیت شناخته شدهء  نهضت روشنفکری ،مبــــارزنستوه ومشعل دار عدالت وترقی که زنده گی پرُبارش را از عنفوان جوانی تا دم مرگ درکـــاروپیکاربرای ترقی کشور وسعادت مردمش وقف نموده،میگذرد. کارومبارزه زنده یاد محمود بریالی برای انانیـکه ارزش زنده گی رادرخدمت به انسان برای عدالت وخوشبختی بشری می پندارند،سرمشق عالی و نــمونه برجسته تلقی میگردد.

اری، محمود بریالی در زنده گی پُربارو کار وپیکارهـــستی افرینش به اثبات رسانید،که اوواقعأ زیسته وحیاتش را به عزت وافتخار سپری نموده است.

روانشاد محمود بریالی که در یک خانواده روشنفکر بد نیا امده در سنین کودکی مادر مــهربانش را از دست داد، ولی از مواظبت ومحبت دلسوزانهء برادر ارشدش ببرک کارمـــل فقید ومحترمه محبوبـــــه کارمل بهرمند گردید. افکار و اندیشه های ترقی خواهانهء روانشاد بـــــــبرک کارمل در روح وروانش تأثیرژرف وعمیق بجا گذاشت.محمود بریالی بعد از ختم تحصیلات ثانوی در لیســـه حبــیبه ،با استفاده از بورس تحصیلی عازم اتحادشوروی گردید وتحصیلات عالی خودرا در انجا بپایان رسانید.

روانشاد محمود بریالی در نو جوانی که هنوزمتعلم صنف هشتم مکتب بوده ، در شب تأسیس کــــنگره اول حزب دموکراتیک خلق افغانستان وظیفه مراقبت از اطراف منزلی راکه دران گنکره دایر گردیده بود، با تدابیر دیـگری که شعله ور نگهداشتن اتش بخاری ودر اتش افگندن اسناد کنگره را در صورت حـــمله احتـمالی نیروهای دولتی در بـــر

میگرفت، نیز بعهده داشت.نامبرده که در چنین فضآ وهوای سیاسی تربیت وپرورش یافتــه بود ،از اغازنوجوانی سر نوشت خودرابا حزب  ومردمش رقم زد،اگاهانه اندیشید و پیوسته درخدمت همرزمان وهم مهینانش ،روزهای دشوار وطاقت فرسائی را سپری نمود. وی همواره در صـــــف اول مبارزهء سیاسی ــ اجتماعی قرارداشته وتمام زنده گی خودرا اگاهانه  در خدمت حزب دمــــوکراتیک خلق افغانستان درنشر ،بخش ،تبلیغ وترویج اندیشه های دموکراتیک برای رهائی زحمــــتکشان وطن از بارسنگین استبدادو استثمار وقف نمود. موصوف نقش ورسالتش را در امر دفاع از استقلال ملی ،شگوفائی وسر بلندی کشــــورو در سازماندهی حلقات روشنفکری  مهین اش درجهت ایجاد تغیرات وتحولات دموکراتیک وشرکت فعالانه درجنبش سراسری محصلان کشور ایفا نمود،که دراین راستابه جرم عقاید تحول پسندانه ودادخواهانه اش دو مراتبه از جانب خکومت های مستبد وقت زندانی گردید.

زنده یاد محمود بریالی تحصیلات اش را در رشته اقتصاد تا سطح دکتورا بپایان رسانید، اما اخذ اخرین سند تحصـیلی ،بنابر نیاز مبرمی که تحکیم حاکمیت وانجام وظائف دشوار سیاسی انزمان در برابرش قرار داد، هدیه ووقف حزب ومهین محبوبش گردید. نامبرده که خود ازشرکت کننده کان نهضت دموکراتیک عدالت خواه اقغانستان بود،تا اخرین

دقایق زنده گی پر از حادثه خویش به ارمانهای انقلابی  پایدار باقیمانده ومنحیــث یــکی از فعالین دست اول ان حزب، بیشترین سهم ونقش خودرا درحوزهء فرهنگ وسیاست اجرا نمود. وی درزمان حاکمیت ح.د.خ.ا، رهبری شعبه با اهمیت روابط بین المللی حزب،مسئولیت روزنامه حقیقت انقلاب ثور وامور فرهنگی حزب را بعهده داشت وباتلاش های خستگی ناپذیر خود در راستای تحکیم روابط بین المللی کشور نقش بر جستهءایفاء نمود. زنده یادبریالی طی سالهای فعالیت اش درعرصه روابط بین المللی وامور فرهنگی، درنتیجهءپیشبردمذاکرات وتبادل نظر ها با احــــزاب مـــــــترقی ودموکراتیک جهان  وشرکت درکنگره های این احزاب، سیاستهاومواضع حزب ودولــــت حــــاکـــم افغانستان را پیوسته به جهانیان تشریح وضرورت حمایت جهانی از انرادر برابرانواع مداخــــــلات وتوطئه های امپریالیزم در راءس ایالات متحده امریکا ومتحد ین بین المللی اش مُستدللأ بیان میداشت.

برخوداری ازمطالعه وسیع ومتنوع،شناخت تئوریکی وعملی از مسائل جهانی وکار در عرصه روابط بین المللی از محمود بریالی شخصیت انقلابی طراز نوین بار اورد.محمود بریالی نه تنهایک شخصیت اشنا وقابل احترام برای تمام رهبران وفعالین سیاسی جنبش چپ ودموکراتیک کشور بود،بلکه تلاش و مبارزه خستگی ناپذیرموصوف بخاطر پیروزی وسعادت انسان زحمتکش،وی را به شخصیت شناخته شده وبا اعتبار در بین احزاب مترقی وپیشرو منطقه معرفی نمود.

چنانچه اشتراک نماینده گان احزاب وسازمانهای سیاسی چپ ودموکراتیک منطقه که در کــــــشور المان فعالیت دارند،در مراسم تودیعی وانتقال تشیع جنازه زنده یاد محمـــود بریالــی ویاد اوری از کار کردها ،خاطرات وتبارز همدردی واحساسات انها بیانگر این امر میباشد.

اوانیکه نامبرده در شرایط نهایت دشوار سیاسی واقتصادی کشور، منحیث معاون اول صـــــدراعظم اموراقتصادی حکومت را رهبری مینمود، توانست که در سازندگی اقتصادملی کشورســـهم فعال گرفته وبا تلاشهای خستگی ناپذیرشبا روزی در کنار کارگران وانجنیران ساخــــــتمانی، از طریق احداث شاهراه مواصلاتی کابل ــ بگرام به محاصره اقتصادی پایتخت کشورپایان بخشیده وفعالیتهای تخریبی مخالفین را نقش بر اب ساخت. رفیق محمود بریالی همزمان با کسب تجارب گرانبها در عرصه کار ومبارزات سیاسی ومصاحبت وتبادل نظر با شماری از دانشوران ونویسنده گان کشور ومنطقه به خود اموزی ومطالعه علاقمندی وعطــــش سیری ناپذیر داشت. موصوف از جهانبینی ودانش وسیع علمی برخودار بوده ودر زمینه تاریــــــــخ مبارزات وتجارب جنبش های ملی وبین ا لمللی اگاهی و معلومات گسترده داشت. باجــــمع اوری برخی از اثار گرانبهای نویسنده گان شهیر ونامور سراسر گیتی ،کتابخانه ء غـــنی وبا ارزشی را در

منزل شخصی خویش در شهر کابل ایجادو انرا سخاوتمندانه در اختیار رفقـــــــــا ودوســـــــــــتانش قرار میداد.روان شاد محمود بریالی با علاقه مندی وعطش فراوان می اموخت وبا تواضع وحوصله مندی بی پایان اندیشه های بارورش را بدیگران انتقال میداد. عرصه های فعالیت وی در طول مسئولیت شان در مهین به مکتب اموزش و

پرورش نسل جدیدی ازمبارزین مبدل گردید. اثر گذاری محیط سالم وپر بارخانواده،بهره مــــــندی ازدانش وسیع وگسترده  وکسب تجارب گرانبــــــها وامــــوزنده در عرصــــــه هــــــای مختـــــلف کار وزنده گی سیاسی، از نامبرده شخصیت طراز اول انقلابی  باداشتن تمام سجایای نیک وخصایل برازندهء انسانی به بار  اورد. زنده یاد بریالی که خصوصیاتی چون تقواء،صداقــــــت،گذ شــــــــت و صمیمیت در نهادش عجین گردیده بود،در صحبتهایش دقیق وبا مسئولیت،برقول وقرارش استوار ومتعهد ودر رعایت اصول نهایت پابند بود.

وی که به کانون خانواده عشق ومحبت میورزید، شانزده سال تمام ازهمسر اگاه ویاور زنده گی اش که قربانی راکتهای کور تنظیم های بنیاد گرای ارتجاعی گردیده بود،با همه احساس انسانی وعطوفـــــــت خانواده گی مواظبت وپرستاری بعمل اورد. محمود بریالی که در کوره داغ مبارزات انقلابی وحوادث متغیرسیاسی کشورپخته وابدیده گردیده وتجارب گرانبهای را دراین عرصه بدست اورده بود، توانسـت که چون ناخدای اگاه وخردمند، کشتی طوفان زده مبارزات سیاســـــی رابا سایرمــــبارزان راه ازادی وترقی در شرایط وحالت های دشوار سیاسی هدایت ورهنمائی نماید. وی پس از سقوط حاکــــــمیت به کار سازماندهی مجدد وباز سازی حزب در داخل کشور تلاش ورزیده وضرورت ایجاد انراحتی درمهاجرت اولیه به کشور هندوستان وبعدأ در اقامت خویش به کشور المان با پیگری تمام دنبال نمود.

شادروان محمود بریالی یکی از نظریه پردازا ن پیش کسوت نهضت فراگیرد.ت.ابوده که به ایجاد و رشد نهضت فراگیروتشکل وهمسوئی نیروهای های ملی ،چپ ودموکراتیک نقش محوری را ایفاداشته وبا رهنمائی داهیانه ومشوره های سازنده خود همنوا ودوشادوش با همرزمانش در این مســــیر راه پیمود. نگرانی وتفکرعمیق در مورد اینده نهضت وتلاش های پیگیر وممتد دراین راستا، نهایتأ بــــه بهای صحت وسلامتی اش تمام گردید.اوانیکه مریضی مهلک وعلاج ناپذیرسرطان عاید حالش گردیده  بودوبه استراحت کامل نیاز داشت، با همان جسم خستـــــه وتن بیمار ولی روح وروان ســـــرشـــار

ازامیدواری واطمینان به اینده،درجلسات، نشست هاوگردهمای ها حضور میرسانــــید و هــــــــــــــم زمان با تقویت مورال وروحیه رزمنده گی رفقایش، عطش سیری ناپذیر خودرا نیز در این اخرین دیدارها با همرزمانش فرومینشانید.

 ما اطمینان کامل داریم که اندیشه برگزیده شده ومسیر انتحاب شده رامبارزین نســــــــل های امروزو فردای مان بمثابه یگانه راه سعادت مردم وترقی کشوربرای رسیدن به اهداف غایی،چون مشعل رهنما در دستهای پرتوان شان فروزان نگهه خواهند داشت.خاطره تابناک این علم بردارو مبارز پیگیر راه ازادی وترقی کشور که گرانبها ترین دوره های شباب را تا اخرین لحظات حیات بخاطر سعـــــــــادت انسان زحمتکش وابادانی میهنش وقف نمود،برتارک مبارزات دادخواهانه این سرزمین جاویدان خواهد

ماند.اگر زنده یاد محمود بریالی امروز با ما نیست ولی ارمانها،اندیشه هاوخاطره هایش نه تنها زنده و جاویدان خواهد ماند،بلکه همرزمان متعهد و رسالتمندش این راه برگزیده شده را با استواری، پیگیری،امانت داری واطمینان به اینده تا پیروزی نهایی دنبال خواهند کرد.

نام، سهم ونقش رفیق محمودبریالی در تاریخ جنبش روشنفکری کشور جاویدان خواهدماند!

 کشور المان                                             با عرض حرمت


December 3rd, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی