بررسی وضیعیت حقوق زنان درافغانستان !
عزیزه عنایت عزیزه عنایت

      درشرایط کنونی ونامساعد کشورکه آتش نا امنی ها دامن کشوررا گرفته ودرهرگوشه

و بیشه وطن شعله ور بوده ,عزیزان خانواده ها را درکام مرگ فرومیبردوازسوی

دیگر جنگ های خانمان سوزباعث گردیده که مردم شریف وطن را بافقر,بیکاری,

خانه بدوشی, محرومیت اطفال و نوجوانان شان ازنعمت سواد دست وگریبان نموده

و نمیگذارد که مردم نفس براحت بکشند , از جانب دیگر دولت فعلی افغانستان که

بیشترازده سال اســت که برسراقتداربوده ازآن زمان تاکنون باوجود گرفتن کمکهای

فراوان ازمنابع خارجی قسمیکه لازم بود به حال واحوال ملت  رسیده گی کرده نــه

توانسته و حتا دربسیاری از مناطق کشورنسبت عدم تسلت دولت خودسری ها وظلم

زورمندان وابسته به طالبان بالای مردم بیچاره کشورادامه دارد که این خود سریها

عدم رعایت عدالت, حق تلفی ها ,خشونت علیه دختران جوان وزنان افغان نیز یکی

ازاین مسایل میباشد که از شنیدن و دیدن تصاویرچنین ظلم و استبداد,ازطریق رسانه

های صوتی وتصویری که بمراتب ازمصیبت زنان نشان داد شده همــوطنان  مــان

درخارج ازکشوررنج ودرد های آنان را احساس کرده تعدادی ازروشنفکران وطن

بااحساس وطنپرستی وبشردوستی که دارند سعی و تلاش می ورزند که باایجاد نهاد

های اجتماعی,انجمن ها, هموطنان عزیز افغان رادرهرگوشه و جهان که قراردارند

بسیچ نموده وراه بیرون رفت ازحالت فعلی کشوررا جستجو کنند .که یکی هم ازاین

جمله فعالین حقوق بشرو مدافع حقوق زنان درافغانستان محترم دکترنورالحق نسیمی

که مسئول نشریه صدای فعالان حقوق بشردرلندن نیز میباشند با مبارزات اروپایی

برای حقوق بشردرافغانستان دومین کنفرانس کمپین اروپایی حقوق بشردرافغانستان

راراه اندازی نموده بودند که لازم دانستم تا جهت معلومات بیشترخوانند گان گرامی

 فشردهء ازگزارش این کنفرانس راذیلاً درج این صفحه نمایم .

    ( دومین کنفرانس کمپین اروپایی حقوق بشربرای افغانستان که بتاریخ 20-اپریل

2012 دردانشگاه گـلد سمیت لنـدن برگزارگردید. موضوع واجنــدای" کاربه سمت

توانمند سازی زنان افغانستان "بود.

هدف از تدویر کنفرانس:

.  بررسی وضیعیت حقوق زنان درافغانستان

.  تلاش برای طرح برنامه های عملی دربخش های آموزشی,بهداشتی واجتماعی

.  طرح برنامه های کاری برای حمایت و مساعدت اززنان درداخل وخارج

سخنرانان ومهمانان کنفرانس نهاد ها و سازمانهای اروپایی و بریتانیایی بودند

       قابل یاد آوری میباشد که بعضی روزنامه نگاران , رسانه های اروپایی و

فعالان حقوق بشرنیز دراین کنفرانس شرکت داشتند.

این کنفرانس مجالی خوبی بود برای ایجاد ابتکارات جدید, تبادل آیده های مو ثر

و الهام بخش وراهبردی برای بهبود حقوق زنان افغانستان

حضور فعالان حقوق زنان وحقوق بشربه ویژه اساتیدو دانشجویان  دانشگاه ها به

اهمیت این کنفرانس افزود و تحقیقات علمی که درارتباط داشتن نماینده های اتحادیه

اروپا وبریتانیا را آگاه ساختند.)

این دومین کنفرانس مبارزات  اروپایی برای حقوق بشربه زبان  انگلیسی بود که با

شرکت فعالان  حقوق بشرو سازمان های اروپایی تحت عنوان :

           کاربه سمت توانمند سازی زنان افغانستان راه اندازی شد

دراجندای کنفرانس: پیام خوش آمدید ازجانب داکتر نورالحق نسیمی رئیس کمپین.  

سخنرانانیکه  نظریات و پیشنهادات خویش را در این نشست ارایه کردند عبارت اند

از: خانم آرزو قادری رضاکاردرکمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان : چالش

های بزرگی خدمات صحی درافغانستان .

خانم فرزانه  دوست محمد مسئول خدمات آموزشی انجمن افغانستان و آسیای میانه :

خشونت  علیه زنان درافغانستان

کلرریمیر: نمایندهء کمسیون  اتحادیه اروپا: برخوردغیر حقوقی وغیراخلاقی دولت

های اروپایی نسبت حقوق مهاجرین افغانستان .

ان باتیلی: نماینده شورای اروپایی پناهندگان تبعید:وضیعیت مهاجرین افغانستانی در

اروپا......

سونیا وحیدی رضاکاردرکمپین اروپایی برای حقوق بشرافغانستان,چالش های بزرگ

درارتباط به خدمات آموزشی درافغانستان

سید اکرام  طاهری تحلیلگر و فعال حقوق بشر

عبدالعلی فایق رضاکاردر کمپین اروپایی برای حقوق بشرافغانستان : طالبان و زنان

شبنم نسیمی: ایجاد و رشد برنامه های کاری بین زنان 

شکیبا نسیمی 11 ساله : فرق درزندگی یک دختر11 ساله در افغانستان و بریتانیا و

تدوین وطرح برنامه های کاری وعملی درارتباط به کاهش خشونت علیه زنان /

بهره کشی جنسی و ازدواج اجباری مورد بحث قرار گرفت.

همچنان چگونگی ایجاد زمینه های آموزشی و اشتغال برای زنان درداخل و خارج

چگونگی ایجاد برنامه های بهداشتی درداخل افغانستان وراه اندازی گروه کمکی

خودی برای زنان در اروپاو افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفت که با برسی و

نتیجه گیری این نشست  توسط محترم  دکتر نسیمی به پایان میرسد که البته زحمات

وکاراین هموطنان مانرا درعرصه های حقوق بشروخشونت علیه زنان افغانستان

قابل قدردانسته موفقیت های بیشتری رابرایشان خواهانیم وهمچنان قابل تذکراست آ ن

عدهء ازعزیزان وطن که  باکارهای خسته گی ناپذیرچه ازطریق سایت های انترنتی

تلویزیونها صدای ملت ستم دیده ء افغان را به گوش جهانیان میرسانند درو حدت و

یک پارچه گی مردم وطن  میکوشند مردم وطن  زحمات شانرا بدیده قدرنگریسته و

پیروزی های بیشتراز پیش به استقبال راه هریک شان باد .

                                                       25/4/2012

 


April 25th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي