اول می, روز همبستگی کارگران جهان !
    عزیزه عنایت عزیزه عنایت

    

    انسانهاازآغازین روزپیدایش به طی دوره صباوت وکـــودکی وارد مرحلـهء از

    زندگی اجتماعی میگردندکه نه تنها برای امرارمعاش وبهبود وضع حیات رونق

    دهی مکان, زندگی, میحط ووطن ما لوفش به تپ وتلاش می افتد بلکه با برقرار

    نمودن مناسبات  اجتماعی باهم قطاران وسایر فعالین درعرصه کاروزندگی بــه

    یک موجود کاملاً اجتماعی مبدل میگردند .

          مجموع این تیپ فعالین, مولدین نعمات مادی ومعنوی درروی زمین بعنوان

   کارگرو زحمت کش مسمی گردیده اند.

          تاریخ فرازوفرود زندگی طبقهء کارگران وزحمت کشانرابا تمام تکالیف و

   افتخارات آن چه دردوران فیودالی وماقبل آن چه دردوران بردگی قرون وسطــی

   وما بعدآن به نمایش گذاشته است که ملاحظهء هربرگ ازاین تاریخ بیانگرخدمات

   قابل قدرکارگران وزحمت کشان ونقش موثرآنها دربرقــراری مناسبات گونـاگون

   اجتماعی درتمام دوره های تاریخی بوده است .

         نقش کارگران درجوامع بشری باآنکه ازدیگاه اشخاص بصیرت درهربرههء

  اززمان روشن است اما بعدازقرن 16 که دورهءرنساس یاد میگردد روشنترازهـر

  زمان دیگراست و دراین دوره است که کشورهای اروپا وامریکا با کشف و بکا ر

  گیری اموال وافزارمیزان دهی کارو فعالیت را بالا برده درحال شگوفائی وپیشرفت

  بسوی انکشاف وعمران قرار گرفتند که با گذشت زمان صنایع دراین کشورهارشد

  کردوفابریکات تولیدی بوجود آمد که هزاران زحمت کش اعم ازدهقانان وصنعت

  گران و کارمند درفابریکه  تولیدی جذب گردید.

        با توسعه شبکه های تولیدی وگسترش صنایع که هرما وهرسال بیشترمیگردید

   لشکرعظیمی کارگر درقاره امریکا و اروپا درفابریکات  منحیث کارگران تشکیل

  گردیده و بوجود آمدند که دارای منافع مشترک وخصوصیات شرایط همگــون کار

  بودند.

        زمانیکه  درسال 1848- م یک مانیفست با ارایه شمار(کارگران جهان متحد

  شوید) درلندن انتشاریافت جنب وجوش کارگران را سرعت بخشیدوبه اوج رسانید

  اتحادیه های کارگری  بصورت مخفی و نیمه علنی ودرکشورهای  صنعتی اروپا

  و امریکا  بمنظور دفاع ازحقوق کارگران بوجود آمدند.

         نخستین تظاهرات صنفی کارگران که خواستار بهبود شرایط وتقلیل ساعا ت

  کار, کارگران  بودند دراول ماه می سال 1886 درشیکاگو مربوط ایالات متحد هء

  امریکا با شرکت هزاران کارگر شاغل درفابریکات وصناعی تولیدی براه انداختـه

  شد . اما درآن زمان که با هرگونه  واکنش دربرابر حکومت هاودولت هاباقاطعیت

  دکتاتور منشانه برخورد صورت میگرفت تظاهرات کارگران شیکاگوتوسط دولت

  و پولیس با فیرگلوله های کشنده بالای آنان سرکوب شد .

        عدهء ازکادر های کارگران بعنوان محرک  تظاهرات  بازداشت و زندا نی

   شدند . اماجنبش کارگری که بحیث یک ضرورت زمان بوجود آمده بود متوقف

  نشده بلکه بیشتر ازپیش برومندی یافت و قوام گرفت .

       درسال 1889 تعداد از دانشمندان و کادرهای اعضای حزب طرفدار کارگران

  و کارمندان  صنایع کارو تولید درشهرنیویارک بزرگترین شهر صنعتی وبازارامریکا

  کنگرهء وسیع را تشکیل دادنــد که درتـاریخ مبارزات سیاسی کارگران بنام (انترنا

  سیونال) دوم یاد شده است . درهمین اجلاس بود که برای کارگران روز8 سا عت

  کاربا مزد مناسب اعلام گردید .

       دولت امریکا مجبوراً آنرا پذیرفت و بمرورزمان 8 ساعت کاردراروپا,امریکا

  بریتانیا, فرانسه,آلمان, روسیه وسایرکشورهای شرق وغرب رایج شدکه این وضع

  دربسیار ازکشورها تا هنوز ادامه دارد .

            کارگران فابریکات تولیدی و طرفداران آنان ازآن زمان تاکنون اول ماه

  می رابنام روز همبستگی گاران جشن میگیرند و از این روزتجلیل میکنند که در

  افغانستان هم درسالهای قبل ازاین روز تجلیل بعمل میامد که درسالهای جنگ کم

  رنگ ترشد ه وازاین روز تجلیل نمیکردند .

        اما با تاسف باید گفت پس از بوجود آمدن  حکومت فعلی درافغانستان نه تنها

  که از مقام کارگرقسمیکه لازم است تجلیل نمیشود بلکه با کنار گذاشتن کارگران و

  زحمت کشان کشوردراموربازسازی وعمران وطن ازکارگران خارجی وبیرونی

  بنام کارگر مسلکی استفاده مینمایند که با چنین شیوه افتراق وخصمومت بین  کار

  گران داخلی وخارجی بوجودآمده وبجای آنکه برای بهبود  وضع زندگی کار گران

  و زحمت کشان افغانستان  توجه گردد غفلت صورت گرفته که نیروی دهــا کار

  گر و زحمت کش کشوردور از استفاده مانده و ازنبودن کاردر کشورهزاران کار

  گروطن با فقرو بیکاری دست وگریبان بوده و تعدادجوانان که ازکشورهای دیگر

  ( پاکستان وایران) دوباره بوطن برگشته اند به مواد مخدرو بیماری های گوناگون

  مبتلا شده و راه زندگی ازنزد آنان گم شده است .

         لهذا دولت ومراجع ذیربط به حال و احوال این پوتنسیال ونیروی کارموثر

  آنان بخاطرآبادی وطن و هم حق وحقوق را که یک فرد جامعه دارد توجه جدی

  نموده نگذارند که بیشترازاین حال کارگران کشورما بدتر ازاین گردد.

                                                                             30/4/2012


May 1st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي