خانه خالی ملت چه وقت پرخواهد شد
انجینر نصرالله( نصرت) انجینر نصرالله( نصرت)

 

                                       

 

هموطنان وخوانندگان محترم مطلع اند که بعد از کنفرانس بن ,سقوط  طالبان تدویر  لویه جرگه تصویب قانون اساسی  وسرانجام بمیان آمدن حکومت انتخا بی و ایجاد  شورای ملی (مجلسین :سنا وولسی جرگه ) دست آوردهای  است که امید واری را برای   مردم ما خلق کردند . رئیس جمهور منتخب ,نماینده گان  مردم درپارلمان ,مجلس سنا وشوراهای ولایتی همه انتخابی وخلاصه کشوری دارای قو ای مقننه ,قوای اجرائیه وقوای قضائیه  فعا ل میباشد .    مثلا  انکشاف رسا نه ها ی  امروزی و کشوده شدن درها برای طر حهای جالب  پیشنهادات وانتقادات سازنده بروی متفکرین دانشمندان عــلما منورین وحتی بازشدن زبانهای مردم عامه بخاطر تصمیم گیری سالم روی سرنوشت ایشان از ارزشهای است که باید مهر تائید گذاشت.که محصول آن  :    چنانچه درماده 81 قانون اساسی میخوانیم (شورای ملی عالیترین ارگان تقنینی ومظهر اراده مردم دانسته شده که از قاطبه ملت نمایندگی میکند )ویا درماده چهارم قانون اساسی آمده است که (حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق داردکه بطورمستقیم  یاتوسط نمایندگان خودآنرااعمال میکند ) باید تذکر داد حل مشکلات چندین ساله واین همه ویرانیها درکوتاه مدت نیز غیرممکن به نظر میرسد . با اینکه درجیب خود چیزی نداشته باشیم وچشم انتظارما درکیسه دیگران دوخته شده باشد.

         اما درد آورو قابل یادآوری دراینست که درین کشور عقب نگهداشته شده و اکثریت مطلق مردم فاقد سواد وتحصیل بوده اما بیشتر کارشکنیها ,تعلل, خودسریها وحتی خیانت ازجانب کس وکسانی صورت میگیرند که آوخودترکیبی ازقشرآگاه ,قانون ساز ویا مسئول مجری قانون میباشند. ازجمله یکی هم  پارلمان منتخب مااست . قا نون برای هیچکس پوشیده نیست طوریکه درفوق ازآن تذکربعمل آمد پارلمان یعنی تکیه گاه و امید مردم پارلمان منتخب آرزوی دیرینه ای ملت ,پا رلمان مهند سان ومعما ران قانون اساسی دیموکراتیک ,پارلمان خانه ای ملت

پارلمان ترکیب از بهترین ها وکلیکتیف از شایسته ترین ها ی که ملت تمام عقل و خردو فهم ودانش و وجدان خود رامتمرکز, هم آهنگ و فشرده ساخته تا بهترین عنصر را انتخاب وبه خانه ملت بفرستند تا آرزوهای چندین سا له ای شان برآورده شده ونتا ئیج عملی آن بکرسی حقیقت تکیه زند. اما باتا سف این دوره نیز که  بپا یان خود نزدیک ونزد یکتر میگردد اعضای این خانه ملت حتی 50 % فیصد درچوکی های خود حاضر نیستند . آیا ملت این وضعیت راخواهد دید ویا اینکه چشم های آنها نیزازکثرت گردحوادث کور وگوشهای شان کرشده باشد .چوکی های  خالی چگونه طرحها و پلانها و نـــــظریات و پیشنهادات و انتقادات رارایه خواهد کرد؟ این وکلای محترم آیا از موکلین خود نیز حیا نمیکنند ملت سری جایش باشد چونکه توجه داشتن به ملت سطع بسیار با لا ازظرفیت عــده ایشان اند. چگونه روی اعـــتماد پاک آنها (موکلین شان) پا میگذارند؟ درملت که قانون سازان خود قانون شکن شوند چه انتظار ازدیگران خواهند داشت . درانصورت دشمن واقعا باید بسیار دست بالا داشته باشند که با شکارکردن افکار واذهان پاک ومعصوم فرزندان ونوجوانان این طرف خط ویا انطرف خط  با عمل انتحاری کمیت قابل ملاحظ ای معصومین راوادار به ارتکاب جرم ساخته  به بهـــشت خود شان سوق بدهـــند وبه  اهداف خویش نائیل آیند. که این نوجوانان واین ملت را نجات خواهد داد؟ که مغز قانونساز ملت خود فا سد شده باشد. از اجرا آت ,کارکردها ,دست اورد ها وموفـــقیت ها خیر آیا  کدام قوت وقانونی وجود دارد که  اقلا انهارا به کرسی شان بنشانند تا همین منظره ای زشت وشرم آور تا حدی  از دید جهانیان مستوربمانند من (نویسنده) واقعا نمیخواهم این منظره نامیمون به سطح مطبوعات کشا نیده شوند ورنه دردورهپیشین پارلمان دراوایل هـفته دوم انفـجار سفارت هند دقــیق بروزشنبه یایکشنبه بعد ازانفجاربود که پا رلمان محترم وزیرصاحب دفاع ملی , وزیرصاحب امور داخله ورئیس صاحب عمومی امنیت را به ارتباط عمل انتحاری به سفارت هند احضار کرده بودند همه ملت شاهد اند که چند نفر ازوکلای محترم درتالار موجود بودند عمل انفجارروزپنجشنبه آخرهفته دوم ماه میزان1388 صورت گرفت  . درست است که درقانون اساسی تذکررفته است که بیست فیصد اعضای ولسی جرگه میتوانند وزرارا استحضار واستماع نمایند اما فکرمیکنم این کمیت حد اقلی  است که جلسه دایر شده بتوانند این کمیت  به ان مفهوم نیست که درروز استحضار وزرا صرف 20%حاضر بوده بقیه رخصت باشد واز طرف هم این یک مثال بود لطفا  به آرشیف رسانه ها مراجعه شوند که درطول ادوار اجلاس روی موضوعات بسیار مهم چقدر اعضای محترم حضور داشته بوده است وهمین دیروزمورخ7ماه حمل 1392 یکی ازانتقادات خود مجلس پارلمان روی همین موضوع نبودند. نمیدانم مرجع ومقامیکه امورذات البینی پارلمان را کنترول مینمایند ولایحه وظایف داخلی پارلمانرا طرح و تصویب نموده اند دربرابر ملت چگونه پا سخی خواهند داشت .مردم آگا هند عده که زیاد غیا بت داشـــتند وادار به اســـتعفا شدند ,قانون درین رابط چگونه صراحت خواهند داشت که مصروفیت شخصی یک وکیل صاحب محترم چه مشروع یا غیر مشروع معادل به رای اعتماد حد اقل چهار هزار نفر موکیل محاسبه میگردد. مگر چهارهزارنفر جناب وکیل صاحب رابرای رسیدگی به اهداف وآرزوهای شخصی شان انتخاب کرده بود؟ ومردم آورابرای براور ده ساختن اهداف مقدس و  دیرینه ای شان درخانه ملت نفرستاده بود؟ این چگونه انــصاف و معادله خواهد بود. اگر وکیل صاحب دروظیفه توظیف شده که ارزش آن بالا تر از کا رکرد یک وکیل باشد مثلا بحیث وزیر درست است که مقام لازم دانسته ومسیر قانونی خود را پیموده تردید وشکی باقی نمیماند ویا معاذیردیگری چون مریضی متداوم ومعیوبیت درغـــیر آن چرا بپای میز محاکمه کشا نیده نمیشوند که لا اقل مورد تنبه دیگران گردند . طوریکه درماده یکصدوهشتم قانون اساسی آمده که(درحالات وفات,استعفاوعزل عضوشورای ملی ویا معلولیت یا معیوبیت که بطوردایم مانع اجرای وظایف گردد,تعیین نماینده جدید برای مدت باقیمانده دوره تقنینیه ,مطابق به احکام قانون صورت میگیرد).واصولا هم باید چنین باشد تا مردم لا اقل بلا تکلیف وبدون ارتباط باحکومت ودولت باقی نمانند.   مردم و ملت باشهامت افغان باید بدانند که قانون اسا سی ما تا کنون تضمینی ندارند ,تضمین آن صرف آگاهی هوشیاری ,جسارت

وبیداری شما را میطلبند هنوز که مدت کمی به ختم دور دوم  پارلمان باقیمانده توجه جدی برآن مبذول گردند تا کسانی انتخاب گردند که به صفحه پاک اعتماد شما گستاخانه پا نگذاشته وخانه ای مشترک شمارا خالی نگذارند.           ومن الله توفیق.                                                         

 

 


March 31st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات