لست پرندگان افغانستان
  نوشته کریم پوپل نوشته کریم پوپل

 

 

 

                 

شماره

نام پرنده

نام علمی

بزبان انگلیسی

الگو

 اوردر یا راسته کشم  شکلان : Podicipediformes

فامیل مرغابی کشیم واسفرود: Podicipedidae

در جهان ۲۰ نوع اسفرود وجود دارد که ۵ نوع ان در افغانستان دیده شده‌است.

۱

مرغ آبی کشم خورد

Tachybaptus ruficollis

small Greb

۲

کشسم گردن سرخ

Podiceps grisegena

red nack greb

 

۳

کشیم بزرگ

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

۴

کشیم تاجدار

Podiceps auritus

Slavonian Grebe

۵

کشیم گردن سیاه

Podiceps nigricollis

Black-necked Grebe

راسته: Pelecaniformes.

خانواده    قطان ها : Pelecanidae    

در جهان ۸ نوع پلیکان وجود داردکه ۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند. حیوان بزرگ ماهی خواربا منقار بزرگ وخریطه دار می‌باشد. این پرنده سخت مورد اذیت کشورهای آسیائی بخصوص افغانستان قرار دارد پرواز این پرنده کوتاه وبه ارتفاع کم می‌باشد.

۷

قطان سفید بزرگ

Pelecanus onocrotalus

Great White Pelican

۸

قطان خال دار

Pelecanus philippensis

Spot-billed Pelican

۹

قطان پرپری یا سگ قطان

Pelecanus crispus

Dalmatian Pelican

راسته: Pelecaniformes.

فامیل: Phalacrocoracidae

پرنده‌است که در کنار ساحل پیدا می‌شود. در جهان ۳۸ نوع این پرنده وجود دارد که از جمله ۳ ان در افغانستان بمشاهده رسیده‌است. شکارچیان ماهی این پرنده را بمنظور شکار ماهی نگه داری می‌نمایند. در اروپا تعداد بیشتر از یک میلون این پرنده در حفاظت اند. برنگهای سیاه وسفید وجود دارد.

۱۱

ازمند بزرگ

Phalacrocorax carbo

Great Cormorant

۱۲

آزمند کوچک

Phalacrocorax niger

Little Cormorant

۱۳

آزمند کوچک

Phalacrocorax pygmaeus

Pygmy Cormorant

راسته لک لک سانان: Ciconiiformes

فامیل: Ardeidae


فامیل Ardeidae دارای نوع بیترن‌ها، ایرونها، و اگریتها می‌باشد. ایرونها و اگریتها دارای اندازه متوسط و بزرگ می‌باشد. هکذا دارای منقار و گردن دراز مانند لک لک‌ها می‌باشند ولی بیترنها دارای گردن کوتاه و منقار وجسامت کوچک دارند. پرنده کنار ساحل است. بعضی نوع ایرونها پرنده گان را نیز می‌خورند. در جهان ۶۱ نوع وجود دارد که ۸ نوع ان در افغانستان وجود دارد. این پرنده شباعت به کلنگ دارد.

۱۴

حواصیل خاکستری – قاز خاکی

Ardea cinerea

Grey Heron

۱۵

حواصیل بنفش

Ardea purpurea

Purple Heron

۱۶

حواصیل سفید

Ardea alba

Great Egret

۱۷

حواصیل سفید خورد

Egretta garzetta

Little Egret

۱۸

حواصیل زرد

Ardeola ralloides

Squacco Heron

۱۹

ایرون هندی

Ardeola grayii

Indian Pond-Heron

۲۰

حواصیل شب

Nycticorax nycticorax

Black-crowned Night-Heron

۲۱

حواصیل سبز

Botaurus stellaris

Great Bittern

فامیل: Ciconiidae

لک لکها دارای پا دراز و منقار دراز وآواز بلند می‌باشند در جهان ۱۹ نوع وجود دارد که دو نوع آن در افغانستان دیده شده‌است. بعضی انواع ان مهاجرت می‌نمایند.

۲۲

لک لک سیاه

Ciconia nigra

Black Stork

۲۳

لک لک سفید

Ciconia ciconia

White Stork

. فامیل: Threskiornithidae

۲۴

قره ناز

Plegadis falcinellus

Glossy Ibis

۲۵

کفچه نوک

Platalea leucorodia

Common Spoonbill

راسته: Phoenicopteriformes.

فامیلی: Phoenicopteridae

در آبهای کم عمق گشت وگذار دارند. دارای منقار پهن و کوتاه اندپاهای آن مانند لک لک دراز اند. در جهان ۶ نوع وجود دارد دو گونه آن در افغانستان وجود دارد.

۲۶

فلامینگ بزرگ

Phoenicopterus roseus

Greater Flamingo

۲۷

فلامینگ کوچکتر

Phoenicopterus minor

Lesser Flamingo

راسته: Anseriformes.

خانواده: Anatidae

این ۳نوع پرنده در میان پرهای خود مواد مخلق چربی را دارندبدین لحاظ در آب خوب شنا می‌نمایند. ۱۳۱گونه در جهان وجود دارد از جمله ۲۹ گونه آن در افغانستان وجود دارد.

۲۸

قو ماکیان

Cygnus olor

Mute Swan

۲۹

قو فریاد کش

Cygnus cygnus

Whooper Swan

۳۰

قاز پیشانی سفید

Anser albifrons

Greater White-fronted Goose

۳۱

قاز خاکستری

Anser anser

Greylag Goose

۳۲

قاز سر خال دار

Anser indicus

Bar-headed Goose

۳۳

آنقوت

Tadorna ferruginea

Ruddy Shelduck

۳۴

تنجه یا صدف خوار

Tadorna tadorna

Common Shelduck

۳۵

قاز خوتکا

Nettapus coromandelianus

Cotton Pygmy-goose

۳۶

گیلا ر

Anas penelope

Eurasian Wigeon

۳۷

مرغابی کاکلی

(Anas falcata

Falcated Duck

۳۸

اردک ارده‌ای

Anas strepera

Gadwall

 

 

۳۹

مرغابی کله ابلق

Anas formosa

Baikal Teal

۴۰

خوتکا

Anas crecca

Common Teal

۴۱

مرغابی سر سبز

Anas platyrhynchos

Mallard

۴۲

مرغابی دم جغه

Anas acuta

Northern Pintail

۴۳

خوتکا ابروسفید

Anas querquedula

Garganey

۴۴

اردک نول پهن

Anas clypeata

Northern Shoveler

۴۵

اردک مرمری

Marmaronetta angustirostris

Marbled Teal

۴۶

اردک تاجدار

Netta rufina

Red-crested Pochard

۴۷

اردک سر حنائی

Aythya ferina

Common Pochard

۴۸

اردک بلوطی

Aythya nyroca

Ferruginous Duck

۴۹

اردک سیاه کاکل

Aythya fuligula

Tufted Duck

۵۰

اردک سر سیاه

Aythya marila

Greater Scaup

۵۱

اسکوتر بال سفید

Melanitta fusca

Velvet Scoter

-

۵۲

اردک چشم طلائی

Bucephala clangula

Common Goldeneye

۵۳

مرگوش سفید

Mergellus albellus

Smew

۵۴

مرگوش کاکلی

Mergus serrator

Red-breasted Merganser

۵۵

مرگوش بزرگ

Mergus merganser

Goosander

۵۶

اردک سرسفید

Oxyura leucocephala

White-headed Duck

راسته: Falconiformes.

خانواده: Pandionidae

یک نوع این پرنده در افغانستان حیات بسر می‌برند.

۵۷

عقاب ماهیگیر

Pandion haliaetus

Osprey

راسته: Falconiformes

خانواده: Accipitridae

عقاب ، باز (سارگیه) و لاشخوارها(کرکس یا کل مرغ) ۲۳۳گونه در جهان وجود دارد از جمله ۳۰ گونه آن در افغانستان وجود دارد

۵۸

سارگیه جنگلی

Pernis apivorus

European Honey Buzzard

۵۹

کورکوربال سیاه

Elanus caeruleus

Black-shouldered Kite

۶۰

کورکور حنائی

Milvus milvus

Red Kite

۶۱

کورکور سیاه

Milvus migrans

Black Kite

۶۲

عقاب دریائی پالاس

Haliaeetus leucoryphus

Pallas's Fish Eagle

۶۳

عقاب دریایی دم سفید

Haliaeetus albicilla

White-tailed Eagle

۶۴

هما  مرغ اسخوان خوار

Gypaetus barbatus

Lammergeier

۶۵

کرکس(لاشخوار)مصری

Neophron percnopterus

Egyptian Vulture

۶۶

کرکس پشت سفید

Gyps bengalensis

White-rumped Vulture

۶۷

کل مرغ همالیائی

Gyps himalayensis

Himalayan Griffon

۶۸

کرکس (دال

Gyps fulvus

Eurasian Griffon

۶۹

دال سیاه

Aegypius monachus

Cinereous Vulture

۷۰

عقاب مار خور

Circaetus gallicus

Short-toed Snake Eagle

۷۱

سنقرتالابی

Circus aeruginosus

Western Marsh-Harrier

۷۲

سنقر خاکستری

Circus cyaneus

Hen Harrier

۷۳

سنقر سفید

Circus macrourus

Pallid Harrier

۷۴

سنقر گندمزار

Circus pygargus

Montagu's Harrier

۷۵

پیغوی کوچک

Accipiter badius

Shikra

۷۶

شاهین – چلچله - قرقی

Accipiter nisus

Eurasian Sparrowhawk

۷۷

باز

Accipiter gentilis

Northern Goshawk

۷۸

سارگپه چشم سفید

Butastur teesa

White-eyed Buzzard

۷۹

ساگه معمولی

Buteo buteo

Common Buzzard

۸۰

سارگپه پا بلند

Buteo rufinus

Long-legged Buzzard

۸۱

سارگپه پر پا

Buteo lagopus

Rough-legged Buzzard

۸۲

عقاب خالدار بزرگ

Aquila clanga

Greater Spotted Eagle

۸۳

عقاب صحرایی

Aquila nipalensis

Steppe Eagle

۸۴

عقاب شاهی - شاه باز

Aquila heliaca

Imperial Eagle

۸۵

عقاب طلایی

Aquila chrysaetos

Golden Eagle

۸۶

عقاب بونیلی

Aquila fasciatus

Bonelli's Eagle

۸۷

عقاب بوت یا عقاب مهاجر

Aquila pennatus

Booted Eagle

خانواده:Falconidae

شاهین سانان (Falcons)این گونه پرنده‌ها از عقاب باشه هاکس و باز فرق دارد زیرا شکار را به عوض پای با منقار می‌کشند. در جهان ۶۲ گونه ازین پرنده وجود دارد که از چمله ۱۱ نوع آن در افغانستان زیست دارند.

۸۸

دلیجه کوچک / شاهین کوچک

Falco naumanni

Lesser Kestrel

۸۹

دلیجه

Falco tinnunculus

Common Kestrel

۹۰

شاهین پاسرخ

Falco vespertinus

Red-footed Falcon

۹۱

شاهین آمور

Falco amurensis

Amur Falcon

۹۲

شاهین ترمتای

lumbarius

Merlin

۹۳

لیل-   شاهین زیبا

Falco subbuteo

Eurasian Hobby

۹۴

شاهین بلوچی

Falco jugger

Laggar Falcon

۹۵

شاهین چرخ یا بالابان - باشه

Falco cherrug

Saker Falcon

۹۶

شاهین کوچک

Falco rusticolus

Gyrfalcon

۹۷

 شاهین بحری

Falco pelegrinoides

Barbary Falcon

۹۸

بحری

Falco peregrinus

Peregrine Falcon

راسته ماکیانسانان:Galliformes

خانواده: Phasianidae انواع کبک و قرقاول: پرنده گان این فامیل خیلی زیبا می‌باشد. قرقاول که بنام خراس جنگلی وصحرا یاد می‌شود خیلی زیبا می باشدو. انواع که در ین فامیل شامل اند شامل کبک، قرقاول، بلدرچین(بودنه)، کبک برفی، دراج مرغ، باقرقره، بوقلمون، تیهو، و طاووس است. در جهان ۱۵۶ گونه ازین نوع وجود دارد از جمله ۱۳ نوع آن در افغانستان حیات بسر می‌برند.

۹۹

کبک دری تبت

Tetraogallus tibetanus

Tibetan Snowcock

۱۰۰

کبک دری همالیائی

Tetraogallus himalayensis

Himalayan Snowcock

۱۰۱

کبک

Alectoris chukar

Chukar

۱۰۲

کبک سی سی

Ammoperdix griseogularis

See-see Partridge

۱۰۳

دراج سیاه

Francolinus francolinus

Black Francolin

۱۰۴

مرغ جیرفتی

Francolinus pondicerianus

Grey Francolin

۱۰۵

بلدرچین معمولی  - بودنه

Coturnix coturnix

Common Quail

۱۰۶

بلدرچین بارانی

Coturnix coromandelica

Rain Quail

۱۰۷

قرقاول

Pucrasia macrolopha

Koklass Pheasant

۱۰۸

مونال هیمالیایی

Lophophorus impejanus

Himalayan Monal

۱۰۹

قرقاول سرخوش

Catreus wallichi

Cheer Pheasant

۱۱۰

قرقاول گردن حلقه‌ای

Phasianus colchicus

Common Pheasant

خانواده: Turnicidae

این پرندگان شباعت زیاد به بلدر چینان دارد. نر و ماده آن کدام تفاوت چهره ندارد. صرف جنس ماده روشنتر از نر است. پرنده نر بالای تخم نشسته و چوچه را بدنیا می‌آورد. در جهان ۱۶ گونه وجود دارد در افغانستان یکنوع این پرنده وجود دارد.

۱۱۱

جل

Turnix sylvatica

Small Buttonquail

= خانواده: Gruidae

کلنگ پرنده دراز پا و گردن می‌باشد. در اثنا پرواز پی هم نمی‌روند. کلنگ دارای رقص ودانس مخصوص اند. در اثنا پرواز قیل وقال می‌کند. در جهان ۱۵ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نمایند.

۱۱۲

درنا یا کلنگ خاکستری

Anthropoides virgo

Demoiselle Crane

۱۱۳

کلنگ سایبریائی

Grus leucogeranus

Siberian Crane

۱۱۴

کلنگ معمولی

Grus grus

Common Crane

= خانواده: Rallidae

جنس:چنگر یلوه طاوسک می‌باشد. یک خانواده بزرگ بوده که دارای جسامت خورد وبزرگ می‌باشند. این پرندگانی باتلاقی در کنار دریا جهیل آب استاده و درمیان علفزار زندگی می‌نمایند. اغلب خود را از انظار مخفی می‌سازند و بیشتر صدایشان شنیده می‌شود تا اینکه دیده شوند. بال‌هائی کوتاه و گرد دارند، دمشان کوتاه‌است و اغلب آنرا بالا نگه می‌دارند. پرواز آنها معمولا کوتاه مدت است و در این حالت پاها و پنجه‌های بلندشان آویزان قرار می‌گیرد. در این تیره چنگرها پرجثه‌ترند با سری نسبتا کوچک و پنجه‌های بلند که متناسب با راه رفتن روی گیاهان آبزی است هنگام شنا اغلب سر خود را تکان می‌دهند. نر و ماده آنها معمولا همشکل است و بیشتر آنها تک‌زی هستند. روی زمین یا در نیزارها آشیانه می‌سازند. از مواد مختلف حیوانی و گیاهی برای تغذیه استفاده می‌کنند. در جهان ۱۴۳ گونه وجود دارد از جمله ۸ نوع آن در افغانستان حیات بسر می‌برند.

۱۱۵

یلوه آبی

Rallus aquaticus

Water Rail

۱۱۶

یلوه حنایی

Crex crex

Corn Crake

۱۱۷

یلوه کوچک

Porzana parva

Little Crake

۱۱۸

یلوه نوک سبز

Porzana pusilla

Baillon's Crake

۱۱۹

یلوه خالدار

Porzana porzana

Spotted Crake

۱۲۰

طاووسک

Porphyrio porphyrio

Purple Swamphen

۱۲۱

چارخو یا چنگر نوکسرخ

Gallinula chloropus

Common Moorhen

۱۲۲

چنگر - قشقل

Fulica atra

Eurasian Coot

خانواده: سیمرغان هوبرهOtididae

این پرندگان دارای پاهای بزرگ و ناخونهای قوی می‌باشند. گردن و پاهایشان دراز است و بالهای پهنی دارند. منقارشان کلفت و نسبتا پهن است از پرندگان دنیای قدیم اند. پرندگانی هستند خشک‌زی که بیشتر در جای خشک و دشت‌های پر علف و زمین‌های زراعتی زندگی می‌کنند. آرام و با گردنی کشیده راه می‌روند، اغلب خود را از انظار مخفی می‌سازند و به محض احساس خطر صدا می‌کنند و یا به سرعت می‌دوند و کمتر پرواز می‌کنند. در زمان تولید نسل به تهنائی زندگی می‌نمایند در غیر به طور دسته جمعی دیده می‌شوند. نر و ماده آنها همشکل نمی‌باشند. در روی زمین آشیانه می‌سازند و همه چیز را می‌خورند. در جهان ۸ گونه از این پرندگان وجود دارد که ۳ نوع آن در افغانستان زندگی می‌نمایند.

۱۲۳

میش مرغ

Otis tarda

Great Bustard

۱۲۴

هوبره

Chlamydotis undulata

Houbara Bustard

۱۲۵

زنگوله بال

Tetrax tetrax

Little Bustard

راسته آبچلیک سانان: Charadriiformes.

خانواده: Jacanidae

در جهان ۸ گونه از این پرندگان وجود دارد که ۱ نوع آن در افغانستان زندگی می‌نمایند.

۱۲۶

جاسان دم قرقاول

Hydrophasianus chirurgus

Pheasant-tailed Jacana

خانواده: Rostratulidae

دارای پای کوتاه بدن دراز می‌باشد. در جهان ۲ گونه وجود دارد در افغانستان یکنوع آن پیدا می‌شود.

۱۲۷

یاشلک زیبا

Rostratula benghalensis

Greater Painted-snipe

خانواده: Haematopodidae

پرندگان بزرگ و پر سر و صدا هستند، دارای جسامت ونول قوی اند.۱۱ نوع درجهان وجود دارد که از جمله یکنوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۱۲۸

صدف خوار

Haematopus ostralegus

Eurasian Oystercatcher

خانواده: Recurvirostridae

در جهان ۹نوع وجود دارد از جمله ۲ نوع آن در افغانستان پیدا می‌شود.

۱۲۹

منقار دراز

Himantopus himantopus

Black-winged Stilt

۱۳۰

کج نول

Recurvirostra avosetta

Pied Avocet

خانواده چاخ لق: Burhinidae

یک خانواده بزرگ از خانواده چاخ لقان است. در مناطق خشک وحاره زندگی می‌نمایند. در جهان ۹نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان پیدا می‌شود.

۱۳۱

چاخ لق

Burhinus oedicnemus

Eurasian Thick-knee

خانواده گلاریول:Glareolidae

این خانواده دارای پا کوتاه دم و بال دراز می‌باشند. در جهان ۱۷گونه وجود دارد که ۳ آن در افغانستان دیده می‌شود.

۱۳۲

دودوئک

Cursorius cursor

Cream-colored Courser

۱۳۳

ﮔﻼﺭﻳﻮﻝ ﺑﺎﻝ ﺳﺮﺥ

Glareola pratincola

Collared Pratincole

۱۳۴

گلاریول کوچک

Glareola lactea

Small Pratincole

= خانواده سلیمیان و خروس کلی:Charadriidae

خانواده سلیمیان شامل سلیم، سلیم کوهی، و خروس کولی. می‌باشد. دارای جسامت کوچک یا متوسط ​​ بدن پهن گردن کوتاه، ضخیم قدامت و بال دراز دارند. در سراسر جهان یافت میشودعمدتا در زیستگاه‌های نزدیک به آب یافت می‌شود، هر چند موارد استثنا هم وجود دارد. ۶۶ گونه در سراسر جهان و ۱۲ گونه آن در افغانستان زیست می‌نماید.

۱۳۵

خروس کولی

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

۱۳۶

دیدومک

Vanellus indicus

Red-wattled Lapwing

۱۳۷

خروس کولی دشتی

Vanellus gregarius

Sociable Lapwing

۱۳۸

خروس کولی دم سفید

Vanellus leucurus

White-tailed Lapwing

۱۳۹

سلیم طلایی

Pluvialis fulva

Pacific Golden-Plover

۱۴۰

سلیم خاکستری

Pluvialis squatarola

Grey Plover

۱۴۱

سلیم طوقی

Charadrius hiaticula

Ringed Plover

۱۴۲

سلیم طوقی کوچک

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

۱۴۳

سلیم کوچک

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

۱۴۴

سلیم شنی کوچک

Charadrius mongolus

Lesser Sand Plover

۱۴۵

سلیم شنی

Charadrius leschenaultii

Greater Sand Plover

۱۴۶

سلیم سینه بلوطی

Charadrius asiaticus

Caspian Plover

= خانواده آبچلکها و همگونه آن:Scolopacidae

پرندگانی هستند آبچر با پاهای نسبتا بلند یا خیلی بلند، بال‌های دراز که معمولا نوک تیز و زاویه‌دار است و منقار دراز و باریک که ممکن است راست یا خمیده باشد. پر و بال آنها اغلب در تابستان و زمستان متفاوت است. نوار بالی و طرح دمگاه و دم در تشخیص آنها اهمیت زیادی دارد. بیشتر آنها مهاجرند و تابستان‌ها را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود می گذرانند نسبتا اجتماعی هستند و بعضی از آنها گله‌های بزرگ تشکیل می‌دهند. نر و ماده آنها همشکل است. معمولا روی زمین آشیانه می‌سازند. جوجه آنها پوشیده از کرک‌پر است و بعد از خروج از تخم قادر به فعالیت می‌باشد. غذایشان شامل مواد مختلف حیوانی و بعضی مواد گیاهی است.۸۹نوع آن در جهان وجود دارد از جمله ۲۷ نوع ان در افغانستان یافت می‌شود.

۱۴۷

ابیا

Scolopax rusticola

Eurasian Woodcock

۱۴۸

پاشلک کوچک

Lymnocryptes minimus

Jack Snipe

۱۴۹

پاشلک تک زی

Gallinago solitaria

Solitary Snipe

۱۵۰

پاشلک دم باریک

Gallinago stenura

Pintail Snipe

۱۵۱

پاشلک معمولی

Gallinago gallinago

Common Snipe

۱۵۲

گیلانشاه بال سفید

Limosa limosa

Black-tailed Godwit

۱۵۳

گیلانشاه حنایی

Limosa lapponica

Bar-tailed Godwit

۱۵۴

گیلانشاه ابروسفید

Numenius phaeopus

Whimbrel

۱۵۵

گیلانشاه خالدار

Numenius tenuirostris

Slender-billed Curlew

۱۵۶

آبچلیک خالدار

Tringa erythropus

Spotted Redshank

۱۵۷

آبچلیک پاسرخ

Tringa totanus

Common Redshank

۱۵۸

آبچلیک تالابی

Tringa stagnatilis

Marsh Sandpiper

۱۵۹

آبچلیک پا سبز

Tringa nebularia

Common Greenshank

۱۶۰

گیلانشاه معمولی

Numenius arquata

Eurasian Curlew

۱۶۱

آبچلیک تکزی

Tringa ochropus

Green Sandpiper

۱۶۲

آبچلیک دودی

Tringa glareola

Wood Sandpiper

۱۶۳

آبچلیک نوک سر بالا

Xenus cinereus

Terek Sandpiper

۱۶۴

آبچلیک آواز خوان

Actitis hypoleucos

Common Sandpiper

۱۶۵

سنگ گردان

Arenaria interpres

Ruddy Turnstone

۱۶۶

تلیله ساندرلینگ

Calidris alba

Sanderling

۱۶۷

تلیله کوچک

Calidris minuta

Little Stint

۱۶۸

تلیله دم سفید

Calidris temminckii

Temminck's Stint

۱۶۹

تلیله بلوطی

Calidris ferruginea

Curlew Sandpiper

۱۷۰

تلیلهٔ شکم سیاه

Calidris alpina

Dunlin

۱۷۱

تلیلهٔ نوک پهن

Limicola falcinellus

Broad-billed Sandpiper

۱۷۲

آبچلیک شکیل

Philomachus pugnax

Ruff

۱۷۳

شناگر گردن سرخ

Phalaropus lobatus

Red-necked Phalarope

خانواده کاکاپی، مرغان دریائی، ماهی خورک، مرغ نوروزی: Laridae

این خانواده دارای جسامت متوسط ویا بزرگ اند. رنگ این پرندگان معمولا خاکستری یا سفید، که اغلب درای نشانه‌های سیاه و سفید بر روی سر یا بال می‌باشند. آنها چاق و چله، منقار دراز و پاها پرده دار می‌باشند. ۵۵ گونه آنها در سراسر جهان زیست می‌نماید ۸ گونه در افغانستان وجود دارد.

۱۷۴

کاکایی نوک سبز

Larus canus

Common Gull

۱۷۵

کاکایی نقره‌ای

Larus argentatus

Herring Gull

۱۷۶

کاکایی پشت سیاه

Larus fuscus

Lesser Black-backed Gull

۱۷۷

کاکایی پازرد

Larus cachinnans

Caspian Gull

۱۷۸

کاکایی بزرگ (کاکایی سر سیاه بزرگ

Larus ichthyaetus

Great Black-headed Gull

۱۷۹

کاکایی سر قهوه‌ای

Larus brunnicephalus

Brown-headed Gull

۱۸۰

کاکایی سرسیاه

Larus ridibundus

Black-headed Gull

۱۸۱

کاکایی صورتی

Larus genei

Slender-billed Gull

خانواده پرستوهای دریایی: Sternidae

گروه پرندگان دریائی درای جسامت متوسط و بزرگ می‌باشند. ​​به طور کلی آبزی می‌باشند. رنگ پرهای اینها طور معمول خاکستری یا سفید بوده اغلب نشانه‌های سیاه و سفید بر روی سر خود دارند. اکثر این خانواده شکار ماهی را می‌نمایند اما برخی از حشرات سطح آب شیرین تغذیه می‌نمایند. به طور کلی طول عمر اینگونه پرندگان بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال میبشد. در سراسر جهان ۴۴ گونه وجود دارد که ۸ گونه آن در افغانستان وجود دارد.

۱۸۲

پرستو دریایی نوک کاکایی (پرستو دریایی نو ک کلفت)

Sterna nilotica

Gull-billed Tern

۱۸۳

پرستو دریایی خزر

Sterna caspia

Caspian Tern

۱۸۴

پرستو دریایی رودخانه زی

Sterna aurantia

River Tern

۱۸۵

پرستوی دریایی معمولی

Sterna hirundo

Common Tern

۱۸۶

پرستو دریایی کوچک

Sterna albifrons

Little Tern

۱۸۷

ﭘﺮﺳﺘﻮﻱ. ﺩﺭﻳﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﺳﻔﻴﺪ

Chlidonias hybridus

Whiskered Tern

۱۸۸

پرستوی دریایی بال سفید

Chlidonias leucopterus

White-winged Tern

۱۸۹

پرستو دریایی سیاه,

Chlidonias niger

Black Tern

خانواده کوکریان: Pteroclidae

باقرقره دارای بدن کوچک سر و گردن آن کبوتر مانند اما محکم فشرده‌است. آنها به مدت طولانی می‌توانند پرواز نمایند. پرنده گله پرواز پاهای آنها از انگشتان پر شده‌است. ۱۶ گونه در سراسر جهان و ۷ گونه آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۱۹۰

باقرقرهٔ راه راه

Pterocles lichtensteinii

Lichtenstein's Sandgrouse

۱۹۱

باقرقره تبیتی

Syrrhaptes tibetanus

Tibetan Sandgrouse

۱۹۲

کوکر دم دراز

Syrrhaptes paradoxus

Pallas's Sandgrouse

۱۹۳

کوکر طلایی یا کوکر شکم سفید

Pterocles alchata

Pin-tailed Sandgrouse

۱۹۴

کوکر خالدار

Pterocles senegallus

Spotted Sandgrouse

۱۹۵

کوکر شکم سیاه

Pterocles orientalis

Black-bellied Sandgrouse

۱۹۶

با قرقره گندمی

Pterocles coronatus

Crowned Sandgrouse

راسته:کبوتر: Columbiformes..

خانواده کبوتران: Columbidae

شامل (کبوتر قمری فاخته) اند. در جهان ۳۰۸ نوع وجود دارد از جمله ۱۱ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۱۹۷

کبوتر خانگی

Columba livia

Rock Pigeon

۱۹۸

کبوترکوهی

Columba rupestris

Hill Pigeon

۱۹۹

کبوتر برفی

Columba leuconota

Snow Pigeon

۲۰۰

کبوتر کوهپایه

Columba oenas

Stock Dove

۲۰۱

فاخته خاوری

Columba eversmanni

Yellow-eyed Pigeon

۲۰۲

فاخته

Columba palumbus

Common Wood-Pigeon

۲۰۳

قمری

Streptopelia turtur

Eurasian Turtle-Dove

۲۰۴

قمری خاوری

Streptopelia orientalis

Oriental Turtle Dove

۲۰۵

یا کریم یا موسیچه

Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

۲۰۶

قمری خالدار

Streptopelia chinensis

Spotted Dove

۲۰۷

قُمری ِ خانگی

Streptopelia senegalensis

Laughing Dove

راسته طوطیسانان: Psittaciformes

خانواده طوطی: Psittacidae

در جهان ۳۳۵ نوع وجود دارد از جمله ۳ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۲۰۸

شاه طوطی

Psittacula eupatria

Alexandrine Parakeet

۲۰۹

طوطی طوق صورتی یا طوطی سبز

Psittacula krameri

Rose-ringed Parakeet

۲۱۰

طوطی همالیائی

Psittacula himalayana

Slaty-headed Parakeet

راسته کوکوسانان: Cuculiformes.

خانواده کوکو: Cuculidae

این خانواده شامل کوکو رودنرها و انیس می‌باشد. با کبوتر و بلبل شباعت دارند. در جهان ۱۳۸ نوع وجود دارد از جمله ۳ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۲۱۱

کوکوی تاجدار - ابلق

Clamator jacobinus

Pied Cuckoo

۲۱۲

کوکو

Cuculus canorus

Common Cuckoo

۲۱۳

کوکوکوچک

Cuculus poliocephalus

Lesser Cuckoo

-

راسته جغد: Strigiformes.

خانواده جغدها:Strigidae

دارای جسامتهای خورد تا بزرگ می‌باشند. چشمان بزرگ دارند که حدقه آن خورد وبزرگ می‌شوند بنام دسک میگویند. در جهان ۱۹۵ نوع وجود دارد از جمله۱۰ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۲۱۴

مرغ حق جنوبی

Otus brucei

Pallid Scops-Owl

۲۱۵

مرغ حق

Otus scops

European Scops-Owl

۲۱۶

شاهبوف

Bubo bubo

Eurasian Eagle-Owl

۲۱۷

جغد ماهیخوار

Ketupa zeylonensis

Brown Fish-Owl

۲۱۸

جغد جنگلی

Strix aluco

Tawny Owl

۲۱۹

جغد کولارید

Glaucidium brodiei

Collared Owlet

۲۲۰

جغد کوچک خالدار

Athene brama

Spotted Owlet

۲۲۱

جغد کوچک

Athene noctua

Little Owl

۲۲۲

جغد شاخدار

Asio otus

Long-eared Owl

۲۲۳

جغد تالابی

Asio flammeus

Short-eared Owl

راسته: Caprimulgiformes.

خانواده شبگرد:Caprimulgidae

پرنده مهاجر تابستان در مناطق آسیا و زمستان در افریقا بسر می‌برد. در زمین تخم می‌گزارند. جسامت متوسط بال دراز پای کوتاه وکم گردش می‌کنند. در جهان ۸۶ نوع وجود دارد از جمله۴ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۲۲۴

شبگرد معمولی

Caprimulgus europaeus

Eurasian Nightjar

۲۲۵

شبگرد مصری

Caprimulgus aegyptius

Egyptian Nightjar

۲۲۶

شبگرد بلوچی

Caprimulgus mahrattensis

Sykes's Nightjar

۲۲۷

شبگرد هندی

Caprimulgus asiaticus

Indian Nightjar

راسته پرستو سانان: Apodiformes..

خانواده پرستو:Apodidae

پرنده گان کوچک اند. دارای پا کوتاه‌اند. در جهان ۹۸ نوع ازین پرنده وجود دار ۳ نوع آن در افغانستان زندگی می‌کنند.

۲۲۸

پرستوی شکم سفید

Tachymarptis melba

Alpine Swift

۲۲۹

پرستوی معمولی یا ابابیل

Apus apus

Common Swift

۲۳۰

پرستوی کوچک

Apus affinis

Little Swift

راسته سبزقباسانان: Coraciiformes

خانواده ماهی‌خورک‌ها: Alcedinidae

درای سر بزرگ منقار دراز وقوی و پای کوتاه می‌باشند. ۹۳ نوع این پرنده در جهان وجود دارد از جمله۴ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۲۳۱

ماهی خورک معمولی

Alcedo atthis

Common Kingfisher

۲۳۲

ماهی خورک سینه سفید

Halcyon smyrnensis

White-throated Kingfisher

۲۳۳

ماهی خورک کاکلدار

Megaceryle lugubris

Crested Kingfisher

۲۳۴

ماهی خورک ابلق

Ceryle rudis

Pied Kingfisher

خانواده زنبور خور:Meropidae

۲۶ نوع این پرنده در جهان وجود دارد از جمله۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۲۳۵

زنبور خور کوچک

Merops orientalis

Green Bee-eater

۲۳۶

زنبورخوار گلوخرمایی

Merops persicus

Blue-cheeked Bee-eater

۲۳۷

زنبور خور معمولی

Merops apiaster

European Bee-eater

خانواده سبز قبا: Coraciidae

پرندگانی هستند کلاغ مانند و خوشرنگ با منقاری قوی، گردن کوناه و پاهای نیرومند می‌باشد. پرواز نمایشی آنها شامل چرخشها و معلق زدن‌های جالب است. اغلب بدون حرکت در جاهای بلند می‌نشینند، و از آنجا برای شکار حشره‌ها، مارمولک‌ها و دیگر حیوانات کوچک بسوی زمین پرواز می‌کنند. پرواز تنها را خوش دارند. نرو و مادهٔ آن‌ها هم شکل است و در سوراخ‌ها آشیانه می‌سازند. ۱۲ نوع این پرنده در جهان وجود دارد از جمله۲ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۲۳۸

سبز قبا

Coracias garrulus

European Roller

۲۳۹

سبز قبای هندی

Coracias benghalensis

Indian Roller

خانواده هدهدیان: Upupidae

هُدهُد یا شانه‌بسَر یا مرغ سلیمان نام یکی از پرندگان از خانواده هدهدیان است. زیستگاه این پرنده بیشتر در آسیا، اروپا و افریقای شمالی است. این پرنده دارای سر بزرگ و از چهار رنگ یعنی آبی سیاه سفید نارنجی ساخته شده‌است. در جهان دو نوع وجود دارد از جمله یکنوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۴۰

هُدهُد یا شانه‌سرک

Upupa epops

Hoopoe

راسته دارکوب سانان: Piciformes.

خانواده دارکوب:Picidae

دارکوب‌ها پرندگانی هستند با منقاری قوی و نوک تیز اند که با آن تنه درختان را سوراخ می‌کنند. زبان آنها خیلی دراز است و پاهای قویی دارند که دو انگشت آن در جلو و دو انگشت در عقب قرار دارد. دم آنها محکم است و هنگام بالا رفتن از درخت از آن به عنوان تگیه‌گاه استفاده می‌کنند. پرندگانی تک‌زی هستند ؛ پروازی پرتوان و موجی دارند، نر و ماده آنها همشکل نیست. بیشتر نرهایک قسمت روی سرشان رنگ سرخ دارند. در سوراخ‌هایی که در تنه درخت ایجاد می‌کنند آشیانه می‌سازند. از حشرات، میوه‌ها و مغز دانه‌ها و شیره درختان تغذیه می‌کنند. در جهان ۲۱۸ نوع وجود دارد از جمله ۵ نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۴۱

دارکوب ایروشیا

Jynx torquilla

Eurasian Wryneck

۲۴۲

دارکوب قهوه ئی

Dendrocopos auriceps

Brown-fronted Woodpecker

۲۴۳

دارکوب بال سفید

Dendrocopos leucopterus

White-winged Woodpecker

۲۴۴

دارکوب برفی

Dendrocopos himalayensis

Himalayan Woodpecker

۲۴۵

دارکوب سبز راهراه

Picus squamatus

Scaly-bellied Woodpecker

راسته گنجشک سانان: Passeriformes.

۳۵ فامیل ۲۴۷ گونه پرندگان راسته کنجشک سانان در افغانستان زیست می‌نمایند. پرندگان این راسته عمدتا پرندگان کوچک و متوسط هستند و به رنگ‌های مختلف می‌باشند و از مواد گیاهی و حشرات تغذیه می‌کنند. اکثر این پرنده گان دارای آواز مقبول می‌باشند.

خانواده چکاوک:Alaudidae

در جهان ۹۱ نوع وجود دارد از جمله ۱۶ نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۴۶

چکاوک سر دم سیاه

Ammomanes cincturus

Bar-tailed Lark

۲۴۷

چکاوک بیابانی

Ammomanes deserti

Desert Lark

۲۴۸

چکاوک هدهد یا چکاوک شانه بسر دار

Alaemon alaudipes

Greater Hoopoe-Lark

۲۴۹

چکاوک گندمزار

Melanocorypha calandra

Calandra Lark

۲۵۰

چکاوک طوقی

Melanocorypha bimaculata

Bimaculated Lark

۲۵۱

چکاوک پنجه کوتاه

Calandrella brachydactyla

Greater Short-toed Lark

۲۵۲

چکاوک پنجه کوتاه هیوم- چوری - اگن

Calandrella acutirostris

Hume's Lark

۲۵۳

چکاوک کوچک

Calandrella rufescens

Lesser Short-toed Lark

۲۵۴

چکاوک هندی

Calandrella raytal

Sand Lark

۲۵۵

چکاوک کاکلی

Galerida cristata

Crested Lark

۲۵۶