مصونیت قضایی سربازان امریکا درافغانستان !
عزیزه عنایت عزیزه عنایت

 موضوع مهمی که دراین روز ها توجه رسانه ها وآگاهان امورسیاسی را به خــود

جلب کرده است مصونیت قضایی سربازان امریکایی بعد ازسال 2014 میلادی در

افغانستان میباشد که آقای رئیس جمهور کرزی بعد ازسفرسه روزه اش ازایــا لــت

متحدۀ امریکا درملاقات با رئیس جمهوراو باما، این موضوع رابهافغانستان منتقل

نموده وفیصلۀ آنرا به لویه جرگۀ عنعنوی افغانها محول کرده است.

      به عقیدۀ جناب ایشان لویه جرگه افغانستان که درآن نماینده گان مردم حضور

میداشته باشند میتوانند فیصله نمایند تا سربازان امریکایی که بعد ازسال 2014 در

افغانستان باقی می مانند وتعداد این سربازان هم معلوم نیست چه تعدادوتا چه زمان،

هرجرمی را که درافغانستان مرتکب شوند نظربه خواست رئیس جمهوراوباما رئس

جمهور امریکا ، ارگانهای قضایی افغانستان حق بازجویی ومحکمه را بالای آنــا ن

نداشته، موضوع  جرم سربازان امریکایی را به دولت امریکا اطلاع ودولت امریکا

خود درمورد سربازانش تصمیم گیرنده میبا شد .

        ملت شریف افغانستان که دراین مدت  بیشترازده سال ازبعضی کارهای سـر

بازان امریکایی خاطراتی تلخ و فراموش ناشدنی رنج و درد های  کشتار بیگناهان

درروستاها توسط سربازان امریکایی، ازطریق حمله های شبانه، بنام پاکسازی از

وجود عناصر ضد بشری، حمله برزنان وکودکان معصوم هنگام خواب، سوختاندن

قرآن مجید کتاب آسمانی،ادرار برروی اجساد مسلمانان، جوانا ن رانیمه شب به

نام تروریسم ازخانه های شان بردن و... چطورمیتوانند بازهم برای آنان مصونیت

قضایی بدهند واین فیصلۀ مهم وپر مسئولیت راکه درآینده نزد ملـت این وطن بدنام

ترین و بی مسئولیت ترین افراد دورۀ تاریخ  افغانستان محسوب خواهند شد تصویب

واجازه دهند تاآنان هرچه دل شان خواست بیشترازآن انجام دهند که تا حال داده اند.

چنانچکه بتاریخ 17 جنوری سال روان میلادی دربخش خبرتلویزیون شبکۀ یک از

کشته شدن دوزن ودوکودک توسط حمله های ناتودرولایت هلمند خبردادند که باعث

نگرانی مردم وطن شده است.

         آقای رئیس جمهورکرزی بعضاً موضوعات رابخاطررفع  مسئولیت بدوش

ملت انداخته ودرختم هرمجلس حضوری نماینده گان مردم، بعدازبگومگوهای لفظی

نماینده گان، آنچه راکه ازقبل تهیه وتدارک دیده شده بالای نماینده گان می قبولاند.

        همۀ مردم  وطن میدانند که صلاحیت بدست ملت نبوده اگر میبود دولت که تا

گلودرفساد غرق است  زورمندانش همه روزه زمین ها و خانه های مردم را بزور

 غصب میکنند یک لحظه هم بخاطر تداوم این حکومت آرام نمی نشستند.

        باید گفت چیزی راکه آقای رئیس جمهورکرزی وافراد وابسته به آن بخواهند

همان میشود که تشکیل لویه جرگه عنعنوی افغانها هم نظربه تجارب 10 سالۀ

گذشته  جنبه هـای نمایشی داشته مردم شریف وطن ازآن رضایت نداشه انــد صرف

ضیاع وقت ومصرف پول هنگفتی که صدها درد دیگرمردم بیچاره وبی بضاعت

افغانستان رامیتوان با آن درمان کرد.

به عقیدۀ بعضی از کارمندان دولتی خروج قوای نظامی امریکا از افغانستان بعد از

سال 2014 برای افغانستان فاجعه بارخواهدبود.درحالیکه وزیر دفاع  افغانستان به

مراتب دربیانیه های خویش علاوه میکند که تاسال 2014 تعداد سربازان ما به بیشتر

ازسه صد هزارمیرسد و همچنان دیده شده که سربازان و پولیس افغانستان اززمان

تحویل گیری قدرت نظامی ازسربازان امریکایی، تا کنون شجاعانه رزمیده انـد و

با دستگیری افراد انتحاری باعث جلوگیری ازحادثات دلخراش درشهرکابل وولایت

شده اند که همه این زحمات آنان قابل قدروستایش است اگرقوای نظامی افغانستان

نظربه وعده های رئیس جمهوراوباما،رئیس جمهورامریکا با تجهیزات لازم وآموزش

 های مسلکی بیشتر تقویه و همکاری گردد سربازان افغانی نیروی مقاومت در

 برابردشمنان افغانستان را داشته وبا همان همت افغانی که دارند ازوطن ،ناموس

 وسرحدات کشورخویش دفاع خواهند کرد.

         قابل یاد آوری است که سربازان افغانی به تشویق و همکاری مردم شریف

وطن ومراجع ذیربط وظیفوی نیز نیازدارند که با تبلیغ ازطریق رسانه ها،تشویق

مالی بخاطر کارهای شایستۀ که درجریان خدمت انجام میدهند. چنانچه که سه سرباز

پولیس ملی بخاطردفاع ازمردم وطن ودستگیری افراد انتحاری درکابل ازجانب

وزارت داخلۀ کشورتقدیروازطریق تلویزیون به اطلاع عموم هموطنان رسانیده

شد.که دیدن چنین جریانات ازشجاعت فرزندان دلیروطن باعث خشنودی هموطنان

مان چه درداخل وخارج کشورمیشود . درکناراینهمه تشویق ووارسی ازحال آنان،

 به موقع رسیدن قوای کمکی ازمراکزولایت به روستاها هنگام خطربه تقویۀ نیرو

ومورال سربازان نیز افزوده خواهد شد. تا سربازان شجاع توانسته باشند بادلگرمی

 برای هدف ومرام که حفظ وطن میباشد برزمند.

         ناگفته نماند اگردرجمع این سربازان،دشمن به خاطرخراب کاری ونیت شوم

جاگزین شده باشد درصورت تلاش موظفین امنیتی وهمکاری ملت شریف افشا وبه

جزای اعمال خویش خواهند رسید.

        همچنان وظیفۀ فردفرد وطن میباشد تا درراه بهبود وطن و بخاطر آوردن

صلح و ثبات سعی و تلاش نموده مسئولیت تاریخی خویش را ادا نمایم .


January 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي