پیکِ خوشبختی
فروغ از لندن فروغ از لندن


کی بوَد این  شَبکی،تیره بپایان برسد
درد هجران مرا نوبتِ درمان برسد
کی رود قاصد بدبختی بخواب سحری
پیکِ خوشبختی از آنسوی بیابان برسد
تا بیارد خبرِ خوش ز سرِ کویِ نگار
نفحه از طرهٔ آن زُلفِ پریشان برسد
کی شود قامتِ سرو چمنِ خود بینم
دست بر دامن آن سروِ خرامان برسد
خواهم آن روز که یکبارِ دگر بلبلِ باغ
از سفر باز بدان طرفِ گلستان برسد
بنوازد دلِ بیچاره و پُر سوزِ فروغ
تا به تسکین دلِ بیسرو سامان برسد
        12/2/2013
  با تقدیم احترام

February 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان