از بت شکن تا بت فروش فاصله
عنایت الله پویان عنایت الله پویان

                           

                                       

  پدر مرحومم به مطالعه تاریخ علاقه مند بود و جهاد و لشکر کشی سلطان محمود را به سرزمین هند مورد ستایش و ارج قرار میداد واینک با ګذشت اضافه از یکونیم قرن وقتې کواسه های پدرمرحومم و نواسه های من  به ارتباط جنګها ولشکر کشیهای محمود مطالبې رابه خوانش میګیرند نزد شان سوال ایجاد میشود: آیا به راستي سلطان محمود غزنوي مرتکب خطای بزرګ شده و شاهکارپربهای هنری را که نه تنهابحیث میراث فرهنګی ومذهبی برای کشور هند قابل ارزش بود بلکه مال و میراث فرهنګي وهنری همه ی جهانیان محسوب می شد نیست و نابود کرد؟ وآیا حضرات طالبهایي کرام به راستی مجسمه بامیان را که در امر رشد اقتصاد کشور و بنابران صنعت جهانګردی منابع  خوب سروت ملی محسوب می شد سرنګون ساختند؟ و آیا به راستی بعد از سقوط دولت دکتور نجیب الله مجاهدین به موزیم کابل یورش بردند و به غارت  آثار تاریخی و بتها پرداختند و از مدرک فروش آثار تاریخي و فروش بتها سروتي هنګفتې بدست آوردند؟ راست سخن اندرین مورد من به نواسه های خود و نسل جوان کشورم جواب قانع کننده نه دارم جز اینکه به بی دانشی خود و بی فرهنګی برخې از مردم خود اعتراف کنم و به نسل جوان بګویم:نظر به شواهد و اطلاعاتیکه بدست آمده است در امر تخریب بت بامیان شبکه های استخباراتي و جاسوسی کشور های مغرض و بیګانه ګان مثلا(آی،ایس،آي) پاکستان نیز دخیل بود و نباید فراموش کرد وقتې سلطان غزنه قصد جهاد فی سبیل الله نمود و به سرزمین هند حمله ور شد وبا ګرز آهنین و شمشیر بران خود سومنات شکوهمند را سرنګون کرد، لشکریان محمود تمام جواهرات معبد سومنات را با همه دار و نادار آن به مرکز فرهنګی اسلامی یعنی غزنه انتقال دادند و برای سلطان محمود موقع مساعد ګردید تا ازین سروت هنګفت استفاده خوب کند و چهار صد ادیب و شاعر زبان فارسی را که بین آنها نام فردوسی طوسی و شهنامه قابل ذکر است  تربیه نماید و محمود لقب پر افتخار بت شکن را کمایي کند ولی باګذشت زمان اکنون موقع آن رسیده است تا از ګروپهای غارتګر که ادعای جهاد را میکنند و بعد از سقوت حکومت دکتور نجیب الله به دستور رهبران پوچ مغز و بی فرهنګ خود به چور و غارت موزیم کابل پرداخته اند پرسیده شود:آنها  از مدرک فروش اجناس سرقه شده موزیم کابل چه مقدار پول و سروت را بدست آورده اند و با استفاده ازان پول و سروت هنګفت چند تن داکتر،انجنیر،اقتصاد دان، ادیب و فاضل استادان پوهنتون ومعلمین را تربیه و به جامعه تقدیم نموده اند؟ اګرچونین نکرده اند پس باید اعتراف به بی فرهنګی خود کنند و بګویند: ما و متحدین فکری ما یعنی طابها در لباس شبان ګرګهای درنده بودیم و ګرګهای درنده هستیم و نباید مردم و نسلهای آینده کشور ما را بنامهای مجاهدین بشناسندـ شاعر زبان فارسی سعدی رحمت الله علیه اندرین مورد میګوید:[کار پاکان را قیاس از خود مګیر* ګرچه باشد در نوشتن شیر شیر] و نباید به دزدان و رهزنان نام مجاهدین اعطا کرد و نباید در امرشکستاندن بتها کارسلطان بت شکن و کار بت فروشان و دزدان را یکسان تصور کرد ـ نشر خبر تحویل دهی به تعداد ششصد اثر ګرانبها که بعد ازسقوط دولت دکتور نجیب الله شهید از موزیم کابل سرقت شده بود و درموزیمهای برطانیه نګهبانی می شد و انګلیسها آنها را دوباره به موزیم کابل برګردانده اند بیانګر حقیقتیست که نباید آن را نادیده فکر کرد و نباید فراموش کرد که این آثار تاریخی ګران قیمت خود به خود به برطانیا و غیره کشورها نرفته اند بلکه بعد از سقوط دولت داکتر نجیب الله شهید توسط ګروپهای مجاهدین سرقت و به انګلستان و غیره کشورها برده شده اند و نباید فراموش کرد که برخې بزرګ این آثار در کشور غدار و غارتګر پاکستان در خانه ی یکی از زمامداران اسبق پاکستان نصراله بابر حفاظت می شود ـ من نمیدانم چرا رادیوی بی بی سی در نشر این خبر کوتاهی میکند و به معرفی دزدان مسلح موزیم کابل که خودها را مجاهدین و حامیان دین مبین اسلام مینامند اقدام نمی کنند و چرا سازمان ملل متحد بالای کشور وکشورهای حامی ترورست یعنی پاکستان فشار وارد نمیکند تا مال سرقه شده ی افغانها را په افغانستان بر ګردانند ـ

با عرض ادب و حرمت ـ کمیسار پولیس                                

                         

        

 


August 7th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي