ازکلوخ آتش میپرد
نبی حیدری معلم نبی حیدری معلم

                       

  من که خورد سال بودم از زبان کاکای پدرم در یک جروبحث که با یکنفر داشت ضرب المثل از کلوخ آتش میپرد را شنید م ، در آنزمان این مسله ذهن مرا به خودمعطوف گرد که چطوراز کلوخ آتش میپرد در کوچه رفتم، کلوخهارا بهم زدم هرچه گردم ، دیدم که از کلوخ آتش نمیپرد . از آنزمان تا به امروز علیرغم پا فشاری دوستان ورفقایم حاظر نبودم که قبول کنم که از کلوخ آتش میپرد ولی امروز إ  امروز عقیده من تغیر گرد ، حالا میپذیرم که از کلوخ آتش میپرد .

چی شده که چنین منقلب شدم ویکباره گی چیزیراکه سالها قبول نمیگردم پذیرفتم . امروز حوالی ساعت یک ظهر بود پیش تلویزیون نشسته بودم وبه اخبار کوش میدادم شورای وزیران دولت اسلامی افغانستان طی یک تصمیم نادر علاوه بر اینکه وزارت ما لیه را موظف کمک به سرمیاشت  گردانید شورای وزیران متقبل گردید که یک قسمت معاش خودرا به سرمیاشت کمک کنند .من تعجب گردم فگر گردم که غلط شنیده ام ، دراین زمستان ترق ، در این قعطی وقیمتی که هرروز نرخ مواد ارتزاقی و مواد سوخت بالا میرود مردم عادی ، ماموران و معلمان قدرت خرید را از دست میدهند در چنین حالت چطوروزرای ما دست به چنین فداکاری بزرک زده اند  .ما موران ، معلمان ومردم عاری کشور به بخور نمیر عادت دارند اگر از عواید و معاش شان چیزی کم شود یرای شان بی تفاوت است آنها همرای اولادهای خویش در سرمای زمستان در زیر خیمه ها بدون وسایل گرم کننده میتوانند زنده گی کنند اما وزرا إ

وزرا نمیتوانند ما نند سایر مردم زنده گی کنند  ، معاش شان تکافوی زنده گی شانرا نمیکند ، فرزندانشان میخواهند مانند فرزندان یک وزیر زنده گی کنند حد اقل یک موتر و لباس سفید آر داده گی پاکستانی داشته باشند  . علاوه بر آن  وزرا بر خلاف مامور و معلم  خویشاوندان و دوستان زیاد دارد که حتی بعضی از وزیران ما قریه وولسوالی چی بلکه تمام ولایت از جمله دوستان شان میباشد  . علاوه بر مهمان و مهمانداری ، دوستان وزیر صاحب کوشه چشمی کمک مادی نیز از وزیر صاحب دارند درچنین حالت هرگاه وزیر صاحب حاظر شود که یک قسمت معاش خود رابه سرمیاشت بدهد معنا آنرا دارد که از کلوخ آتش میپرد .

بعضی از وزرای ما که گرمی وسردی دنیا را دیده اند وتجربه کافی دارند توانسته اند دوستان خود را  ازطریق تقرردر پوستهای پردرآمد وزارت خود ، خودکفا سازد و هرگاه پوست پر درآمدی برایش پیدا گرده نتواسته آنرا بحیث مشاور خودمقررنموده اند .

 

14 فبروری 2012

  

 


February 15th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي