انیسه در کاپیسا توسط طالبان تیرباران شد
اداره کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان اداره کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان

 

کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان کشته شدن انیسه را در کاپیسا توسط طالبان تروریست محکوم مینماید. اداره کمپین خواستار پایان خشونت سریع علیه زنان در کشور میباشد.

کمپین خواهان دستگیری طالبان تروریست در قضیه انیسه شده و این عمل وحشیانه طالبان را به سازمان های بین الملل حقوق بشر گزارش خواهد داد. این بار اول نیست که طالبان زنان را تیرباران میکنند چند ماه پیش طالبان تروریست یک زن را در منطقه " شنواری" ولایت "پروان" نیز تیرباران کرده بودند.

اگر عاملین این جنایات که بدون شک طالبان میباشند به جزای اعمال شان نرسند تظاهرات گسترده ی در داخل و خارج راه اندازی خواهد شد.

دکتر نورالحق نسیمی

 


December 11th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها