بر گشـــتاندن نواز شريف به ميدان سياست پاکستان؛ زنگ خطر است برای افغانستان
نوشته از جلال بايانی نوشته از جلال بايانی

 ســــــــويدن

 برادرم ، خواهر و مادر هم وطنم ، وطن پرستان اصلی و حقيقی ، ديگر انديشان مترقی آزمون شده وطن ، فدايان سر برکف حزب وطن و خدمتگزاران صادق وطن  ديگر زمان آن روز رسيده که از   تغافل ، بی تفاو ت و از خواب  سنگين بيدار شويد که بازيها رنگ ديگر گرفته و فاز جديد سياست اشغالگران کشور تغير يافته است ، از غفلت تنبه  برخيز و دامن همت ، نبرد ، مبارزه و تحرک ببند دست به کمر زن و تا وقت است به پاه شو ، فرصت  کنونی را غنیمت بشمار و تا عمر باقی است و قوای تو تحت تصرف توستذ صدای وحدت مجدد را بلند کن که وطن و سرنوشت آن بار ديگرتسليم نواز شريف پاکستانی ميگردد. نواز شريف به اصطلاح رهبر حزب ارتجاعی مسلم ليک پاکستان چون اسلاف خون آشام و خفاش خود جنرال ايوب ، جنرال يحيی ، جنرال ضيا ، جنرال اختر ، جنرال حميد ، جنرال اسلم بيک ، نصير شاه بابر و جنرال پرويز به خون تک تک افغان تشنه و در آرزو نابودی افغانستان و به آرمان الحاق افغانستان منحيث صوبه   پنجم پاکستان اينک بار ديگر غرض تطبيق پلان های شوم  امريکا و انگليس و شروع فاز جديد دسايس امريکا به قدرت رسيده و برايش چراغ سبز مبنی بر اينکه تصميم گيری ، ختم جنگ ، يا تشديد آن را منبعد  اسلام آباد در راس نواز شريف که به گونه سوال برانگيز اکثريت کرسيهای پارلمان پاکستان را به دست آورده خواهد گرفت و يک با  ر ديگر توسط دوستان قديم خود که کابل را به شهر اشباح تبديل و ۱۲۵ هزار کابلی را قتل عام نمودند به کشتار گاه تبديل و سراسر افغانستان به ميدان جنگ ميان ( مجاهد و طالب ) تبديل در ختم کشتار و ويرانی جنوب کشور   نصيب طالب و شمال سهم مجاهد و در مجموع افغانستان به گونه صوبه پنجم توسط اسلام آباد اداره و سرنوشت خط نام نهاد ديورند تا سال ۲۰۱۴ به نفع پاکستان حل ميگردد . قابل يادهانی ميدانم با پيروزی نواز شريف در پاکستان سران جهادی  ، حلقه های رديف اول جهاد به گونه علنی و يا مخفی  عنوانی نواز شريف پيام های مبارک باد و تائيدی به اسلام آباد ارسال گرديده است ؛ بدبختانه و شوربختانه  جنرال به  اصطلاح « پرچمی » قومندان قول اردو قندهار دگرجنرال نورالحق علومی رهبر حزب نام نهاد نيز پيام تبريکی عنوانی نواز شريف ارسال و اتنخاب موصوف را نيکو دانسته ذهی خجالت .   رفيق هم درد و منتظر من ، سر سپرده وطن ديگر دير است اگر نه جنبيم و بار ديگر همسوی ، همبستگی ، اتحاد و وحدت خود برای نجات وطن  از سقوط ، محو فزيکی ، خانه جنگی ،از دست  ارتجاع داخلی تبار و آشکارا ساخته تا باز پشت نواز شريف ها به لرزه افتاده و درک نمايند تا زنده يک نفر افغان است زنده افغانستان است وبار ديگر پاکستان بر تو غالب حاکم نه گردد و سرنوشت افغانها در لاهور و اسلام آباد گرفته نشود و نواز شريف با مباهات از فروپاشی قوای دشمن شکن افغانستان در سال ۱۹۹۲ ياد نه کنند ، قوای مسلح که  در شهر جلال آباد حماسه آفريد و پوزه متعفن پاکستانی ، عرب و افغان فروخته شده را با دست خالی در حاليکه کشور محاصره اقتصادی و مورد تحريم امريکا و روس بود به خاک ماليد به ياد نواز شريف آمده از آرمان شوم خود باز گردد   و حال بر تو بر من و بر هم است  چاره کنيم ، صدای   مقاومت ، زنده بودن مبارزين ، فدايان وطن و بخصوص ديگر انديشان حزب وطن که يگانه دشمن ارتجاع داخلی و بين المللی بود بلند کنيم و بيا با نعره حيدری کاخ های ارتجاع در ايران ، پاکستان ، روس ، امريکا و انگليس را به لرزه آورده دست به دست هم داده با مشت پولادين صدای موجوديت خود را بلند و ديگر دنبال کردن بت ها ، سمبول ها و رفته  گان که برای ما زنده ياد ميباشند رها نموده با رد و ترک اين مرض در فکر بقا خود و جاودانگی وطن شويم که ارتجاع و اشغالگران تصميم خصمانه در قبال وطن ما گرفته  و دوایی برای رفع اين جنايت و خيانت که در آن تيم حاکم در کابل ، سران جهادی ، وابستگان نيک تای پوش طالب ،تکنوکرات ها و تن چند سران به  اصطلاح رهبران دست چپ به طور نمونه اقای علومی در اين دسيسه شوم شامل ميباشند و به گمان اغلب بکس های دالر بار ديگر به افغانستان سرازير گرديده خريد انسانها مجددأ آغاز گرديده است.بهترین درمان   این است که " هر چه عاجل همه در هر کجا است صدای خود را بلند نموده و ديگر انديشان مترقی با کنار زدن تمام اختلافات سياسی و سليقوی از موجوديت مجدد خود صدا بلند نمايند    و بر خلاف  اين دسيسه جديد امريکا پاکستان در قبال سرنوشت و آينده افغانستان اقدام وعمل نمود  و همت کن و بر خلاف  پلان های شوم وشيطانی نواز شريف و استخبارات پاکستان ( آی . اس . آی ) و سازمان جهنمی ( سی .آی . آ ) امريکا و دستگاه خطر نا ک ( م ــ۱۴ و۱۶ انگليس) به پاه بلند شده       اگر  همه موفق شد لشکر وطن پرستان راستين وطن زير يک نام و يک آرمان « وطن» متحد شوند به باور و يقين در پشت دشمن لرزه افتاده و با نيرو شما وطن از سقوط ، تجزيه و الحاق به ايران و پاکستان نجات پيدا ميکند  .  


May 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات