ترجمه دیداری روان شرق درفیستوال بین الملی بازارشرق درمسکو
خبرنگاری نوید روز ع. ننگیار خبرنگاری نوید روز ع. ننگیار

ازچند ین سال بدین سوابتکار جا لب و مفید از جا نب خا نه ملت های شهر مسکو راه اندازی شده که نتا یج سوتمند دراشنایی وشنا خت فرهنگ ها ی ملل شرق به شهروندان شهربزرگ مسکوومهما نان این شهربه باراورده است میتوان از این بازارپه عنوان فرصت ها ی خوب گفتگوی فرهنگ ها نا م برد

حینکه انسان واردمحوطه بزرگ وزیبا ی   این بازارمیشود احساس میکند که درفضای ان روح شرق سخا وتمندانه می دممد وباا ستقبا ل تبسم ونگاه  های مهربان ومهمان نواز  ٬ خود قطره یی میگردد در بحربی کران روح شرق

بازار به معنی محل خرید وفروش متاع امده ولی این بازار محل ومیعادگاه معرفت ودادو گرفت داشته های فرهنگی   میا ن مردما نی مللل مختلف است

امسال نیز به تاریخ ۲۸ فبروری ما شا هد کشا یش فیستوال بین المللی بازار شرق بودیم مرکزکاری وجامعه سراسری افغا نها درپهلوی ملت ها ی دیگر شرق همه ساله یکی ازاشتراک کننده گان ای فعا ل ان بوده که با تحسین نا مه ها ی متعدد تقدیر شده است امسال نیز دران شرکت فعال دارد

سر سا عت چها ر  وارد محوطه بازار شرق میگردم خلاف دوره های قبل روزنخست صحن فیستوال پرجمعیت است

گام چند به پیش میروم ناگهان دور تر  بیرق سه رنگ وطن ام نگا هم را شیرین می طلبد ان جا غرفه ای نما یش صنایع ظریفه ودست کاری های مرغوب مردم کشورام بود دیدم مهما نان فیستوال با کنجکا وی ودقت زیاد از ان دیدان میکنند مسول انتظا م نما یشگاه افغانی اقای سنجرغفا ری با محبت ازمرغوبیت و کیفیت صنایع دستی قالین و قالینچه ای افغا نی توضیحات میدهد درهمین اثنا صدای انونسر فیستوال با زار شرق به کوش ام رسیدکه همه را به خود می خواند همه به انسو رفتیم مسولین ای فیستوال روی سین ردیف استاده بودند همه برای مشمولینی بازار خوش امدید گفتندوروی اهداف برگزاری با زار شرق صحبت کردند بعد ازان ما تما شا گر برنامه های جا لب هنری ملت ها ی مختلف شرق بودیم هنرمندان  ای مللی اسیا ی میا نه جمهوری خلق چین رقص های عربی واتن ملی ورقص چوپ بازی جوانان هندوی افغان برنا مه هنری فیستوال را به تما شا گران جا لبتر سا خته بود

فیستوال بازار شرق تا تاریخ سوم مارچ  دوام داشت که هزاران تن شهروندان شهر مسکو ومهما نا ن این شهر از ان بازدید کردند وبه فرهنگ و هنری مللی شرق بیشتر اشنایی حا صل کردند

درپایان کار فیستوال به پاس اشتراک دوام دار وفعا ل مرکز کاری وجامعه سراسری افغا ن ها درجریان سه سا ل کار ان دیپلوم افتخاری به نماینده ومسول انتظا م امور بخش افغا نی این فیستوال اقای سنجر غفاری اهدا گردید همچنان بخش اشپزخانه ای افغانی که با غذا های لذیز ی خود طرف توجه مهما نان فیستوال قرارگرفته بود نیز تقدیر گردید کار فیستوال به ارزوی دوستی  وهمزیستی ودیگر پذیری با محبت همه ملل ای جها ن یک شنبی سوم مارچ ساعت پنج عصرپایان یافت

 

 

 


March 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها