خاکِ نیاکان
فروغ ازلندن فروغ ازلندن


وطن وصفِ تو از جان می شمارم
نه ازخود هرچه بود آن می شمارم
ترا در عصرو از ادوارِ تاریخ
منش سر تاجِ دوران می شمارم
تو بودی اریانایِ کبیرم
زمانی هم خراسان می مارم
تو هستی میهنی آباو اجداد
ترا  خاک نیاکان می شمارم
فضا و آب و خاکت را بنازم
یکایک ازدل وجان می شمارم
شمال وشرق،جنوب وغرب اکنون
سراسر خاکِ مایان می شمارم
تمامی ساکنینِ این وطن را
شریکِ مُلک افغان می شمارم
نجاتِ میهنم در وحدتِ ماست
وطندارم دل و جان می شمارم
خدا فرمود مومین را برادر
شریکِ دین و ایمان می شمارم
هیرود و هری تا سند و آمو
 زمین ومهدِ شیران می شمارم
هرآنکه دشمن خاکِ من وتُست
من اورا دشمنِ جان می شمارم
گل و باغ و بهار و سبزه زارت
بهریک باغ رضوان می شمارم
نگینِ تاجِ دوران و زمانی
 مَنت سرتاجِ خوبان می شمارم
خراسان زاده و تاجیک تبارم
فروغ خویش افغان می شمارم
        13/5/2013
 باتقدیم احترام

May 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان