شوخی وترفند
فروغ فروغ

       نپسندی آن لبی را، که بغیرِ قند باشد
لبِ کاو بَغنچه ماند، همه نیم خند باشد
نپسند لبِ شیرینی، که ببوسد هرکدامی
که وفا و عهد و پیمان، همه ترفند باشد
سرو جان خود فدا کن، به نگارِ لاله رویی
که زعشق دانه جوید، و بدام بند باشد
نخوری غمِ کسی را،که غمی ترا ندارد
نروی بدان ره هر گز،که ترا گزند باشد
نکنی قبول حرفی که به صد زبان گوید
بکلام وحرف هایش، همه جا چرند باشد
ز فروغِ عقل دایم،بنما به خویش زیور
که ترا لباسِ زیبا و بسی پرند باشد
                17/3/2013
   با تقدیم احترام 

March 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان