عبیدالله «حبیب»
اثراستثنائی اثراستثنائی

 

                                

چندی پیش به یکی ازکتاب فروشی های شهرسر زدم ،کتابی زیرعنوان(دین اسلام وحاکمیت سیاسی درافغانستان «کاربردها وپیامدها»)تالیف آقای حسن«مسرور»  نظرم را جلب نمود،ازمطالعۀ فهرست مندرجات کتاب دریافتم که درین اثرمسایل عقیدتی،  تاریخی وسیاسی اززاویۀ خاص چنان به بررسی گرفته شده که تااکنون نظیرآنرادرآثارو پژوهش های سایرتحلیل گران وقلم بدستان ندیده ایم،بگونۀ که با مطالعۀ کتاب نویسنده باشیوه ای خاص نگارندگی شمارا به عمق مسایل مهمی وارد میسازد که درظاهر امرخیلی  ساده وعادی به نظرمیرسد.                                                                               چنانچه درپیشگفتارکتاب تذکررفته علی الرغم آنکه نویسنده دربرخی مواردبه حاشیه رفته است ولی این شیوه خواننده را قادر میسازدازطریق همین حواشی هرچه بیشترخودرابه عمق مسا یل برساند .                                                                                       نحوۀ نگارش درین کتاب به گونۀ است که هرمحقق وپژوهشگر وعنصرعلاقه مندبه تاریخ وسرنوشت کشوربه سادگی می تواند نه تنها به  مسایل موردعلاقۀ خودبرسدبلکه به حقایقی  دست می یابدکه شاید قبل ازین نتوانسته به آنها دسترسی داشته باشد.                   درین کتاب حقیقت پیدایش جهان ،ماهیت ادیان وعقایددینی ،چگونگی عوامل ظهورعقاید   وگرایشهای مذهبی وهمچنان پیدایش انسان بگونۀ مستدل وخیلی دقیق به تصویرکشیده شده  است.                                                                                                            تحقیق وپژوهش درمورد ماهیت کلیه ادیان وگرایش های مذهبی بخصوص دین اسلام    تاثیرات ومناسبات متقابل آن برجامعه وساختارهای سیاسی (ازظهورتاکنون) بر  زیست کشوری،منطقوی وجهانی ازدیدریالستیک برازندگی خاص این کتاب رانشان میدهد .        درین اثربه گونۀ خیلی دقیق توضیح گردیده که ادیان وعقایدمذهبی چه نقشی رابرروال زندگی انسانها ایفا نموده وبخصوص دین اسلام چرا ،چگونه ودرچه شرایطی بوجود آمد    وبا استفاده ازکدام امکانات ووسایلرشد نمودواینکه این دین چرا،چه زمان واز کدام طریق  وارد سرزمین افغانهاگردید،اولین عبادتگاه مسلمین چه وقت ودر کجای کشوراعمارشد ومقاومت افغانهادردفاع از خاک شان دربرابرهجوم اعراب چگونه بود؟                          درین کتاب تاثیرات متقابل دین وقدرت دولتی واستفاده های ابزاری ازدین درجهت تحکیم وتقویت حاکمیت های استبدادی بگونۀ مستندوباذکرفاکت های دقیق  به بررسی گرفته شده است ،علاوتا ارزیابی حوادث ورویدادهای تاریخی کشوربخصوص طی قرون  بیست وبیست ویکم محتوای اثررابحدی دلچسپ میسازدکه خواننده خودرا به  مطالعۀ بلاوقفۀ تمامی اثرناگزیرمیبیند.  کاوش    رخدادهای دردناک تاریخی کشورکه با آتش وخون رقم خورده است بگونۀ مستدل ودربرخی مواردبا ارائۀ اسنادوشواهد  دست اول  آینۀ تمام نمای حوادثی رابه دست شما میدهد که  درآن سیمای حقیقی شریعتمدارن در  استفاده ازدین بمثابه سلاح سهل الاستفاده برای نیل به اهداف ویا سپربلا نمایان میگردد.        به باورمن امتیاز اختصاصی این اثر که درحقیقت امرمیتوان آنراریفرنس قوی،  با     اعتبارومستندنامیدبیشتر ازپیش مارا وادربه خوانش مکررآن مینماید.                             این جانب ضمن آنکه زحمات آقای مسرور رادرگردآوری وجمعبندی مطالب این کتاب   میستایم به دوستداران مطالعه وقلم وهم چنان به کلیه دوستانی که مصروف ویا علاقه مند  پژوهش وتحقیقات درین عرصه اندمطالعۀ این اثررا ضروری میدانم.                                                                                                 باعرض حرمت                                            

 


May 25th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب