عقدنــکاح درانــتـریـنـت
الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی« الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

                    

تتبع ونگـارش :

 

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان و

مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره-جرمنی


وسایل ار تباط جمعی بخصوص وسایل انترینتی در دنیا امروزی ما  
العیاذ بالله معجزه را بر پا داشته ودر جهان امروز انسانها میتوانند به برکت انترنیت بسیاری از امور زندګي، معاملات تجاری ،خریدوفروش ، وسلیر  داد وستد خویش از طریق انترنیت وبه اصطلاح کنفرانس تیلفونی  انجام دهند.

بسیاری از مردم می پرسند که آیا با استفاده از این وتخنیک مدرن وبشرفته ،  آیا میتوانیم مراسم ایجاب وقبول نکاح را  بوسیلـــﮥ انترنیت وکنفرانس های تیلفونی انجام دهیم ؟ در صورتیکه جواب مثبت باشد ، حکم شرعی در مورد همچو عقد نکاح چه میباشد  ؟

خوانند محترم !
قبل از همه باید گفت که :
نکاح عبارت است  از بر  قرار  كردن  رابطـﮥ  هميشگى، برضاء و رغبت، بين يك مرد مسلمان  با يك زن  مسلمان  يا اهل كتاب  براى زندګی مشترک، بهره  گرفتن متقابل  از مسايل  جنسى به غرض توالد وتناسل  و بصورت دائمى.

ازجمله ارکان نکاح : حضور مردوزن ( جز در صورت وکالت ) ورضایت زن ومرد ، شهادت  شاهدین ، وتعیین مهر .

شرايط  ازدواج عبارت است: از ايجاب و قبول صيغه  ازدواج  وحضور دوشاهد ، اگر زن ومردى پس از خواستگارى وتوافق طرفين،  رضايت  وتوافق  خود را  با حضور  دو نفر  شاهد عادل  ومعتبر  اعلام  كردند  وصيغه  ولفظ  ايجاب وقبول  را با حضور  اين دو شاهد  جارى نمايند،  عقد ازدواج  در بين  آنان  تأمين  ميگردد  واين دو  به صورت  زن وشوهر  هم در مى ايند   خواه  اين ازدواج  به حضور عا لم دينى  يا حاكم  وقاضى  انجام گيرد ،  يا هيچ  يكى  از آنان  نباشد.

اگر  ازدواج  درد فتر  قضا ء با حضور  دو نفر  شاهد  انجام  گيرد  وبه ثبت  برسد ،  از لحاظ دينى وشرعی  بلا اشكال  است.

 ولی قابل تدکر است که عقد ازدواج  به تناسب معاملات تجاری تفاوت داشته واز لحاظ شرعی از اهمیت ومقام خاصی برخوردار میباشد. به عقیدﮤ  اکثریت علما ی اسلامی عقد ازدواج یک عقد مقدس بوده و جنبه تعبدی دارد. ازدواج تکمیل نیم ایمان خوانده شده و پیامبر اسلام آنرا سنت خویش میداند و به داشتن شرایط به عقد هرچه زود تر آن درحیات امر میکند.

چنانچه ګفته آمدیم  موجودیت دو شاهد در امرعقد نکاح و ازدواج لازم وضروری میباشد. به این ترتیب  ایجاب و قبول عقد نکاح از طريق اینترنت ویا به اصطلاح  کنفرانس تیلفونی از دید شرعی فاقد اعتباربوده.

علماء اسلام به این نظر اند باوجود اینکه  حضور شاهدان وحضور عروس وداما د را میتوان از طريق اینترنت ویا به اصطلاح  کنفرانس تیلفونی مشاهده نمود. ولی عقد این مراسم در شرع اسلامی اعتبار نداشته واین نکاح قابل قبول نمی باشد. 

 


February 20th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي