فصل نهم قوای مسلح
دگر وال انجینر نصرالله( نصرت) دگر وال انجینر نصرالله( نصرت)

 

داشتن یک ارقام شفاف دررابط به اکمال- توزیع ومصرف :سامان, وسایط ,سلاح وتجهیزات

بزرگترین نقصیکه درجریان دوباره اکمال شدن اردو ازنگاه سامان ,لوازم ,وسایط ,سلاح وتجهیزات بخاطر بپا استاد شدن اردوئ مضمحل شده ای ما ازجانب دوستان بین المللی بخصوص ایالات متحده امریکا صورت میگرفت  و بمشاهده رسید :عبارت از نبود یک ارقام,اسناد دقیق ومحاسبه روشن ,کارشناسانه و دلسوزانه دراین بخش اردو بودند . دوستان بین المللی به آن مفکوره بودند که منسوبان اردوی ملی افغانستان  اسناد قیدو ثبت ,حفظ و نگهداشت وبیللانس توزیع ومصرف را خود متخصصین وکارشناسان افغانستان مطابق ستندردها ومعیارهای نظامی بین المللی انجام میدهند آنها درابتداءهمه چیز را صادقانه وخوشبینانه اکمال ونه دردیپوهای مرکز وزارت محترم دفاع که درآنجا اول قید وثبت وبعدا درقطعات وجزوتامها طبق درخواست (فورم 14) توزیع صورت میگرفت بلکه ازاول دردیپوهای قطعات وجزوتامهای کوچک که ضرورت عاجل داشتند توزیع و انبار مینمودند * مثلا درقول اردوی مرکز که درابتدا من خودم درانجا آمرمخابره بودم,چنین نحوه اکمالات را باچشم سر مشاهده نمودم .آنها غافل ازآن بودند که ظرفیتها،صداقتها،مسئولیت پذیریها نسبت به منافع ملی ودلسوزیها ی نظامیان کشورهای عقب نگهداشته شده ومحروم ازهمه نعمات مادی ومدنی نظیرافغانستان زمین تاآسمان نسبت به نظامیان کشورهای پیشرفته دنیا مانند پیمان ناتو ویاایالات متحده امریکا وغیره تفاوت دارند بخصوص طوریکه گفته شد اعضای اردویکه هنوزروی منافع قومی،تنظیمی،لسانی ومنطقوی میچرخند دیپودارها تازمانیکه لوازم وتجهیزات را مطابق بااسناد(فورم14)مهروامضا شده ای رهبری ومسئولین قوای خویش تسلیمی نگیرند ،مستقیمااکمالات ازمجرای خارجیهارا یک جنس مفت آمده ای بدون قید وثبت می پندارند که همچنان هم شدند (*)  دیپوها ازیک در بدون کدام قید وثبت اکمال وپر گردیده وازدردیگر بدون کدام محاسبه و درخواست واسناد و فورم نیازمندیها و ضرورتها خالی میگردیدند. (*)مثال بسیار بارزدیگر درتابستان2004که مطابق1383(ه ش)میشد اولین قطعه پلیس نظامی ما بعدازسپری نمودن کورس فارغ میگردیدند که درقول اردوی مرکزبه قوماندانی محترم تورن جنرال معیین فقیرورئیس ارکان محترم جنرال افضل امان یک محفل گرفته شده مسئول ترتیب وتنظیم محفل وحتی انونسری مراسم راازجانب گارنیزیون بدوش من گذاشتند که کمی به زبانها (دری ,پشتووانگلیسی )بلدیت داشتم   چونکه دوستان امریکائیها هم شرکت وصحبت داشتند خلاصه بعد ازختم محفل درظهر همان روزیک موترانترنیشنل مملو ازسامان لوژستیکی,لوازم تعمیرات وسامان مخابره را آورده دردفتر من تخلیه نمودند هیچ اصرارمن که گویا این اجناس مربوط بمن نمیشود بیائید که من مسئولین هربخش را بشما معرفی نمایم حرف من بگوش یک مشاورقوی هیکل سیاه پوست بودند نرفت همه رادردفترمن تخلیه کردند من هم بواقعیت روی مسایل فورمها که مطابق آن هرکدام را قید وثبت نموده برای مسئولین هربخش تحویل میدادم چیزی را نمیدانستم صرف طی لست سامان لوستیک مثل روجائیهای پلنگی ,کمپل ,سامان حمام وغیره را باسامان تعمیرات مثل جاروب وبرسها بامقدار تیزابها برای شستشوی تشنابها راجدا ولوازم مخابره رابدون کدام فورم خودم که آمرمخابره بودم ترتیب وبرای هرمسئول تحویل دادم وتااکنون علت تسلیمی چنین اجناس را با همین شیوه بمن ندانستم با اینکه اصرار داشتم  که مسئول هربخش را من حاضرمینمایئم چنین روش اشتباه درنحوه ای توزیع اجناس ولوازم وجود داشت حتی روغنیات نیز.تاکنون اگرواقعاءکدام ارقامی دقیق وقابل تائید درمقام محترم وزارت دفاع ازتمام قول اردوها وجود داشته باشد که چقدر هاموی,انترنشنل ,رنجر,سلاحهای خفیف وثقیل بامهمات آن ,چقدر البسه باب وتجهیزات ,چقدرروغنیات وغیره ازابتدا تا انتها اکمال شده چقدر مصرف شده (ضایعات وتلفات ) وحتی چقدرمفقود وحیف ومیل شده است معجزه خواهد بود.واگر کس وکسانیکه دراین رابط متهم به اختلاس ودزدی گردیده بود ومدت چند سال از اردو منفصل بودند تاکنون بااثبات وثبوت مورد پازپرس ومحاکمه قرارگرفته باشد شاهکاری خوبی برای بهبود وضع درآینده هاخواهند شد ویا بیگناه ومعصوم بودن شان که گویا یک سوءتفاهم بوده ازمتهم معذرت خواهی شده باشند نیز تدبیر بسیار دلسوزانه نسبت به سرنوشت یک منسوب قوای مسلح محسوب میگردد.مثال روشن تردیگرعبارت از اختلاس مبلغ 40 ملیون دالرامریکائی درشفاخانه سردارمحمد داودخان رانیزمیتوان نام برد که ازجانب چندین رسانه ها به آدرس مسئول شان اعلان وپخش گردیدند اما درست ونادرست بودن محاکمه شدن ویا برائت گرفتن شان درنزد مردم افغانستان که پرتمطراق ازرسانه ها شنیده بود روشن نگردیدند نفس مسئله درآنست که درست است رسانه ها آزادی دارند که باید هم داشته باشند ولی شخصیت یک منسوب قوای مسلح بخصوص دگروال وجنرال هم یک پدیده ای کم ارزش وبی بهانیست. معاونیت محترم مادی وتخنیکی دران وقت که  یک سوم امکانات وزارت محترم دفاع را دراختیار داشت و هم اکنون نیزدارند ویک نیروی بسیارقوی عقبی جبهات محسوب میگردد وبیشتر چنین ادعا های درست یانادرست به ادرس ایشان محول اند هم هیچگونه رد ویا دفاع مشروع وشفاف دررابط به این اتهامات ازخود نشان ندادند. که در رسانه ها ونشرات منعکس شده باشند این پدیده زشت وننگین ونامیمون به عظمت وحیثیت قوای مسلح درمجموع و ازجمله به اردوی ملی افغانستان بطورخاص لطمه ای بسیارسنگینی وارد مینمایند ممکن اختلاس گران واستفاده جویان انگشت شمار باشند اما آبرووعزت هزاران افسر ازپائین تا بالا ازبریدملان وسربازان که هرروزخون میدهند وجان میدهند زیر سوال میروند این حق اعتراض را هرمنسوب قوای مسلح دارند که مسایل بطورعادلانه مورد پیگرد قراربگیرند دراینجا نه تنها معاونیت محترم مادی وتخنیکی ، بلکه تما م معاونیتهای وزارت محترم دفاع، ستردرستیز ،ریاستهای حقوق وتفتیش مستیقما داخل اقدام شده-باید مداخله مینمودند وچنین اتهامات را عادلانه وشفاف حل وفصل میکردند.گرچه درافغانستان تاکنون هیچ مجرمی حتی قاچاقچیان مواد مخدر ,اختطاف گران واختلاص گران بسیاربزرگ دارائیهای عامه محاکمه نشده است. اما حرف ما صرف روی قوای مسلح ما میچرخد که امید وطن ما ومردم عزیز ما دران وابسته بوده وگره خورده اند.

                                                         فصل دهم

فعال ساختن کارخانجات وورکشاپهای ترمیماتی سلاح ووسایط زمینی وهوائی قوای مسلح:

برعلاوه ورکشاپهای ترمیماتی قول اردوها وفرقه ها ترمیمات در ریاست تخنیک واقع پل چرخی , ترمیمخانه اردو واقع پل ارتل فابریکه ترمیم طیارات بگرام کاملا جوابگوئی نیازمندی های قوای مسلح مابودند بطور مثال فابریکه ترمیم طیارات بگرام برای هلیکوپترها وجیت های جنگی وشکاری ازصد تاسه صد ساعت بعد ازترمیم وسروی دقیق ریسورس پرواز میدادند کمتر طیارات اردوی افغانستان غرض ترمیم به اتحاد شوروی سابق اعزام میشدند همه درداخل میدانها ترمیم میشدند ودرصورت خرابی بیشتر به فابریکه بگرام ارجاع میگردیدند. بطورمثال ازنبود یک پرزه بسیارجزئی یک تانگ ویا یک توپ غیر فعال خواهد شد ( ازاثرنداشتن یک خشت یا عارضه یک دوربین قیچی ویا نشانگاه و...غیره ) واگر ورکشاپها وکارمندان مسلکی  مرتب ,منظم وشرایط برای شان مهیا نباشند به اثر تجدید یک ویرینگ کاری ساده بزرگترین وسیله ای جنگی مانند جیت های جنگی وشکاری ,هلیکوبترها وطیارات بسیار ثقیل ترانسپورتی بصورت غیر فعال باقی خواهد ماند که بیش ازیک آهن پاره ارزشی نخواهد داشت .   

 

                   DSC_0000496    DSC_0000288    DSC_0000354                                                     

                                 ورکشاپ ترمیم طیارات وهلیکوبتر ها          ورکشاپ ترمیم وسایط سبک                     ترمیمات وسایط ثقیله

فصل یازدهم

توجه بوضعیت دیپوهاوطرز حفظ ونگهداشت دارائیهای قوای مسلح افغانستان                          

        وضعیت موجود ذخایر ممرودیپوهای اردوی ملی واقعا بسیار نگران کننده است : خوشبختانه  میتوان گفت که قدرت جنگی وتخریبی دشمن درتناسب با گذشته ها بسیارضعیف وناتوان اند ورنه هرروز ما شاهد انفجارات وانفلاقات دروضعیت موجود میبودیم چنانچه ذخائیر ممر جنراتورهای ثقیل ووسایط بداخل تانکرها ومشکها بصورت بسیاربرهنه  بروی زمین قرار دارد که فقط با اصابت یک فیرمرمی خسارات هنگفت وجبران ناپذیر وارد خواهد گردیدند. ویا سلاح های خفیف ومهمات آن بداخل کانتینرها جابجا میباشد که هیچگونه ایمینی ندارد. پارکینگها مرتب با سایبانها ,محلات شستشوی وسایط وورکشاپهای ترمیماتی هنوز مجهز نیستند منسوبان قوای مسلح بخصوص مسئولین دیپوهای لوای 99 راکت( دافع هوا)،دشت چیمطله،ذ خایرزیرتپه های سکات وتانکرهای چهل هزارلیتره ممرمدفون درزیرتپه های قوای چهارزرهدار رابطورنمونه والگوگیری لطفا بخاطربیاورند .

        DSC_0000632             DSC_0000635        DSC_0000636

      اینست ذخیره ممر بداخل  یک مشک مانند                             دیپوی سلاح ومهمات که فقط اصابت یک ها وان یا مرمی کافیست که منفلق گردد

                                                      فصل دوازدهم

      فعا ل ساختن شورای عالی دفاع قوای مسلح درسطح ریاست جمهوری

تجربه تلخ که بعد ازسقوط حاکمیت دوکتور نجیب لله تاثیرات بسیار منفی وناگواری  را ازخود بجا گذاشت نبود قومانده واحد،فرماندهی واحد وتصامیم برای اتخاذ اهداف نظامی واحد درسطح رهبری کشور(ریاست جمهوار) بودند . با تسلط  شدن تنظیم ها درسطح مملکت وتقسیم شدن قوای مسلح به سمت وسوی قومیت ،منطقه وتنظیم  ها توام با مداخلات همسا یگان باعث آن گردید ند که نه تنها افراد نظامی بلکه تمام دارائیهای قوای مسلح  (سلا ح ومهمات ،دیپوهای سلاح ، ممر وروغنیات )نیزازهم متلاشی وتاراج گردیدند ومانند مورچه گان هرکس بقدر توان لقمه   ای برداشتند و ربودند بد ترازآ ن ایکاش بخود می بردند (به تنظیم خود به قوم خودویا به سمت خود)بلکه به کشورهای همسایگان تحویل دادند که این رقابت منفی بنیاد برکن واین بی اعتمادی هنوز   که  هنوز است باقی است . ودر این مدت پرکشمکش سرقوماندانی اعلی قوای مسلح توام با اعتماد،هم آهنگ وهمکاردلسوزانه نسبت بمنافع علیای کشور ایجاد نشد که نشد. وهنوزهم نماینده هرقوم ،هرتنظیم ،هرسمت ازیک طرف و هواداران کشورهای همسایه گان ما که دربطن نظام بستر گسترانیده از جانب دیگر تلاش دارند به چشم همدیگر خاک پاشیده وطعمه ای را بسوی کاشانه خود بکشانند.  تا زمانیکه هیئت رهبری سرقوماندانیت اعلی مرکب از عناصر آگاه ، متدین وصادق ،مردم دوست ووطن دوست ،بادرد وباتجربه ،مشفق ومهربان نسبت به  این خطه ای جنگ زده وزجرکشیده ایجاد نگردیده باشد واین ترکیب با یک محوریت مملواز اعتماد و اتخاذ تصامیم واحد اداره وکنترول قوای مسلح را دردست نگیردهرگز قوای مسلح ایدآل تشکیل نخواهد گردید واین کشور روی امنیت وآرامش را نخواهد دید ند. واین قوای مسلح نیم بند تشکیل شده باری دیگر چون لاشه ای بیجان دست خوش ومورد تاراج سران اقوام ،قبایل ،تنظیم ها ،زورگویان وسمت وسوی دیگر خواهد گردید.  درنتیجه این کشور ویرانه  بازهم صرف به همان مردم گرسنه وبخاک وخون خفته  ومعلول بمیراث باقی    خواهد ما ند که ایشان توان کشیدن وبیرون رفتن ازکشور را هم ند ارند چونکه دیگران  جایگاه های شان دربیرون همه منظم ومرتب اند. جالب اینجا است که بیش ازسه دهه  تداوم جنگ وآوارگی ،ویرانی ،بربادی ودربدری وخونریزی و کشتار وقتال بحیث تجربه گذشته ازیک طرف وحضور بیش از چهل کشور (ناتو)درراس ایالات متحده امریکا توام با امکانات مادی سیل آسا که درسایه ای آن ایجاد دولت انتخابی ،پارلمان ، قانون اساسی : هیچیک عبرتی ویا وسیله ای برای راهنمائی وهدایت مانشد . ازبالا تا پا ئین وازپائین تا بالا همه وهمه بصورت کاملا غیرمسئولانه ،فاقد کدام دلسوزی نسبت به این مردم ووطن بدون کدام هدف وستراتیژی روشن ومشخص روان اند وبد تر ازآن هریک مانند مورچه گان بسوی لانه های خود کشانندو روانند.


May 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب