فیصله کمیسون تفتیش مرکزی ولسی جرگه
عبدالمجید تیموری عبدالمجید تیموری

فیصله کمیسون تفتیش مرکزی ولسی جرگه و مکتوب هیت اداری ولسی جرگه که به امضای نایب اول ولسی جرگه بوده و مکتوب وزارت دولت در امور پارلمانی نیز میباشد و در رابطه به غیر قانونی بودن کنگره 23/11/1390 اتحادیه به اصطلاح کارگران و قانونی بودن پلینوم 31/3/1390 شورای مرکزی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان

 

عبدالمجیر تیموری 
منشی منتخب پلینوم 31 جوزا 1390 شورای مرکزی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان
January 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها