محفل باشکوه فرهنگی درکشورهالند
شورای سراسری زنان افغان  درهالند شورای سراسری زنان افغان درهالند

 

 

 

بتاریخ  ۸جون سالجاری ( روزشنبه ) به ابتکار شورای سراسری زنان افغان  درهالند محفل باشکوه فرهنگی درشهرآرنهم کشور هالند برگزار گردیدکه درآن محترم پوهاند داکتر محمدد داود  راوش   ریس دوره یی ا تیلاف احزاب وسازمانهای دموکرات  وترقی خواه افغانستان،محترم ولی محمدشاهپورریس اتحادیه انجمنهای افغانها درکشورهالند  ،محترمه جمیله زمان انوری ریسه همایش اروپایی زنان افغان ،محترم حبیب منگل، محترم توده یی ، محترم داکترپامیر ، محترم زیارمل ،محترم داکتر صدیقی ، محترم صدیق وفا ،محترم پوهاند جلال ،محترم همت فاریابی ،محترم مصدق ،محترم ظاهردقیق ،

 محترم حنیف ضرابی ،محترم خوشحال مکمل‌، محترمه ناهید صدیق علومی ، محترمه سعیده طلوع ، محترمه فخریه ستارزاده   محترمه نفیسه اسحاقزی ، محترمه نازی نور ،محترمه شایسته ، محترمه ماری کریمزاده  وعده ازفعالین سیاسی واجتماعی وعلاقمندان  شرکت نموده بودند.

محفل بابیانیه خیرمقدم خانم سهیلا زحمت مسول شورای زنان  افغان درهالند آغازشد ، وی ازنقش زنان درعرصه های مختلف اجتماعی وساحات فرهنگی ( نویسندگی وشاعری ) ونقش روشنگری آنان   تماس گرفته واضافه نمود که :

درعالم مهاجرت وغربت هم زنان  آرام ننشسته بلکه با انگشتان ظریف خود  گوشه ها ی ازحقایق تلخ ورقتبار زندگی وگاهی هم خاطرات شگفت آنگیز وفراموش ناشدنی را خلق وایجادمینمایند.باعث افتخارماست.

و ازنویسندگان محترم که درمحفل حاضر شدند تاقسمتی ازکتاب خویش رابازبان گویای خود به خوانش بگیرند ابراز تشکری نموده و پیروزی های یشتر برایشان آرزونمود.

نویسندگان گرامی   با استعداد ،مبتکر وتوانا  هریک محترمه مشعل حریر، محترمه ویدا ایوبی ، محترمه عزیزه عنایت قسمتی از داستان  (کتاب  )خود را به خوانش گرفتند که مورد استقبال ودلچسپی اشتراک کننده گان قرارگرفت.

درضمن نویسندگان نامبرده به پرسش های اشتراک کننده گان پاسخ  دادند.

بعدا محترم پوهاند  داکترراوش دربیانیه خودازسعی وتلاش هدفمند نویسندهگان خارج کشوروبخصوص بانوان نویسنده جهت اعتلای فرهنگ وادبیات افغانستان قدردانی نمودونقش ادبیات داستانی رادربیداری مردم وملت هابااهمیت خواند.

وازنویسندگان  خارج ازکشورتقاضا  نمود‌:

آثار گرانبهای خودراازطریق نهادهای فرهنگی داخل کشوربدسترس مردم قراردهند .

وبه بانوان نویسنده وعده سپرد که درتامین روابط کاری شان بانهاد های داخل کشور همکاری خواهدکرد.

ثانیا پیام اعتراضیه شورا ی زنان  علیه  ناقضین حقوق زن درپارلمان افغانستان  و قانون محو خشونت علیه زنان           توسط محترمه ذلیخا پوپل فعال سیاسی واجتماعی قرائت شد (این پیام شورا درگردهمائی که درشهر دنهاگ کشور هالند بتاریخ  ۸  جون توسط محترمه یاسمین زیارمل معاون قرائت شد )

محفل فرهنگی با اجرای کنسرت جالب  توسط هنرمند جوان وخوش آواز محترم ولید پوپل خاتمه یافت .
June 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها