آرزوهای فراموش ناشده شهدای به خون خفته
نوشته : میرمحمد شاه نوشته : میرمحمد شاه "رفیعی"

نود سال قبل در چنین ایامی مردم پرغرور وسربلند افغانستان بعد از سالهای متمادی وانجام مبارزات قهرمانانه که با زجر وشکنجه از طرف جباران تاریخ همراه بود و هر ساعت وطن پرستی سربه نیست می گردید وبه چوبه های داربسته می شد آزادی واستقلال کامل سیاسی خودرا ازچنگال اهریمن آن زمان بدست آورند.

گرچه زمان سروروشادمانی روز آزادی واستفاده از مزایای استقلال اندک و زود گذر بود اما استقلال افغانستان سرآغاز اضمحلال سیستم مستعمراتی وبیداری هرچه بیشتر خلقهای آسیا وافریقا گردید وافق های روشن برای یک زندگی نوین ومملو از خوشی ها را بروی مردم ما گشود.

با تأسف که بعد از گذشت اندک زمان استعمار گران انگلیس وهم پیمان  های فروخته شده افغانی آنها با طرح پلان های منظم واز قبل ترتیب شده طی مراحل مختلف موفق به سرنگونی حاکمیت جوان وترقی خواه امانی و تسلط خاندان آل یحی وسایر گروهای مربوط به استعمار کهن انگلیس گردیدند.

نادر وبرادرانش برای ادامه تسلط فامیلی وقبیله ای شان کوشیدند تا آزادی خواهان وآنانی را که به نروی بازو قلم شان استقلال افغانستان حاصل گردیده بود نابود گردند وزندان های مختلف را درسرای موتی ، شیرپور ودهمزنگ از وجودآنانی که به قوه تبلیغی وفکری آنها مردم بسیج و روانه جبهات جنگ استقلال گردیده بودندمملو گردانیدند.

امروز ما رهروان راه آزادی واستقلال افغانستان و وارثان اصیل مبارزین ملی در کشور مکلفیت داریم تا با مبارزات قهرمانانه وجانبازانه خاطرات این شهدای پرافتخارا زنده نگهداریم وآنچه ازوظایف وامورات که تاکنون انجام داده یه شده و آرزوی تحقق آنرا آنها داشتند به انجام رسانیم.

آنچه مسلم است وقابل انکارنمی باشد آنست که دین وطنی مبارزین راه سعادت خوشبختی مردم افغانستان ومسؤلیت های ملی آنها آنقدر بزرگ وبااهمیت است گه  ما هر یک مسؤل وجوابگو در برابر تاریخ پرشکوه وطن وروح بزرگ راد مردان تاریخ هستیم که انجام آن سهل وآسان نخواهد بود وهمچنان وظایف انجام داده نه شده بسیار بغرنج است.

هم اکنون وظایف قابل اجرا واستراتیژیک ما چیزهای است که دربعضی حالات باوظایف مبارزین راه استقلال تفاوت نه چندان زیاد بلکه اندک دارد.

هم اکنون صفوف مبارزین ملی وترقی افغانستان پراگنده است بی تفاوتی ها، سر در گرمی ها زیاد است، عده ای باوجود داشتن افتخارات تاریخی ومبارزه از پی نیروهای ضد صلح وترقی روان هستند ویا درفکر تجمع مال وثروت می باشند بیرون شدن از چنین اوضاع واحوال را یکی از قهرمانان ملی راه استقلال عبدالرحمن لودین در آن زمان چنین ارائیه نموده بود.

            

          با اتحاد جمله چوشیروشکر شوید

                             چون شیر راست سوی مخالف بدرشوید

                     تاچند برای دیدن حق کوروکرشوید

                      یکبار لازم است بعزم سفرشوید

 

استقلال وآزادی واقعی برای مردم افغانستان مورد سوال است آیا هرگاه مردی از جمله آن مبارزین سر از لحد بالا کند.ونیروهای منظم خارجی را در گوشه وکنار افغانستان ببینند حالانکه او به حرم آزادی خواهی به دهن توپ بسته شده بود چه خواهد گفت بلی همین را خواهد گفت که بعد از گذشت 90 سال ما چرا آزاد نسیتیم . این پایگاه های نظامی وپیمان استراتیژ یک چه ارتباطی به آزادی واستقلال ما دارد؟

درمقابل مردم خاموش ومنتظر ظهور مهدی موعود هستند بازهم داوی پریشان دیگر پیداشود تا مردم را این گونه خطاب نماید.

 

سیزه خوابیده هم بر داشت سر

برنمی داری تومژگان تابکی

روزکار وروز عبرت است

خواب راحت درشبستان تابکی

 

 

 

ازاینکه بعد از  گذشت (90) سال مردم افغانستان به استقلال وآزادی واقعی نایل نه گردیده اند ودست آورد ها علمی وفنی شان نمایانگر یک کشور مستقل وآزاد نیست ونهضت های ملی ومترقی بار بار به شکست ها ی خونین مواجه گردیده است اما این همه  با عث آن نخوا شد تا ماهم تما شا گر اوضاع واحوال باشیم ما به مبارزات خود ادامه میدهیم زیرا بنا بر حکم تاریخ وآنچه که از علم وحکمت آموخته ایم وتجارب که درسراسر جهان ازجمله درکشور ما افغانستان بدست آمده نمایانگر آنست که حاکمیت جباران وظالمان در روی زمین سرانجام نابود می گردد وحکومت عدل وانصاف خواهی نخواهی برقرار می گردد یعنی اینکه (حقیقت پیروز می گردد ،امابه همیاری ومساعدت اما نیازمند است).

بیا ئید با الهام از روح بزرگ آزادی خواهان و مبارزین راه استقلال وآزادی و دشمنان پر افتخار استعمار کهن آنچه مردم وجامعه افغانستان از ما می طلبد تا مردم افغانستان آزاد، سربلند وپر افتخار زندگی نمایند در آن راه تا پای وجان به پیش رویم ودر این ایام وروزهای تجلیل از خاطرات جانبازی ها وقهرمانی ها ی مردم پرغرور وسر بلند افغانستان در راه استقلال و آزادی یکباردیگر تجدید پیمان کنیم تا آنچه در توان خود داریم به خاطر تحکیم وتوسعه پایگاه استقلال ملی سعادت وخوشبختی مردم افغانستان ومحو نابودی سلطه خونین استعمار گران نو وکهن و جیره خوارانی تاریخی آنها تاپای وجان برز میم .

جاودان باد خاطره تابناک شهدای ره استقلال وآزادی.


August 16th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی