آشنادي
یعقوب منګل یعقوب منګل


***

زړه آشنادي،ځګرآشنادي
ستاپه طرف،زمانظرأشنادي


ته چه غلې غلې ګوری ماته
ددیواله دسیوری شاته
ماته ستادهغومړوسترګوهنرآشنادي


باغونه می ډیردی لیدلې
له یاده می ندي وتلي
ماته داناروباغ ستاپه ټټرآشنادي


چه پکښې کیږې دیدنونه
اوپوره کیږې آرمانونه
ماته ددوومینوهغه ماذدیګرآشنادي


ته چه منګۍ واخلې شې روانه
دهمځولوپه سرکې خیرامانه
ماته ستادمستوخنده ګانوبرګودرآشنادي


ستالیونۍ مینې لیونئ کړم
داوردپاسه ئ سپیلنۍ کړم
له نظره نشي ماته داستاښکلي بشرآشنادي


زه لکه ملنګ له کوره یم وتلي
کچکول په غاړه ستاکلې ته درغلي
دمینې خیراتخورته ستادکور ورآشنادي


تاچه په توروسترګودی کتلې
تل دبڼوغشې دزماپه زړه ویشتلې
یعقوب(منګل)ته ستادداسي جنګ پسمنظرآشنادي

03۰01۰2013
آلمان

January 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان