آگاهی
سکرتریت کمیسیون وحدت سکرتریت کمیسیون وحدت

 

 

هموطنان عزیز و رفقای محترم !

 

به تاریخ 15  مارچ  سال 2013  حوالی ساعت 9  شب یک گفتمان آزاد و تبادل نظر پیرامون تدویر کنفرانس نیروهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان در پالتاک انترنت صورت گرفت.

باید گفت که درین نشست پالتاکی نماینده گان با صلاحیت تعدادی زیادی از احزاب ، سازمان ها ، حلقات و شخصیتهای ملی ، دموکرات ، صلح طلب ، وطندوست ،دادخواه و ترقیخواه افغانستان اشتراک داشتند.

در ابتدا محترم سرور منگل در رابطه به وحدت نیروهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه و پیرامون بحران موجود افغانستان توضیحات مختصر ارائه کردند که اشتراک کننده گان اجلاس آنرا به دقت استعماع نمودند.

قابل یادآوری است که درین گفتمان آزاد و تبادل نظر ، رفقا و دوستان هر یک  اسمعیل محشور ، سمندر ، خانم صباح ، نورآکبر پایش ، جمشید پایمرد ، افغانیار ، ستار ننگیالی ، جالب ، کبیر کمال ، داکتر خدایداد بشرمل ، گل آقا عمرزی ، داکتر آضغر خیل منگل ، اورگونی ، زردشت ، عبد البشیر پیوستون ، اسیایی ، حضرت ، نجیب اله رحمانی ، نظار ، حکیم روان ، فرهمند زاده ، ابراهیم مهر و شفیع صدیقی در رابطه به موضوع به سخنرانی پرداختند.

کمیسیون وحدت احزاب و شخصیتهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان از اشتراک فعال همه هموطنان عزیز و دوستان محترم ، خرسند ، ممنون وسپاس بی پایان خویش را اعلام میدارد.

همه نظریات ، پیشنهادات و دیدگاه های سالم افغان های عزیز را در کار

کنفرانس در نظر خواهیم گرفت.

این گفت و شنود آزاد و تبادل نظر پالتاکی حوالی ساعت 3  شب به پایان رسید.

با عرض حرمت

 


March 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها