آیینۀ آقای قیوم کرزی گُم شده!!
محمدضیاضیا محمدضیاضیا

 

 

 

هفته نامه افق استرالیا

پیش ازانکه در بارۀ (گُم شدن آیینۀ آقای قیوم کرزی) برادر حامد کرزی و نامزد احتمالی ریاست جمهوری افغانستان صحبتی داشته باشیم، بهتر است آنرا با چاشنی قصۀ واقعی ( زنِ سرمعلم) تقدیم تان کنم:

روزی با مرحوم سید عبدالحکیم هاشمی سابق رئیس تعلیم وتربیه ولایت پروان در دفتر کارش نشسته بودم، یکتن از معلمان که برادرش از مدتها به حیث سرمعلم ایفای وظیفه میکرد، با یک ورق درخواستی داخل دفتر شد. رئیس در خواستی اورا خواند، با تعجب پرسید؛ جناب معلم صاحب! میخواهید به زور سر معلم شوید؟

پس از گفت وشنود زیاد، معلم صاحب خودرا به پاهای رئیس انداخت، با گریه وزاری تکرار میکرد: ...به اولاد هایم رحم کنید، اگر سرمعلم مقرر نشوم اولاد های خود را از دست میدهم...

دلیل از دست دادن اولادهایش این بود که خانمش اورا تهدید کرده بود که: درمحافلِ زنانه، زنِ برادرِ او را به عنوان(زن سرمعلم صاحب) بالا می نشانند و اورا بیشترقدر و عزت میکنند. اگر شوهر او نیز سرمعلم مقرر شود خوب، درغیر آن طلاق خودرا میگیرد!!

اکنون، گرم جوشی های بازار انتخاباتِ ریاست جمهوری در افغانستان به جایی کشیده که اگر در انتخابات سالهای قبل از یک ولایت یک نفرکاندید می شد، نفر دوم چشمش را حیا میگرفت وبه همان یکنفر اکتفا می شد. لیکن درین دوره دیده درایی به حدی رسیده که از یک خانواده دوبرادر، خودرا به این مقام کاندید کرده اند!! مثال واضح آن کاندید شدن آقایان حشمت غنی احمد زی و اشرف غنی احمد زی (دوبرادر) واینک آقای قیوم کرزی برادر بزرگ آقای حامد کرزی است.

مردم افغانستان خوب میدانند که هیچ توجیه یا انگیزۀ دیگری برای کاندید شدن این مقام برای افراد وجود ندارد، مگراینکه آقای کرزی طی دوازده سال در افغانستان صحنۀ (گل، گل میری) را به وجود آورده است. شا ید خارجی هایی که در باره افغانستان آگاهی لازم ندارند چنین فکر کنند که در افغانستان آنقدر سطح دانش کشور داری انکشاف یافته که در هر خانواده یکنفر تادونفر خودرا به ریاست جمهوری کاندیدید میکنند!!. اما آگاهان چه در داخل ویا خارج از کشور به این نکته خوب پی برده اند که( گُشنه های قبرِ جبار) به تازه گی مزۀ پولهای باد آورده ، صلاحیت وقدرت را چشیده اند. بنابران از امکان بعید نیست که قصه زن سر معلم نیز درین میان صادق نباشد.

میخواهیم این پرسش را با آقای قیوم کرزی مطرح بسازیم:

آیا هیچ متوجه شده اید که سران کشور های دارای رژیمهای انتخابی به نوعی، از نخبه گان کشور های شان به حساب می آیند که بیشترین آنها از آدرسهای قوی ترین وپر پشتوانه ترین کتله های حمایتی احزاب سیاسی به ظهور میرسند که نه تنها فهم ودانش آنها، بلکه سلوک، حرکات، سکنات، گذشته اجتماعی و بسا موارد دیگر زنده گی آنها مد نظر گرفته میشود. همچنان سعی همه جانبه صورت میگیرد که کاندیدها ( لب ولهجۀ) ریاست جمهوری یک کشور را داشته باشند. از بصیرتی برخوردار باشند که گوشه های تاریک قضایای کشور شان را تحلیل وتجزیه کرده بتوانند. همچنان اگر با سران کشور های جهان ویا در برابر پرسشگران از افراد گرفته تا خبر نگاران، پارلمان ویا هر جای دیگر مقابل شوند چیزی برای گفتن وافاده کردن داشته باشند، تا باشد که آبروی خود وکشور شان را به زمین نریزند. حتی به همین آقای حامد کرزی نگاه کنید؛ بسیار اتفاق افتاده که در محافل ومجالس بسیار بزرگ ومهم چنان گپ های نا مناسب، متناقض ودور از شأن یک ریس جمهور از زبانش بیرون شده، که افراد بسیار عادی وروستایی را به خنده آورده است، چنانچه در یکی از صحبت هایش در مورد رشوت واخاذی گفته بود:" ... اگر رشوت می گیرید، کوشش کنید آنرا به کشور های خارجی انتقال ندهید، همان پول را در کشور خود تان به مصرف برسانید" همچنان ایراد نموده بودند که: ... اگر رشوت می گیرید، زیاد نگیرید. تا پنجهزارافغانی فرقی نمیکند، ازان بیشتر نگیرید". شکی وجود ندارد که چند سال بعد محققین این فرموده های آقای کرزی را در کتابها ویادداشتهای شان همطراز (افکار بزرگان) درج نمایند!! با وجود آنهمه نواقص حامد کرزی که تاوان آن به شانۀ مردم افغانستان برمیگردد، بازهم به تناسب قیوم کرزی، خانه اش آباد، از هوشیاری شیطان را جریمه میکند.

 

اما تو آقای قیوم کرزی گاهی به خود متوجه شده ای که نظر به گفته های خودت در برنامه (گفتگوی ویژه طلوع نیوز) خود را روستا بچۀ عادی معرفی کردی؟

سخن دیگرت این بود که: فاکولته زراعت را(نیم کله) رها کردی وبه پیلوتی روی آوردی. پیلوتی را هم ( نیم کله) گذاشتی، به فلسفه واقتصاد مراجعه کردی. ودر فرجام به هوتل داری وبیزنس تا آنکه خود ونور چشمی ها برادرانت از خیرات حامد کرزی، سهم در کابل بانک ودر نتیجه افتضاح دزدی کابل بانک وپرداختن به شهرک سازی و دست به پترولیم آمو دریا ومعادن افغانستان یافتید وقارون عصر شدید.

در جای دیگرگفتید: اگر رئیس جمهور شوید، توجه به از میان برداشتن اقتصاد مافیایی میکنید. راستش هر شنونده یی به این حرف تان می خنددویا هم میگوید که آقای قیوم کرزی ( یگان مزاخ هم میکند). زیرا مجموعاً خانواده شما در نزد مردم افغانستان و جهان به خانواده(مافیایی) معروف است. چگونه میشود که اگر خدای نخواسته رئیس جمهور شوید، شما تیشه به ریشه خود وخانواده محترم تان بزنید؟

فکر میشود، تا صنف دوازده به هر قسمی بوده به نقل یا هر چیز دیگر آنرا به انجام رساندید. اما در فاکولته زراعت شاید در نقل گیرآمدید وهمچنان در رشته پیلوتی. میگویند عادتی که در طفلی نشست، به مرگ می براید. این بار نیز بدون توجه به اینکه ( نقال ناکام مطلق است) حینیکه شما در برنامه طلوع نیوز، صحبت میکردید، از بخت ناساز شما، ملت ومردم نقل شمارا گیر کرد. یعنی در قسمت های اخیر برنامه شما پنهانی به ورق نقل نگاه میکردید وکمره مین نیز آگاهانه حرکات چشم واستفاده از نقل تان را به تصویر کشیده بود. آیا به شخصی که میخواهد رئیس جمهور شود لازم است که در برابر پرسش عادی( نه حسابی وارقام) از روی پارچۀ نقل که در دست تان بود، شما جواب می گفتید؟

توصیه دلسوزانه هفته نامه (افق) به شما این است: ازین شوربای چرب بگذرید، نه خودتان را بی آب کنید ونه خدای نخواسته مردم افغانستان را. در نهایت اگر توصیه های مارا در نظر نمی گیرید، لطفاً به حُکم ( پیدا کردن آیینه) یکبار دیگر از جانب ما ثبت صحبت های تان را از تلویزیون طلوع نیوز بشنوید وآنگاه تصمیم بگیرید که آیا همچو شخص برای کشوری چون افغانستان که سراسیمه گی های آن نه تنها مردم افغانستان، بلکه جهان را به حیرت گذاشته است، لیاقت ریاست جمهوری را دارد ؟

شما چه نظر دارید؟


November 9th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات