اجلاس شورای خارج کشور ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان ، دایر گردید
شورای خارج کشور شورای خارج کشور

 

 

شورای خارج کشور ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان ، به اشتراک هیئت های نماینده گی احزاب و سازمانهای مشمول ائتلاف تحت ریاست رئیس دوریی کمیته سراسری ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان در خارج کشور، شام یکشنبه اول دلو ۱۳۹۱ مطابق ۲۰ جنوری 201۳ میلادی، دایر گردید.

در این نشست محترم دکتور عبدالله نایبی رئیس دوره یی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان نیز اشتراک نموده بودند.

محترم نصیر احمد صدیقی مسؤل دورانی این کمیته، طی صحبت مختصری اشتراک رئیس دوره یی  ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان خیر مقدم گفته به صورت مؤجز گذارشی را  ارایه نموده و اجندای جلسه را مورد تصویب قرار دادند.

نخست از محترم عبدالله نایبی رئیس دوره یی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان تقاضا نمودند تا اشتراک کننده های جلسه را در روشنایی تصامیم و فیصله های اجلاس مورخ ۵ جنوری ۲۰۱۳ شورای عالی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان قرار دهند.

رئیس دوره یی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان طی صحبت مفصلی از دستاورد ها و فیصله های اجلاس یاد شده وضعیت کنونی ائتلاف، چشم انداز نزدیک انکشاف آن و وظایف سترگی که فرا راه جُنبش متشکل دموکراتیک کشور قرار دارد گفتند:

هفت سازمان مطرح چپ و مترقی کشور با پذیریش پلاتفورم سیاسی و اصول تشکیلاتی ائتلاف، نهاد سیاسیی را به وجود آورده اند که افزون بر تعهد در قبال دفاع از منافع مردم زحمتکش افغانستان و ارایۀ یک برنامۀ مترقی و دموکراتیک برای برون کشیدن کشور از وضع فاجعه بارِ کنونی، تشکل در یک حزب واحد سراسری را نیز به حیث هدف اساسی خود قرار داده اند.

محترم نایبی گفتند:

هفت حزب و سازمان متشکل در ائتلاف جداً مصمم اند که در آیندۀ نزدیک مرحلۀ دوم انکشاف ائتلاف را مبنی بر فراهم آوری شرایط لازم برای راه اندازی کنگرۀ اساسگذار حزب واحد سراسری دموکراتیک، آغاز نمایند. شما واقفید که از چند ماه بدین سو، بحث در بارۀ ایجاد حزب در تمام جلسات هیئت رئیسه به حیث یکی از مواد دایمی آجندا، جریان دارد. یک ماه پیش تصمیم گرفته شد تا سمیناری در بارۀ "حزب و ویژه گیهای حزب مُدرن و دموکراتیک" دایر گردد که به دنبال آن ورکشاپی برای اشاعۀ دستآوردهای تیوریک و شناختی آن با شرکت تعدادِ قابل ملاحظه یی از اعضای سازمانهای مشمول ائتلاف در کابل سازماندهی خواهد شد. تدویر این سمینار به عهده شورای خارج کشور ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان گذاشته شده است تا در این سمینار از کارشناسان احزاب و سازمانهای شامل ائتلاف و نخبگان جنبش برای ارایه نظریات و پیشنهاد های شان دعوت به عمل آید.

در این نشست به سوالات اشتراک کننده گان جلسه در مورد حزب و ویژه گیهای حزب مُدرن و دموکراتیک پاسخ های مفصل ارائه گردید.

جلسه در فضای همبسته گی رفیقانه و دوستانه ساعت 1۰ و ۴۵ دقیقهء شب پایان یافت.


January 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها