احترام به حاکمیت افغان ها یا بازی با اذهان عامه
غلام مصطفی بیدار غلام مصطفی بیدار

درین روز ها از طرف رسانه های امریکایی افغانستان سخن حاکمیت افغانستان
را از جانب کرزی صاحب میشنویم که خیلی ها ملی بودن وی را بمردم معرفی
میکند.
جای بس تاسف است : با هرچه بازی با ریش بابا هم بازی، شرط کرزی به امریکا
شناخت حاکمیت، تقویت نیروهای امنیتی، وامثالهم است.. ولی ناخبرازاینکه
حاکمیت جناب شان را امریکا خیلی وقت تایین وتایید کرد وگفت ماخط دیورند
را برسمیت میشناسیم یعنی تجزیه افغانستان میان انگلیس وامریکا را برسمیت
میشناسیم.من ندانستم جناب شان وتیم فاسدش از کدام حاکمیت بحث میکنند واز
کدام نیروی امنیتی؟
آیا منظور از این حاکمیت > قلمرو افغانستان از آمو الی بحر هند بشمول
پښتونستان وبلوچستان است؟ ویا بیست متری ارگ و سنگ های فورس پروتکشن
Alaska Barriers دردور هر وزارت واداره که طی ده سال ما حداقل در
مرکزکابل جشن استقلال را تجلیل نکردیم، اگرمقصد از حاکمیت وامنیت با همین
نیروی دالرخور ماشینی باشد که حتی رییس ارگان را نگهداری کرده نمیتوانند!
 وبه اصطلاح زما پیشو ماته میو! وایا حاکمیت همین اردو است که بعد از
2000 راکت بر خاک افغان از قلمرو خود افغان ها ما نتوانیستیم حتی
سفیراولاد ناخلف را احضار کنیم، و اردوی که وظیفه هیزم جنگ نفت ومواد خام
امریکایی را دارد ووظیفه پولیس را اجرا میکند، امنیت ملی که وظیفه اش کشف
جرایم جنایی است نه امنیت و ختم جواسیس و کاندید های ریزرفی واصلی
بیگانگان، ....
بلاخره من نفهمیدم منظور از حاکمیت چیست؟
•       کوریکولوم ونصاب معارف ما توسط USAID  ساخته شد ودستبرد زدند.
•       قوانین و احکام مارا USAID  ترجمه نموده وباز بخواست خود تغیر دهند.
•       احزاب و حتی قوانین انتخابات را کونتر پارت بسازد وحتی همین انتخابات
تقلبی را تقویت کنند.
•       بسطح والیان ووزیران ازطرف امریکا ومتحدین شان پیشنهاد شوند وحکومت
نتواند تغیری را در ساختار بمیان آورد.
•       اکثریت رسانه های انترنیوز و حمایه 2-20 میلیون دالری که وظیفه شان
دفاع از منافع امریکا و متحدین شان وحتی ایران واولاد ناخلف انگلیس باشد.
•       با سرازیر شدن میلیون ها دالر مانتوانیستیم :
o       منافع ملی را تعریف کنیم و سیاست خارجی دولت را بسازیم
o       هنوز مطبعه دولتی تخریب است وحتی بزمین اش کام ایر چشم دوخته باشد وما
همه مطبوعات خودرا در خارج از کشور بچاپ میرسانیم از قبیل پول، تذکره،
فرامین، قراردادها، پاسپورت، ...
o       مانتوانیستم ازجامعه مصرفی به جامعه تولیدی تبدیل شویم
o       افغانستان طی 12 سال دیموکراسی(نظام کفری معاصر) نتوانست حتی عضویت
ماسترکارت ،ویزه و paypal  را بگیرد ...
o       ما نتوانستیم حتی شرکت های با کیفیت بالا ایجاد کنیم بیش از 60 درصد
سرک ها که جناب شان دستاورد خود میشمارند ازبین رفته اند وحتی 5 سال را
پوره نکرده است ولی گرانت آن را باید افغان بیچاره 40سال بعد جواب بدهد.
o       ما هنوز نتوانیستم حتی اطفایه خود را بپا ایستاد کنیم وآتش سوزی 20
قدمی ارگ را خاموش سازیم
o       ما نتوانیستیم شفاخانه معیاری دولتی بسازیم و باید افغان ها دردروازه
طورخم که درخاک خود افغان ها ایجاد شد بقتل برسند.
ما هنوز یک بند آبی ایجاد کنیم، یک سرد خانه بسازیم، یک باغ تحقیقاتی
زراعتی بسازیم، ...
لهذا من ندانستم حاکمیت چیست ؟
•       بیش از 70درصد سرک های کابل مسدود اند وحتی سرک لیسه امانی، ارگ الی
چهارراهی صحت عامه مسدود، سرک ها دوروبر پارلمان مسدود، سرک دور وبر
وزارت داخله مسدود، فقط یک ارگان دوروبرش مسدود نیست که امنیت ملی است من
ندانیستم که کدام نیرو به ایشان اجازه داده که سرک عامه را مسدود سازند.
•       حدود 2 میلیون جریب زمین غصب شده وحتی تمامی تصدی های افغانستان بشمول
تصدی ملی بس، کاماز،جنگلک، هوخست، نساجی و حتی زمین های کتاب خانه عامه
را گلبهار سنتر ساختند...
من ندانستم حاکمیت چیست؟
تمامی خطوط هوایی افغانستان در اداره ما نباشد، بگرام،قندهار، ...
وامثالهم در سیطره امریکا باشد پس بس است.
جناب کرزی !
مردم دیگر بازی سیاسی را نمیخورند و 30 سال جنگ مارا پخته ساخته وپوست هر
چال تان را درچرمگری میشناسیم!!!
گویندالی سال 2022 نفوس ممالک پیشرفته 8 بیلیون میگردد واز ممالک عقب
مانده الی 2014  نفوس شان 6  بیلیون : رج شود کتاب معرفی روابط بین الملل
 صفحه ۳۸۵ : ازدیاد نفوس ضرورت دارد به:
•       منابع غذایی وابی
•       منابع مصرفی کالا وخانه
•       منابع مالی، مکتب، پوهنتون، وامثالهم
•       صحت، وظیفه ...
نظر به ختم منابع در جهان دست اول و ازدیاد سریع نفوس شان، ازدیاد فقر
وبیکاری، بحران مالی شان، بحران اقتصادی شان همچون یونان، ... ضرورت
دارند تا به قلمروخود وسعت ببخشند ونظریه گلوبلایزیشن را ایجاد کردند،
ضرورت دارند تامنابع دیگران دست یابند تیل، آهن، اب، غذا ، یورانیم، ...
لهذا بهترین شیوه جلوگیری از انفجار نفوس جهان :
•       ایجاد جنگ های مذهبی، لسانی، سمتی، منطقوی، قومی ... است تا مردم بجان
هم افتاده ویک دیگر را بقتل برسانند.
•       این جنگ باید موقعیت و مردمش جهان سوم و پسرفته باشد چراکه بزعم شان ما
تروریست هستیم و حق زندگی را نداریم و قانون جدیدی را امریکا بابا ساخت
که درمطابقت آن میتوانندد هرکه را تروریست خطاب کنند چون منافع ملی شان
تقاضا میکند.
مفاد این گونه جنگ ها بزعم شان چیست؟
•       فروش اسلحه شان
•       تفرقه بینداز وحکومت کن
•       استعمار، استحصال و استحمار ممالک علی الخصوص ممالک چون افغانستان و همجوارش
•       دسترسی بمنابع
•       ارزش خون افغان ها ، عراقیها ، لبنان ،کویت، سوریه، ایران وامثالهم به
یک توت نمی ارزد
o       از همین رو باید تذکره وتابعیت افغانی یک هزار افغانی قیمت داشته باشد
که حدود 6 سال میشود همین تذکره را به خاطر پشتو ودری خیانت ملی کردند
وهنوز توزیع نشد وامروز 140 میلیون دالر ضرورت دارد که این را چتیات
سیاسی گویند.
o       پاسپورت ما 200 دالر امریکایی
o       لیسانس درایوری 4000 افغانی
o       ارزش خون ما از طرف دولت 50000 افغانی واز طرف امریکایی ها بخشش و بیماری روانی
o       تاپه تروریست ودهشتگرد نیزهمرایشان است در صورت مقاومت ومخالفت زندان،
قتل،ترور وامثالهم
•       لهذا ممالک دست سوم باید باهم بجنگند بخاطر آن از تمامی جرایم جنگی
استفاده شود وملل متحد چون معاش خور شان است حق السکوت داده شوند:
o       یک گروپ اقلیت را در بغل گرفته ، اکثریت را تاپه طالبی وحزب اسلامی زده
وتروریست خطاب شود
o       تجارت شان تضعیف شود، ازبین برده شود دارایی های شان بلاک شود
o       محاصره اقتصادی شوند، ودیگران را معامله سیاسی کنند اسلحه، پول، و قدرت
سیاسی بدهند که فجیع ترین ان درافغانستان دادن سرنوشت افغان ها بدست
قاتلین شان بود وهست!
من ندانیستم که ارزش خون افغان بیچاره که دیروز به اسم جهاد برای امریکا
با روس میجنگید وامروز برعکس برای بلاک شرق وغرب میجنگد چه وقت رنگ می
آورد چون هنوز.
•       قوم کشی ادامه دارد موقعیت وشکلش تغیر میکند
•       اقوام اقلیت را براکثریت قدرت مند ساخته وحق تلفی کرده یکی را پادشاه
ساخته ودیگری را گدا ساخت
•       یکی را دوست خطاب کرده ودیگری را دشمن ساخته وباهم بجنگ کشانیده
•       تا هنوز هم شخصیت کشی ورهبرکشی ادامه دارد، تا هنوز هم ملا ، عالم و
دانشمند ساینسی ما کافروتروریست است
•       تا هنوز هم مدرسه ومکتب ما بدنام است وتروریست زا وجاسوس
•       تاهنوز هم تجارت باید دست جواسیس شان باشد وپول را محار کنند و نگذارند
تولید کنیم
•       وهزاران چرا ی دیگر >>>>>
لهذا این جنگ باید درممالک چون افغانستان ، عراق، سوریه ، لبنان، ایران،
واکثریت ممالک اسلامی ادامه یابد  علل آنرا خود دریابید!
من ندانستم هدف کرزی صاحب از حاکمیت چیست؟  وبر کیست؟
•       چون قوم پشتون وبلوچ را درسراسر افغانستان از آمو الی بحر هند تروریست،
طالب، دهشتگرد، افراطی وامثال شان ساختی.
•       تا هنوز هم در سهم بورسیه جوان شان خانواده زورمندان را بخارج میفرستید
•       تا هنوز هم در سهم خانه ما سهم مارا به دیگران میفروشید که توزیع
هزاران جریب زمین وفروش ناقانون آن ادامه دارد
•       تا هنوز هم من از زمین آبا واجداد م دیروز به اسم کمونیست امروز به اسم
جاسوس امریکایی استفاده کرده نمیتوانم ، اموالم را چورکردید، مواشی ام را
به اسم جهاد و حشر وذکات کشتید.
•       تاهنوز هم من گاهی جاسوس امریکا هستم ، گهی جاسوس روسیه وگاهی ایران
وحرامزاده انگلیس...
•       تاهنوز هم اگر صدای بیکفایتی تان بلند کردم احضار شده تهدید به مرگ
وبند ولت کوبم میکنید.
ما که تعریف حاکمیت نشناختیم؟
من به افغان ها توصیه میکنم 40-60 درصد درمعادن شریک هستید وباید تمامی
کاریگرهای  افغانی تربیه شوندورنه نگذارید تا یک خشت را بکشند اگر به
تمامی تان تروریست خطاب هم شود، نگذارید دیگر به حق تان مردم تجاوزکند
وهزاران مساله دیگر.
من ندانستم منظورت از حاکمیت چیست؟
نصف از خاک افغانستان تحت بیرق حکومت کفری اولاد ناخلف انگلیس است، وبیرق
ها پښتونستان وبلوچستان  و درآن هم بیرق ها سرخ وسفید دیگر ودرنصف دیگر
آن بیرق های سفید، سبز، وبیرق جمعیت اسلامی وشورای نظار وحتی گاه گاهی
صدای فدرالیزم وتجزیه طلبی بلند میشود، من ندانستم منظورت از حاکمیت
چیست؟
اگرهمین باشد که من برایت برسمیت شناختم!بروبا امریکا قرارداد مصونیت
وادامه افغان کشی وبی ارزش ساختن تابعیت افغان را امضا کن ولعنت الله
ورسولش را بگردن بگیر واگرچنین کردی! من هم شاه شجاع سوم خطابت میکنم.
رهایی از این بدبختی »»:
•       رجوع به الله وکتابش ، رجوع به شریعت و پیامبرش است
•       اصلاح نظام کنونی از مکروب است نه ازبین بردن کلی آن.
•       اصلاح قانون وسیستم حکومت داری ،اصلاح وتسهیل قوانین است.
•       تقویت و ملی ساختن ارگانهای  امنیتی علی الخصوص ارگان امنیت ملی است
•       ساختن افغانستان تولیدی است
•       شناخت دوست ودشمن براساس منافع ملی اسلامی است واحترام به روابط بین الملل
•       احترام به شخصیت افغان ها وارزش خون افغان است.
•       جلوگیری از فرار سرمایه های مردمی وملی است
•       جلوگیری از فرار سرمایه معنوی است.
•       آنانیکه برای دیگران کارمیکنند ویا بتفرقه دامن میزنند خون شان مباح است.
•       تازمانیکه تابعیت وتذکره افغانی درسراسر جهان ارزش خود را نیابد
•       تازمانیکه زنده گی تحت بیرق ونشان را ملی نسازی وتا زمانی همین سرود
ملی را ملی نسازی ودیگر مارا به قوم وملیت تقسیم نکنی
لهذا اگر منظورت  از حاکمیت ملی حاکمیت تمامی افغانها با هرفکر ونظرو حس
وطن دوستی باشد وبهر شخص خارجی بدون اجازه به چشم دشمن ببیند ولو هرکه
باشد ولی اگرمطلب ات حاکمیت امریکایی افغانستان باشد وما یک سوبه
حرامزاده انگلیس ویا ایالت و50 وچندم امریکا باشیم خواب است وخیال وجنون
ولو تمامی قوم ات نیز 100 ها میلیون دالر بدهند ولی حکومتت در ارگ محصور
خواهد ماند ، ولو بهر اندازه که سناریوخلق کنی و تروریست خطاب کنی، چون
یکی افغان کافیست تا به تاریخ رقم زند وورق را تبدیل سازد.
وما علینا الی البلاغ المبین
به امید روزی که درسراسر افغانستان وممالک همجوارش یک صلح پایدار بوجود
آید واین جنگ یا ختم شودویا به دامن خود شان برگردد تا اتباع شان به همین
آتش بسوزند تا از درد ما خبر شوند.


January 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات