ادعا ضد و نقیص حسن امیری
زرغونه ژواک زرغونه ژواک

دوســـتـــان و عــــزیــــزان گـــرانــقــدر! 

اینجانب زرغونه ژواک عطا که اخیرا نام من را هم در جمله باصطلاح جنایتکاران از جانب آقای حسن امیری از طریق...
تلویزیون آریانا افغانستان اعلان گردید. چون این موضوع برایم یک مسلۀ عادی نبوده و نمیباشد پس خواستم برای دفاع از خود و اعاده حیثتم در برابر مردم شریف وطنم این نامه را بنویسم. و نمیخواهم حیثت ام، شخصیت حقوقی ام تحت سوال قرار گیرد! زیرا من یک عمر با قبول مشکلات زیادی در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، صادقانه در خدمت مردم و وطنم بودم. و عملی را انجام نداده ام که از آن نا آرامی وجـدان داشته و روزی در مقابل مردم کشورم جوابگو باشم. اما با تاسف که اقای حسن امیری به استناد سندی از به اصطلاح یک عضو بلند پایه همین حزب، مرا هم متهم به جنایت نموده اند. آیا این اقا امیری چنین صلاحیت قضائی را دارند ؟ تا باحیثت اشخاص تعرض نمایند. و انهم در رسانه چون تلویزیون! در حالیکه خود اقای امیری دولت حزبی را محکوم به جنایت مینماید، زیرا این دولت بدون کدام سندی اشخاص را محکوم نموده و با وسایل دست داشته جزا میداد ؟
حالا اقای امیری خود همین کار را میکنند. وی بدون شناخت واقعی از اشخاص، انها را متهم و مجرم به گناه دانسته و با استفاده از وسایل دست داشته خودش یعنی تلویزیون ایشان را اکت حرمت و تعرض به حیثت شان مینماید! آیا چنین اجازه را دارد ؟ و به اصطلاح جزا میدهد. یعنی هرکس آزاد است! هر آنچه خواست همان نماید ؟ و دیگران را به میل خودش جزا بدهد؟ این عملکرد اقای امیری خلاف حقوق بشر است. سوال مطرح میگردد که چطور به سندی از طرف یک فرد بلند پایه حزبی مطرح و طرف تائید و باور وی است؟ این هم قابل سوال است. بسیار سوال بر انگیز است. که وی از جانبی همه اعضای و بالخصوص کدر رهبری را مجرم و جنایت کار توصیف می نماید و از طرفی باز یکی از اعضای بلند پایه این حزب این لست را در اختیار اقای حسن امیری قرار میدهد. که این خود ادعا ضد و نقیص حسن امیری را ثابت نمی نماید ؟؟؟؟ پس چرا همچو اسناد را رسما بمراجع عدلی و قضائی محول نمی نمایند ؟ تا هر چه زودتر مقامات دولتی تصمیم بگیرند. و یا اینکه خود اقای حسن امیری همه کاره اند؟ و ممثل قوه قضائیه ؟ .و.و.و.و که به خود این حق را میدهد که گویا باید مجرمین و جنایت کاران با چهره هایی شان به ملت افشا گردد. ایا از خود هم گـاهی سوال نموده اند. که چرا تنها و تنها این مجرمین و جنایت کاران فقط درجنب اعضای ح.د.خ.ا باید جستجو گردد. ایا در همه جریان هایی سیاسی در سه دهه و اضافه از ان تنها اعضای این حزب همه دست به جنایات زده اند؟ و یا گـروب هایی چپ و راست دیگر همه فرشته بودند؟ پس سازمان ها چپی که در پهلو هفتگانه اسلامی در پاکستان فعالیت جنگی مینمودند! کـی ها بودند ؟ و از 1353 بدینسو د بخصوص بعد از 1357 علیه مردم و وطن چه ها کردند ؟ و اگر میگویند که نوبت انها هم خواهد آمد، پس باید موازی با آن در همان دوره از جنایت کاران دگــر هم نام ببرند. تا انها خود را مبری از گناه ندانند. { جنایات علیه بشریت در اخرین و کامل ترین سند بین المللی، یعنی ماده هفتم اساسنامه دادگــاه بـیـن الــمـلــلــی جــزائی (۱) به شکل ذیل تعریف شده است :«« منظور از جنایت علیه بشریت در این اساسنامه ، هر یک از اعمال مشروطه ذیل است ،هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته با علم به ان حمله ،ضد یک جمعیت غیر نظامی اتفاق افتد الف- قتل ب- ریشه کن کردن ج- برده گـرفتن د- : تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت ه- حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام میشود و- شکنجه ز- تجاوز جنسی ، برده گی جنسی ،فحشای اجباری ،حاملگی اجباری ،عقیم سازی اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی هم سان با ان ح: اذیت و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی یا نژادی، ملی ،قومی ،فرهنګی ،مذهبی ،جنسیتی یا علل در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین ا لمللی غیر مجاز شناخته شده است . ط- ناپدید سازی اجباری اشخاص ی- جنایات تبعیض نژادی ک- اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که به طور عمدی به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جنسی صورت پذیرد.»» } حالا بیاید ببینید که من کی بودم، آیا یکی از کار کرد های من مطابق به یکی از این مواد مندرج بوده و یا است؟ من از صنف دهم عضویت سازمان دموکراتیک زنان را پذیرفتم. در انوقت هر حزب و هر سازمان در تلاش جذب جوانان و مخصوصاً شاگردان لایق مکتب و پوهنتون بودند. در شرایط افغانستان هر هموطن ما میداند که سطح شعور سیاسی بلند نبود و مخصوصا بین جوانان این موضوع هنوز ضعیف تر بود. هرکس بخت و طالعش که با کدام حزب مقابل میشد. من را پرچمی ها جذب کردند و اقای حسن امیری را شعله یی ها.آقای امیری! شما هم حتما بامن هم نظر هستید که عضویت در یک حزب سیاسی جرم نیست. بالاخره پرچم و خلق سر قدرت آمدند و شعله در مقابل آن از همان اول موضع جنگی گرفت. چونکه در عقب این حزب چین نه بود و شوروی قرار داشت. از اقای حسن امیری گاهی هم نپرسیده اید! که شما چپی ها چرا از مغاره ها و غار ها و از سنگر ها افراطیون سربلند نمودید؟ و در پهلو با انانی که به گفته شما اخوانی ها افراطی بودند ملت را از پشت به خنجر حلال می کردید ایا انوقت در مورد بشر ،انسان ،اطفال،پیران و زنان افغان گاهی هم از خود نپرسیده بودید؟ که دست به کدام اعمال مـیـزنـید ؟؟؟؟؟ در دوران مکتبم که شاگرد لایق مکتب بودم ،یک جهره شناخته شده سپورتی مکاتب زنان انزمان بودم و درمطبوعات، اخبار و رادیو به ده ها مصاحبه ها دارم و بعدآ بنابر تلاش ها و زحمت کشی از پوهنځی اقتصاد فارغ و بعد از یکسال کار در وزارت معادن و صنایع و بعدآ درچوکات رادیو تلویزیون ملی افغانستان منحیث گوینده اخبار پشتو رادیو و تلویزیون ملی اشغال وظیفه داشتم. من یک حزبی بودم که هرگز مبارزه به خاطر مردم را جدا از انسانیت نمیدانستم. و با عملکرد ها مغایر از خود عکس العمل نشان میدادم.و من گاهی هم در مقابل آن موضع ضد میگرفتم. انتقاد میکردم و ناراضی بودم. نتیجه اینکه من هیچ چوکی و مقامی را نگرفتم از اندازه دانش وتجربه کاری ام همیشه در سطح پایینتر کار میکردم. چنانچه در بیست سالی که کار مسلکی با افتخار و صادقانه نموده ام از بست پنجم ارتقا ننموده ام. تا اخرین روزیکه وطنم را با اشک رها نمودم! به کی ؟؟ در کجا ؟؟؟ و چه نوع جرمی را مرتکب شدم! بفرمایید همین اکنون همان دوستان تان در افغانستان در قدرت اند. آنهایی که یکجا بر ملت راکت، بمب پرتاب و ترور و کشتار را روا داشته بودید! همین اکنون در اریکه قدرت در وطن اند به انها وظیفه بدهید! تا ذره ای از اتهام که شما بستید بمن را تثبیت و به ملت عزیزم نشان بدهند. در غیر ان بپذیرید که شما خود یک مجرم هستید که با چشمان بسته حکم صادر می نماید! «« که اصلا صلاحیت همچو اتهام بستن را هم ندارید »» و باعث بدنامی یک فرد بیگناه میگردید. لطفا در مورد اینجانب هر چه زودتر تحقیق نموده و گفته تانرا تصحیح نماید. زیرا داشتن یک پروگرام تلویزیون این حق را برای هیچ کس نمیدهد که حق فردی یک انسان را پایمال بی خبری ها خود نماید. در اخیر میخواهم بگویم که من از جمله ان اشخاصی ام که در آرزوی ثبوت جرم خاینین هر حزب و گروه میباشم. زیرا این خاینین اولین ظلم را بالای اعضای گروپ و حزب خود روا داشته اند. از خدمت، صداقت، فداکاری و جانبازی اعضای حزب و گروه های خود سؤ استفاده نموده و تمام انرژی را به هدر داده اند. به امید شفافیت عادلانه وقایع افغانستان عزیز! و اقامه اعاده حیثت ام را هم از مرجع قانونی آن خواهانم.
زرغــــونـــه عـــطـا


November 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها