ارگ کابل و بازی با کارت سوخته ء « مجاهدين »!
بقلم افراسياب بقلم افراسياب


برکناری رحمت الله نبيل ، رييس امنيت ملی، بدون تمهيد و مقدمه و پخش يک اعلاميه غير معمول ، در باب اين امر که رييس امنيت ملی، به سفارت روانه خواهد شد؛ آينده امنيتی کشور را در افقی تيره وتار فرو ميبرد!

آقای نبيل، اخيرا يک تعداد باند های وابسته به رژيم ايران را فاش کرد که در نيمروز و ساير مرزبوم کشور، مستقيما دست به بمب گذاری و خرابکاری ميزدند!

نبيل ، گويا يک شخصيت ضد منافع آزمندانه پاکستان نيز شناخته می شد ، بويژه در صدد بسيج ملی و تعبيه يک لشکر آزموده عليه خرابکاری پاکستان بود!

در حلقه های نزديک به ارگ نشينان، شايع شده است که برکناری رحمت نبيل ، در اثر تقاضای محمود احمدی نژاد، رييس رژيم ضد بشری ايران، صورت پذيرفته است!

گفته ميشود که کرزی، هر روز که به خروج ناتو و امريکا از افغانستان نزديکتر ميشويم، ساخت و باخت های بيشتری با همسايه گان طماع، بخصوص رژيم ولايت فقيه، انجام ميدهد!

اشتراک يک هيات هفتاد نفره از سوی افغانستان در کنفرانس به اصطلاح « غير متعهد ها» و مصاحبات ابلهانه زلمی رسول در تمجيد و توصيف ايران و رهبران ايران، عمق فاجعه بی برنامه گی و يا منافقت را ميرساند!

گفته ميشود، عنقريب ، بسم الله محمدی ، وزير داخله سلب اعتماد شده، بار ديگر بحيث وزير دفاع به ولسی جرگه ، معرفی ميشود، اين امر نه تنها دهن کجی به قوانين داخلی پارلمان است بلکه نشان ميدهد که محترم کرزی، در يک اتاق تاريک، بر ضد افکار عامه و خلاف منافع ملی، تصميم گيری ميکند!

تنظيم های مجاهدين در افغانستان، مورد نفرت و انزجار ملت اند، اينان قاتلين
۶۵۰۰۰ شهروند بيگناه کابلی ميباشند!
بازی با اين کارت های سوخته، منتهای سبکسری و روز گذرانی است!
تورن اسماعيل خان که اخيرا دم از گردآوری به اصطلاح « شورای مجاهدين» ميزند ، همان کس است که در دوره واليگری اش در هرات ، چندين مشاور ايرانی داشت !
در دوره استيلای طالبان، تورن اسماعيل در ايران متواری بود و در شهر مشهد چندين ويلا و خانه ء اعيانی و لوکس خريداری کرد!
شخصی به نام « دکتر چنگيز پهلوان » احتمالا از سوی دولت ايران، گاه وبيگاه با اسماعيل خان ، ديدار ميکرد وگويا همان شخص، تورن اسماعيل را تشويق ميکرد، از ميان مهاجرين، لشکری فراهم کند و از مشهد به امارت اسلامی طالبان،حمله ور شود!
تورن اسماعيل در دوره واليگری اش ، قوانين اسلامی دستپخت رژيم خمينی را در مورد زنان هراتی، تطبيق ميکرد، زنان بايد با محارم از منزل بيرون ميشدند ؛ و مردان همراه زنان ، در خيابان ، مورد استنطاق قرار می گرفتند و زنان همه روزه برای « باکره بودن يا نبودن» به شفاخانه هرات، اجبارا فرستاده می شدند!
بهرحال، قوماندان های مجاهدين به حدی ، مورد نفرت جوانان و زنان هموطن اند که اگر مردم، مخير و مجبور باشند از ميان « مجاهد» و « طالب» يکی را برگزينند، بدون شک، همه گی « طالب» را ترجيح ميدهند!


August 30th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات