از خود بګویید و راجع به خود بنویسید
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک


لندن ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳
مردم افغانستان بسیار کم در باره خود فکر می نمایند وهمیشه در مورد دیګران زیادتر وقت شان را به مصرف می رسانند در حال که خود ما به اندازه در مشکلات غرق هستیم که تصور ان کار مشکل نیست بیایید اولا درمورد حرکات، سکنات  و تمایلات و برخورد های خودمان - نواوریهای مان - ابتکارات مان - پسمانی ها و عقبګرایی های مان - ایدیالوژی تنګ نظرانه و نفاق وشقاق بین تان - وخود ما برای خود چي کردیم خودما برای همسایه خود چې کردیم خودما برای هموطن خود چې نوع خدمت کردیم همه چیز را بیایید از خود شروع کنیم وقت که درمورد خود فکر ما - اندیشه ما - تصور ما - تدبیر ما - کمک ما به رفیق ودوست - رفع مشکلات خود و دوستان تکمیل شد واندیشیدیم و اعمال خودرا انتقاد کردیم دران وقت است که ممکلکت خود را نیز اباد و برای هوطنان خود نیز مصدر خدمت شده می توانیم ، مردم افغانستان سرمایه دار ترین مردم جهان اند و در حدود ۲۰۰ملیارد ډالر سرمایه دارند واین سرمایه را در کشور های دیګر درخارج به کار انداختند ویا در بانک های خارج انداخته و خارجی ها از مفاد ان استفاده می نمایند من یک روز نه در تلویزیون ها  شنیدم ونه در مطبوعات کشور خواندم که فلان سرمایه دار ویا فلان تاجر ملی در افغانستان یک کالج برای ( مایکرو الکترو تخنیک ویا الکترو میخانیک ویا فیزیک ویا بیالوژی ویا کمیا ) سرمایه ګذاری نموده باشد و در ان در حدود ۲۰۰- ۲۰۰۰ نفر محصلین اول نمره ، صرف اول نمره ها از سر تاسر کشور بیدون تعلقات قومی وزبانی وسمتی به یک کلمه ( افغان ) باشد در کالج به نام ( ذوب فلزات وتخنالوجي چیپ )  شامل کرده باشند و برای انها استادان ( - افغانی -امریکایی - جرمنی - انګلیسی - هندی - روسی - کوریایی - چینایی ) موظف ساخته باشند تا در درسخانه های مجهز به ماشین الات و لابراتوار ها محصلین افغانی را در چوکات اکادمی علوم افغانستان تربیه وبعدا زمینه تولید و ساختمان انواع وسایل و ماشین الات مایکرو الکترونیک ومیخانیک تخنیک مانند ( ماشین های حساب - بازیچه های اطفال الکترونیکی - موبایل ها - کمپیوتر ها - مرمیهای مختلف نوع سلاح های خفیفه - وثقیله - پرزه جات هلیکوپتر ها - وطیارات جټ - راکت های مختلف النوع - سټلای ها - سامان الات برق مانند پکه های تولید برق بادی - سولرهای تولید برق افتابی وجنراتور ها -  و مواد سوخت کمیاوی ان - ګازات مختلف النوع - بطریهای خشک و تر مختلف النوع - انواع ساعت ها  وغیره ) در کابل تحت حمایت و پوشش ریاست عمومی امنیت ملی به کار پرتن تا در ظرف مدت اقلا ۵ سال نسل مخترعین جوان و فروفشنل در ساحات مختلف مطابق به نیازمندی های وطن مان تربیت و به کار انداخته شوند  در پهلوی این محصلین پوهنتون های کشور باید کمیټه های ( نخبه ګان ، اول نمره ها ، مخترعین ، و انهایکه می توانند یک چیز نو را در وطن ما اختراع و بسازند )  که خلای عقب مانی ۵۰ ساله را که نسبت به همسایه ها پس ماندیم درین مدت کم تکافو کرده بتوانیم در یک مضمون از طریق فیس بوک از  استاد عطا والي مزار شریف  که شخص پرتلاش ومبتکر است خواستم تا در مزار شریف به کمک روسها یک ګراچ بسیار بزرګ( فابریکه ) در ساحه تخمینا ۵۰ جریب زمین بسازید و ماشین الات تولید پرزه جات و بسته بندی پرزه جات هلیکوپتر ها به همراهی چند تاجر دیګر این ابتکار را به دست بګیریدکه مصرف تخمینی ان ( از ۷۰۰- ۱۰۰۰ ملیون دالر تخمین زده می شد )  و شما می توانید سالانه به تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ هلیکوپتر در افغانستان ساخت افغانستان تولید نمایید وبعدا بالای دولت افغانستان به فروش برسانید که این کار بسیار اسان و بسیار زود به ثمر می رسید و مفاد بزرګ به دست تان می اوردید که مفاد تخمینی ان  (دوملیارد وپنج صد ملیون دالر ) می شد ، و از طرف دیګر کمر دشمنان سوګنده خورده وطن مان را می شکستاندید )) که استاد عطا این پیشنهاد را یا نه خواند یا برایش کسې نه ګفت ویا به قصه ان نه شد ودر افغانستان این ملیاردران که زیادتر شان در روسیه هستند نیز خواب برده ها اند ودر فکر این کار نه شدن امید وارم دست از ګدایی پس کیند وخود تان هر چې زود تر دست به کار شوید .
هموطنان عزیز ( محصلین لیسه ها - پوهنتون ها - دارلمعلمین ها -استادان تعلیم وتربیه درهمه عرصه های تعلیمی ودر مجموع روشن فکران ) زمان که برای شما حل معادلات و قضیه های هندسي مغلق وچندین مجهوله بسیار ساده واسان است وانرا حل کرده می توانید ودر پهلوی این بغرنج ترین تخنالوجي ( اتومی ) با اجزای ان ( الکترون - پروتون - هیپرون ومزون ) ودیګر اجزای انرا خوب یاد دارین و به تخنالوجي مایکرو الکترو تخنیک و سفاین فضایی راهم می دانید ودر محیط که همه چیز در اختیار تان بود تربیه وپرورده شدین ونشونما نمودین همان قسم که فیلسوف بزرګ فلسفه کارل مارکس مقوله تاریخی دارد ( اګر خصایل انسان زاده محیط است باید محیط را انسانی ساخت ) ازین خاطر چرا شما از حل پرابلم وکشمارخونین افغانستان عاجز هستین وانچې غربیها در راس امریکا سر تان دیکته می کند و بل اخره اقمار شان ( پاکستان - ایران - عربستان سعودی ) را اجازه می دهید که شما را به حیث سلاح ارزان و مفت بر علیه یکدیګر استعمال نمایند بیایید از همان محیط که در ان از طفولیت تا پیری رسیدین انرا انسانی بسازید با هم متحد شوید و با ایمان خلل نا پذیر افغانستان را از ورشکستګي وفلاکت مرګبار نجات بدهید .
امروز اکثریت جوانان  فیس بوک را وسیله نشراتی فوتوهای خود و رفقای خو -دو ودشنام دادن نسبت به یک دیګر وضدایدیالوژی های یک دیګر قرار ګرفتن و علیه یک هموطن ویا دیګر هموطن دو ودشنام می دهند ودر ضمن فیس بوک را مسجد فاتحه خوانی ساخته ویا عکسهای لوچ ورنګ رنګ دختران را نشان می دهند در حال که فیس بوک باید به حیث یک دستګاه ویا تلویزیون اموزشي برای جوانان باشد که در ان ( سیمینارها - کلوپ ها - اجتماع ها - ورکشاپ ها - تدریس ساینس و تخنالوجې جدید خاصتا کمپیوتر ) که کشور ما از همسایه ها درین رشته به فرسخ ها عقب مانده است استفاده نماییم و باید از اثر پر تلاش تان  با به کار انداختن شیوه های بکر - ناب - فوق العاده مهم در همه عرصه ها را در فیس بوک وسایت ها به معرفی بګذاریدوازین رسانه ها منحیث یک پوهنتون ویا اکادمی استفاده نمایید درین مورد از فیس بوک کار بګیرید ، تا باشد نسل جوان موقیعیت وموقف خویش را دران بیابند وقت که می ګویم راجع به خو بنویسید به خاطر اینکه ماوشما تا حال یک کار مهم ومبتکرانه را در ( مکاتب - لیسه ها - دارالمعلمین ها - پوهنتون ها ) قریه جات ولسوالی ها وولایات انجام نه دادیم به طور مثال بیایید در پوهنتون کابل کمیټه ( مخترعین و مبتکرین ) جوان را که همه رشته های تحصیلی را در بر ګیرد تشکیل نمایید و به مهندسي وترسیم مودلها و نمونه های وسایل تخنیکی مخصوصا تخنیک محاربوی نظامی را ) از خود ویا با نقدویا تقلید ویا کاپي از کشورهای جهان به یک تغیر جزیی ویا کاپی از انتر نیت بسازید و به دولت وسرمایه داران پیشنهاد نمایید که در ان عرصه سرمایه ګذاری نمایند ، بعداابتکارات ناب وبکر را در سطح  ولسوالی چهاردره ولایت کندز را به طور مثال زیر فوکس می ګیریم ودرین ولسوالی ما وشما چې کارهای را به خاطر  ( امنیت - به خاطر اشتغال زدایی- به خاطر سیواد اموزی- به خاطرساختمان منازل - به خاطر سپورت - به خاطر به کارانداختن زنان ودختران ورفع خشونت علیه زنان)  وغیره چي نوع کار ها را سازماندهی کرده می توانیم ، اګر من یک نفر مسول در ان ولسوالی باشم برای قریه جات ولسوالی پیشنهادات اتی می کنم و به خاطر چې ؟؟
- از هر قریه ۶ تن را به صالون کنفرانس یا مجالس ولسوالی دعوت می کنم از هر قریه یک نفر ( جوان متعلم لیسه - یک نفر دهقان  جوان- یک نفر خانم یا دختر لیسه - یک نفر ملای قریه - ملک قریه - یک نفر ریش سفید وکلان قریه )، که هر کدام وظیفه و نظر مشخص دارد ، تعداد نفرهای دعوت شده از تمام قریه جات تخمینا درین مجلس شد ۱۰۰ نفر و ولسوال برای انها نان چاشت - اب نوشیدنی - چای تهیه می نمایند وکرایه راه شان را نیز مي پردازند ، درین مجلس برای شان چیزهای ذیل پیشنهاد می شود ::
- در هر قریه باید از وقت یک کمیته کار ساخته می شد ووظیفه درجه یک این کمیټه این بود که هر شب از هر خانه باید را پور بګیرد که امشب در خانه تان کدام نفر از دیګر قریه ( ولو که خویش - قوم - اقارب ) تان هم باشد باید به کمیټه را پور بدهید که این نفر با سلاح امده - تنها امده - برای یک شب امده - برای چی امده - با دشمن روابط دارد - خودش دشمن است - را پور چې است و دیګر سوالها را همه به کمیټه را پور بدهند و این کمیټه مسول تامین امنیت نیز می باشد که در راس ان (( ملای مسجد - ریش سفید قوم - ملک قریه - یک جوان تحصیل یافته - یک نفر دهقان با سیواد و وطن پرست )) شامل باشندو نه ګذارند که کسې امنیت قریه را مختل بسازد .
- وطنداران در قدم دوم در هر قریه یک اطاق عاجل تداوی ( برای توزیع ادویه ضد درد - پیچکاریها وواکسین - پانسمان عاجل ) ایجاد شود واین کار وظیفه ان خانم یا دختر است که تشریف اورده ویا زن ویا دختر دیګر به مشوره مردم قریه به این وظیفه استخدام می شود واطاق از طرف ملک وریش سفید قریه برای این کار اماده شود تهیه ادویه لازمه و سامان الات به دوش ریس صحت عامه ولایت می باشد .
- در هر قریه باید به تولید صنایع دستي از قبیل ( قالین - ګیلم - سترنجی - خورجین - سرمیزي - پشتی های قالینی - جای نماز - پوش لپ توپ ها - کمر بند های الات میسیقی- دستمال دوزی- دستکش دوزی- جاکت بافی- جوراب بافی- دستکول سازی - کالای زنان افغانی - خامک دوزی - خیاطی-  پوستین وپوستین چه سازی - کلاه های پوست و قرقل - دستکش های پشمې وچرمي - میناتوري - رسامی - خطاطی - مجسمه سازی-  تربیه قابله ونرسرها - دریوری - کیک وکلچه پزی- نقل و شرینی سازی - ایزاربند سازی- و بسا چیزهای، مثل زنجیر ها وحمیل ها از ساخت سنګ های قیمتي کشور ) عاجل شروع ودر هر ولایت مخصوصا شهر کابل مارکیت ها و بازار های فروش برای این کالا ها ایجاد ګردد  و ازین طریق زمینه اشتغال برای زنان در سر تا سر فراهم می شود زیرا ما تا ۱۰- ۱۵ سال توان تولید ماشین الات ثقیله را پیدا کرده نمی توانیم و در عین زمان در خارج از کشور برای این کالاها بازارهای خوب پیدا نماییم دولت درین عرصه برای مردم باید قرضه های طویل اللمدت بپردازند  . 
- هر خانواه که بتواند به تعداد ۵۰ - ۱۰۰  مرغابی نګهداری کند البته در جاهای که جوی وجویچه های اب موجود باشد وبه تعداد ۵۰ -۱۰۰ دانه  مرغ -، و به تعداد ۵۰- ۱۰۰ دانه فیلمرغ نګاه وتربیه می تواند دولت برای شان مبلغ ۱۰۰۰ دالر قرضه می دهد واین قرضه را بعد از یک سال ماهانه مبلغ ۱۰۰ دالر پس می پردازد .
- هر کسې که به تعداد ۱۰-۲۰ راس ګوسفند وبه تعداد ۱۰-۲۰ راس بز و به تعداد ۳-۵ راس ګوشیری نګاه کرده بتواند دولت برای شان مبلغ ۵۰۰۰ دالر قرضه می دهد وبعد از یک سال ماهوار مبلغ ۱۵۰ دالر به دولت می پردازند.
- انهایکه به تعداد ۱۰-۱۰۰ صندوق زنبور عسل نګاه کرده می تواند دولت برای شام مبلغ ۲۰۰۰ دالر قرضه می دهند .
- انهایکه سالانه ۳ ټن الی ۱۰ ټن برنج تولید کرده بتواند دولت برای شان کود کمیاوی مجانی تهیه می نمایند، ولایت کندز باید سالانه به مقدار ۱-۲ملیون ټن برنج تولید بکند.
- ولسوالی های دیګر در کندز به کمک ومساعدت تجار ملی ودولت باید در چهاردره - امام صاحب سالانه به مقدار ۵۰-۱۰۰ ټن ماهی و به مقدار ۱۰-۵۰ ټن ټخم سیاه و زرد ماهي ( خاویار ) یا     ( ایکره ) ماهی تولید نمایند.
- ملای مسجد، مسجد را نه تنها به محل ادای نماز و فاتحه خوانی بلکه مسجد را به حیث مدرسه برای رفع بیسیوادی مردمان قریه به وجه احسن استفاده نمایند در پهلوی این هر جوان که در مکتب یا در لیسه یا در پوهنتون است وظیفه معلم واستاد خانوادګی را ایفا نمایند و پدر ، کاکا،برادران ، مادر ، خواهران خویش را باسیواد بسازند ازین خاطر می ګویم راجع به خود فکرکنید وراجع به خود بنویسید ودولت ماهوار برای هر ملای مسجد ۳-۵ هزار معاش  ماهوار بدین منظور بپردازد ازین طریق بیسیوادی در ظرف یک سال در کشور ګم می شود   .
در مورد خودکفايي مواد دیګر از قبیل  ( تولید ګندم - برنج - جو- روغن کنجد - شرشم - روغن پنبه دانه -تولید پنبه -تولید تار از پنبه - تولید تکه - تولید یخن قاق ها ولباسها از تکه وطنی و تولید کاغذ - بوره از لبلبو ونیشکر در ولایات مشرقی وبغلان  ) ناګفته نماند که ولایات ((   لغمان - کندز - هرات - بغلان )) برنج مصرفی مردم افغانستان را ۱۰۰٪ تولید نمایند وافغانستان از درک برنج  خود کفا شود و همین چیزهای که من در فوق از ان  نام بردم اګر در هر قریه به مساعدت و رهنمایی موظفین ولسوالیها ومامورین زراعت و کنترول دایمی وهمیشګي هم از طریق مامورین ولایت وهم ازطریق دولت از مرکز صورت بګیرند می دانید که نتیجه ان چی است (( من به شما تضمین می کنم که در ظرف یک سال در ولسوالی ها مردم صاحب ګوشت مفت - تخم مرغ ومرغابی مفت - عسل مفت - پر مرغ - لاندی زمستان مفت - ماهی مفت وارزان -  شیر، ماست ، قیماق ، مسکه ، دوغ وافر خلاصه همه چیز ها برای خود وبرای فروش در اختیار می داشته باشید و مردم صاحب کار می شوند و فراورده های خود را برای مردم ومامورین دولت به قیمت ارزان و فراوان  در بازار ها به فروش می رسانند هم زندګی خودشان تغیر می کنند وهم ولایت را خود کفا می سازد و جلو خروج اسعار را می ګیرد))می ګویند که( نعمات مادی تعین کننده شعور اجتماعی است ) بعدا در دیګر ولسوالی ها ودیګر ولایت این پروسه را هم زمان شروع نمایید ودر مدت یک سال مواد غذایی و خوراکی را از خارج وارد نمی نمایید و افغانستان خود کفا می شود ، فرزندان تان همه روزه تخم مرغ - شیر تازه - ماست - مسکه - پنیر - و ګوشت مرغ وفیلمرغ و ګوسفند وګاو وماهي را نوش جان کرده سالم وباهوش بار می ایند ،هدف من فقط این بود که بیایید راجع به خود به اندیشید وراجع به خود بنویسید اګر چیز های متذکره توسط تجار وسرمایه دار ها ونسل جوان مخصوصا محصلین اغاز شود واقدامات لازم را عملی بسازند از یکطرف از خروج اسعار جلو ګیري می شود واز طرف دیګر اسعار زیادی را از خارج به دست می اوریم به شرط که مثل مورچه ها کار نماییم البته تمام این کارها در انوقت جامه عمل خواهند پوشاند که مردم دکتور اشرف غني احمد زۍ را به حیث ریس جمهور انتخاب نمایند . 

December 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي