ازمكتب مبارزهء رفيق ببرك كارمل بياموزيم
محمد عوض محمد عوض

زمانيكه در پهلوي كشور غريب و مردم زير سيطرهء، ستم وظلم حكومات مستبد افعانستان ، جمهوري هاي جديد سوسياليستي بخصوص در كشور هاي آسياي ميانه بشكل سر سام اوري رشد مينمود، وطنپرستان ، نخبه گان و روشنفكران وطن ما با الهام از مبارزات آزاديخواهي كه ازقرنها به ميراث برايشان به ماندگار مانده بود زياد تر متوجه وطن عزيز خويش گرديدند.

در آن مقطع زمان رفيق ببرك كارمل جواني نستوه ، پيشرو و آگاه كه مطالعهء دقيق و عميق از مبارزات قهرمانانه جنبش هاي كارگري ، نهضت هاي آزاديبخش ملي و مبارزين ترقي و عدالت خواهي را تكميل و هضم كرده بود با تلاش دوامدار به ايجاد اتحاديهء محصلان پوهنتون كابل و بعدآ ايجاد سازمان جمعيت دموكراتيك خلق افغانستان كه تا بالاخره نام حزب دموكراتيك خلق افغانستان را بخود گرفت شجاعانه رزميد و در طي مدت كوتاهء تاريخ بر عليه انحرافات ظلم وستم جباران حاكميت آن دوران، بي حراس و آتشين پايگاه دمو كراسي و عدالتخواهي را تحكيم بخشيدند.

رفيق ببرك كارمل بر بنياد تيوري علمي : ايجاد حاكميت و طرز تشكيل حكومات ، مكتب جديدي را كه مطابقت به شرايط زمان و مكان كشور مان ( شرايط عيني و ذهني ) از لحاظ موقعيت جغرافيايي ودوران تاريخي ، عنعنات و فرهنگ ملي و مذهبي ايجاد نمود- آن اينكه حكومت دموكراسي ملي و حاكميت زحمتكشان كه در آن همهء اقشار جامعه اعم از كارگران ، دهقانان ، روشنفكران ، كسبه كاران ،تا جران ملي ، رو حانيون وطنپرست ، مرد وزن براي حل مسله ء ملي و تامين عدالت اجتماعي سهم بگيرند و حاكميت دلخواه خويشرا از لحاظ سياسي ، اقتصادي و اجتماعي تشكيل نمايند تا در آن آزادي ها و حقوق انساني ، مادي و معنوي بشكل دموكراتيك حل و فصل گردد.

بر همين بنياد : ديگرش مكتب مبارزهء بي امان ه ، صادقانه بي ترس و بدون حراس ، آتشين و انقلابي ، با احساسات كاملآ پاك و وطنپرستانه ؛ شجاعانه و دليرمردانه كه هيچ نوعي از سوء استفاده ، عقب نشيني در مقابل نابساماني ها بر عليه منافع ملي مردم درآن گنجايش نداشت .

مبارزه ءرفيق ببرك كارمل مرد نستوه تاريخ كشور ما براي مبارزين آگاه بمثابه مكتبي از مبارزه راه حق و عدالت باقي مانده است و درين عرصه هيچ بديلي نداشته و جايش را كسي نتوانست و نمي تواند پر كند.

بيائيد محكمتر به راهش تعهد ببنديم و دروازه هاي مكتب اورا براي رهروانش هميشه باز نگهداريم.

روحش شاد باد

 


December 1st, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی