ازموده را ازمودن خطا است
لیکونګۍ : دکتور طاوس وردک لیکونګۍ : دکتور طاوس وردک


۱۴ سپتامبر۲۰۱۳
متل بسیار مشهور وتاریخی مردم افغانستان است که می ګویند ( ازموده را ازمودن خطا است )  و انهایکه یک بار سر دشمنی را با شما ګرفت باز به هیچ وجه سر شان حساب نه کنید زیرا دشمن همیشه دشمن است واز مجبوریت می شود با شما دست دوستی دراز نماید و یا تاکتیکي  تا زمان که هدف را به دست بیاورند ویا تا زمان که خود را خوب اراسته و به پا استاده شد و اکمالات خود را کرد دوباره برای تان مار استین می شود .
مردم افغانستان در طول تاریخ اضافه از ۵۰۰۰ سال شاهد حکومت های قلدري ، بیکفایت ، رشوت ستان ، ظالم ، دیکتاتور ، خودکامه ، فرمایشي و دستوري ، تحمیل شده بالای مردم و بل اخره شاه شجاعی بودن ، روسای جمهور وصدراعظمان در برنامه های کاری شان وعده های ګونه ګون وبسیار چرب ونرم را به مردم وعده دادن ولې با تاسف زمان که به اریکه قدرت تکیه زدن انوقت مصروف ثروت اندوزی - یکه تازی- و عیاشي شدن مردم را به کلي فراموش کردن   ( واعظان چون وعض برممبرکنند  - چون که خلوت میسر شد ان کار دیګر کنند ) ، در تمام سالهای که  من در زندګې ۶۷ ساله خود به یاد دارم بیدون داودخان و ببرک کارمل هیچ ریس جمهور وصدراعظمې برای مردم  افغانستان خدمت را انجام نه داده ، مردم اکثریت شان روی ملاحظات کور و بې بنیاد  قضاوت می نمایند ، از لحاظ تیوریک و جهان بینی علمی اګر کسې خوانده ووارد است جهان در کل توی درتو باهم پیوند دارد وبیدون ارتباط نیست و به هیچ وجه امکان ترقی وپیشرفت بیدون یک دیګر برای کشور ها میسر نیست ، در زمان معاصر کشور ها کوشش دارند به هر وسیله که ممکن باشد باید به یک ویا چند کشور سرمایه داري ارتباط ناګسستنی را قایم نمایند تا از کمکهای مادی، علمی دتخنیکي کشور های سرمایه داری بهره مند ګردد ، بطور مثال بعد از فروپاشي کشور شورا ها ( شوروي سابق )   په رهبری ګرباچوف که خیانت بزرګ وتاریخی را برای جهان سوسیالستی انجام داد چنانچې اقای ( پوتین در بیانیه تجلیل از انقلاب اکتوبر در میدان سرخ در محضر روسای جمهور کشور های جهان به وضاحت اعلان کرد که ( رزوال سویت سکوه سیوزه بیله بلشه یه اشیبکه ) یعنې اضمحلال اتحاد شوروی اشتباه بزرګ بود  یعنی ( پیمان وارسا )  مضمحل شد و  کشورهای اورپای شرقی دست دوستی رابه اتحادیه اورپا یعنی ( پیمان اتلانتیک شمالي ) ( ناتو ) دراز نمود تا از یک طرف از ازار وازیت دشمنان برای ابد نجات پیدا نمایند واز طرف دیګر از لحاظ اقتصادی به کمک کشورهای بزرګ سرمایه داری غرب( ناتو) کشورهای خودرا  از هر لحاظ به اوج ترقی برسانند ، اما در کشور ما چرا این روحیه واین احساس را در زمان ببرک کارمل که کشور شورا ها را به کمک مردم افغانستان متقاعد ساخت  وآرزو این بود که دشمن تاریخی  مان (پاکستان)  را شکست بدهد و افغانستان بزرګ سراز نو تشکیل شودو ( دیورند ) لغو ګردد ، اما چرا  زهنیت عده مرتجع و وطن فروش وخاین به  مردم به سمت مخالف تغیر نمود ، علت اساسي ان چیزهای ذیل بود :
۱ - حساسیت بزرګ پاکستان ازین خاطر بود  که حزب دیموکراتیک خلق افغانستان  به زور شوروی سرحدات خویش را به اتک می رساند وپشتونستان ازاد می شد وبندر ګوادر به حیث اولین بندر بحری افغانستان در بلوچستان بازګشايي( افتتاح ) می شد که این کار با توطیه پاکستان که مجاهدین را در اغوش ګرفتن و خود را توسط مجاهدین صاحب سلاح اتومی ساخت  وامروز مردم افغانستان را هر لحظه می ترسانند وتهدید می نمایند  ، و با حضور امریکا نه تنها که ما به سرحد تاریخی خویش نایل نه شدیم اقلا به صلح ناییل نه شدیم و هنوز بالای دولت کرزۍ فرمانروایی دارد ، و در محضر امریکا  قسمت های خاک خودرا از دست دادیم مثل ګوشته ودر سپین بولدک .
۲ - امریکا نیز ترس داشت که شوروی در شرق میان وکشورهای خلیج به شمول کشور های عربي که هم پیمانان امریکا است دست باز خوهند داشت و حوزه نفتی را از ان خود می سازد ازین خاطر عربستان را تشویق نمود که تبلیغات بزرګ را برضد شوروی برپا نمایند که اسلام در خطر است وکمونست ها ملحدین می باشند ومجاهدین را که ۹۵٪ شان مردان بیسیواد بودن و نوکر پول بودن به تبلیغات واهی وپوچ شان علیه مردمان وطن خود شان استعمال کردن کار همیشګي اخوان است  مثل که حکمتیار - حقانی - ملاعمر را تا امروز علیه حاکمیت مردمی استعمال می نمایند .
۳ - مجاهدین که ۹۹٪ ان ها اشخاص غریب - فقیر- بیکار- بیسیواد - ولګرد - دزد ، کیسه بور- متعصب - عقده ېې - اغا بلي - حریص - خود خواه -  حرام خور- خیرات خور- مفت خوار- ګپ رو -   رشوت ستان - ونوکر دالروپونډ انګلیسي بودن برای به دست اوردن پول مفت واز باد اورده شده وجیره پاکستان و بیدون حساب به هر نوع نوکري - خدمت - وشاقه کاری ولو که به قیمت  جان شان هم تمام می شد تپ وتلاش کردن که قدرت سیاسي را یک مرتبه غصب نمایند بعدا پدران کسې انها را دور کرده نمی تواند مثل که اقای فهیم تا امروز به کاندیدان اخطار می دهد که خلیل زاد امریکایی است ، تو افغانستانی کدام کار مفید وخوب انجام دادي ، و شما به چشم سر امروز از خانه ها - قصر ها - مغازه ها و بلند منزلها که از برکت امریکا ساختن ودر ان امروز عیش ونوش دارند و بسیاري شما قبل از جهاد اینها را دیده بودین ویا همسایه های شما بودن که خر لنګ نه داشت ولې امروز صاحبان خانه های لکس و موترهای فیشني شدن  همه را  تماشا می نمایید .
۴ - طالب ها این ګروه بسیار افراطی را باز پاکستان توسط ملا های دیوبندی در اغوش خود تربیه وزیر فرمان و اداره ( آی اس آی ) قراردادن وعلیه مردم افغانستان استعمال کردن ، تمام نهاد های علمی وفرهنګي وتاریخی افغانستان را به شمول بت های بامیان سر طالب ها تخریب و مردم را به قرون اولي سوق نمودن افغانستان در وجود مجاهدین وطالب ها که هر دو (( دو روی یک سیکه اند کاملا بې ستر شد )) ارزش های ملی وتاریخی کاملا نابود شدن وتفرقه لسانی وسمتی بوجود امد در کعبه درمحضر مرشد شان ولي عهد مکه مکرمه به روی قران دست ماندن وقسم یاد کردن که دیګر بین خود به جنګ ودعوای نمی پردازند ولې هنوز در طیاره سوار نه شده علیه یک دیګر قرار ګرفتن افغانستان مخصوصا شهر کابل را به مخروبه تبدیل نمود  .
مردم افغانستان فراموش نه کنید که مجاهدین وطالبها افغانستان را ۵۰ سال دیګر به عقب برد جهان رو به ترقی است ولې مردم ما هنوز سیواد نه دارد هموطنان عزیز بازی مجاهدین وطالب ها را به هیچ وجه نه خورید وبرای انهایکه یک روز در جهاد تیر کرده باشند و دستان شان به خون ورشوت الوده باشند رای نه دهید در پهلوی این همه روزها در خبرهای طلوع واریانا می شنوید که در مزار شریف نزدیکان استاد عطا چې سوې استفاده های را نه کرده  و به یګانه کسې که به زخم های خونین شما ملحم  مې ګذارد چي ناسزا نیست که علیه او سر نمی دهند که ګویا خلیل زاد امریکایی است ، جان برادر وطندار عزیز اقایون که در افغانستان بودین وجهاد کردین افغانها را مثل حیوان کشتین در سه روز جنګ بین مسعود وحکمتیار ۶۰۰۰۰ کابلی کشته شد و ۲۴۰۰۰۰ نفر اواره ومحاجر شدن از قصرهای دارلامان قیاس نمایید اینها تا توانستن  بندی کردن - مال ودارایی مردم به شمول اپارتمان این جانب  را غصب کردن - زمین های دولتی را چپاول کردن ، با دختران ۱۶ ساله سکس می نمایند، قصرهای وبلند منزلهای شان در دوبۍ تماشا نمایید هموطن  این بار بازی اقایون مجاهدین و قوماندانان رده اول شان را نه خورید وبرای شان یک رای نه دهید همه با یک صدا  از اقای (( دکتور زلمۍ خلیل زاد )) پشتیبانی نمایید و برای وۍ رای بدهید تا به دشمنان وطن که از هر قماش وهر جای که باشند  جواب دندان شکن بدهد و شما را نجات بدهند سال ۲۰۱۴ برای افغانستان سال امتحان وسال تعین کننده است اګر به مجاهدین رای دادین وطن تان تجزیه وسالها در جنګ می مانید ولې اګر به خلیل زاد رای دادین وطن تان به اوج ترقی وتعالی می رسد بیکاری لغو می شود و دشمنان افغانستان به شمول انتحاریون از یک سر نابود می شوند و کشورهای غربی در راس امریکا بسیار زیاد در اعمار بندهای برق و فابریکات و استخراج معادن همکاری خواهند نمود   . 

September 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات