استادعبدالوهاب مددی
انجنیرعبدالقادرمسعود انجنیرعبدالقادرمسعود

مصاحبه اختصاصی با محترم استادعبدالوهاب مددی ژورنالیست آگاه، هنرمند مبتکر، چهره شناخته شده، معروف وبرازنده دنیا ادب وهنرموسیقی افغانستان
November 21st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها