استخبارات وفعالیتهای آن در افغانستان
کریم پوپل کریم پوپل

استخبارات وفعالیتهای آن در افغانستان 


January 27th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي