اشغال دایمی افغانستان
محمد عارف عرفان محمد عارف عرفان

 

لندن -نوامبر 2013

 

تجاوزوحملۀ آمریکا به افغانستان بدین جهت نبوده ،تاآنکشوررا،اشغال،وآنرا ترک نماید!

اشغال دایمی افغانستان ،پلان آمریکا است!

پندارهای"Stephen Lendman" (*)

با الهام ازرویکرد امضای " موافقتنامۀ امنیتی افغانستان با ایالات متحده آمریکا"، با توجه به اهمیت استراتیژیکی آن،انگیزه ها وپسمنظری راکه عقد این موافقتنامه،درهمایش بزرگ "لویه جرگۀ مشورتی"برانگیخت ، دیدگاه های همگانی ازجمله ناظرین سیاسی جهان غرب را بخود معطوف ساخته است.

برحکم شهادت تاریخ ،ایالات متحدۀآمریکا پس ازسه ونیم دهه نبرد سخت وسرنوشت سازدرافغانستان که برقول بریژنسکی مشاورامنیت قصرسفید به تاریخ سوم جولای 1979 ،یعنی شش ماه قبل ازورود نیروهای شوروی درافغانستان،آغازیافت ،دراقلیم "جنگ سرد"به غلیان رسید،درجغرافیای "جهاد"افغانستان،ازکوره زارآتش سوزان کشورعبورکرد ،با فروپاشی اتحاد شوروی سابق ومتلاشی شدن نظام دموکراتیک افغانستان،معبرگاه های طولانی راپشت سرگذاشت وبدینوسیله گویا با عبور"ازهفت خوان رستم"،با اشغال افغانستان،وتحمیل این پیمان ، به آخرین معراج رویاها وآرزوهای خویش دست یافت.

ایالات متحدۀ آمریکا درین خط خونین،هزینه های گزافی را متقبل شد،ظهوروزوال واحیایی مجدد پروژه پرمصرف طالبان را پدید آورد،افسانه های جنگ با تروریسم وطالب را درقالب معماهای شگفت انگیزبه مشارکت وحضورنظامی چهل کشورجهان ،سرهمبندی کرد،نمایشنامۀ یازدهم سپتمبررابا هلاکت هزاران انسان واضمحلال آسمان خراشهای نیویارک،راه اندازی وخونهای سرخ سربازان خویش را فرش زمین وکوه کوهسارافغانستان ساخت تالاجرم، درزیرسایۀ گنبد طلایی افغانستان سنگرگرفته وشیپورپیروزی خویش را درمجادلات ابرقدرت ساز،آتی جهان،به سرایش کشد.

پس ازسپری نمودن بیماری های طولانی وکومای دامنه دار وطراحی شده ،حال رفته، رفته، مردم به گروگان گرفته شدۀ افغانستان با جوسازی مصنوعی وبا دلهرۀ مترسکی دورنوردانه ، درنماد پرندۀ پروبال شکسته بوسیلۀ شکارچیان ماهر،با روان مآیوس ،افسرده وتکیده، به اجبارکشانیده شده اند،تادرجریان نمایش یک نمایشنامۀ تیاتروتما شایی جنگ زرگری وبرنامه ریزی شدۀ " کرزی –مجددی" ،ولاجرم با نگاهی هراسناک ازگزند روباه مکار،به گُرگ درنده وهوشیارپناه جویند!

برای هموارسازی جادۀ موافقت این توافقنامه،هرچند میعاد (10)سال پیشبینی شده است،اما با توجه به باربزرگ ودامنه دارراهبردی آن ،وابعاد بزرگ پروژه های مربوط ،با توجه به آزمون های تاریخی از سرگذشت آلمان وجاپان وغیره که بیش ازنیم قرن را احتوا مینماید،دشواراست تا این موعد را به رسم اختتام ووارستگی کشورپذیرفت.اما آنچه که هویداست ،تداوم بحران وادامۀنبرد برای گرمایش این اخگرخواهد بود!

"استیفن لند من" نویسندۀ مشهورایالات متحدۀ آمریکا که ازنزدیک سیروقایع سیاسی افغانستان را نظارت مینماید با توجه به رخداد های اخیردرقبال تدویر" لویه جرگه مشورتی "وطرح "موافقتنامنۀ امنیتی افغانستان –آمریکا" وعوامل برانگیزندۀ آن دریک مقالۀ که تحت عنوان "اشغال دایمی افغانستان "بازتاب یافته است، چنین مینگارد: (*1)

"تجاوزوحملۀ آمریکا،به افغانستان بدین جهت نبوده ،تاآنکشوررا،اشغال،وآنرا ترک نماید!"

اشغال دایمی افغانستان ،پلان آمریکاست!

درتداوم این تیزیس ها نویسنده مینگارد:"حامد کرزی رییس جمهورافغانستان ،نفرواشنگتن درکابل است .او یک جنگسالار،و" دست نشاندۀ "مناسب آمریکا ،وثروت ودارایی سابق(سی آی ای )است.کرزی، به مقیاس خیلی عظیم ازاشغال آمریکا ،بهره میجوید.اوسرمایه های عظیمی راازقاچاق مواد مخدرانباشته است.دورۀماموریت اوبعد ازاپریل سال 2014 ،به پایان رسیده ویک دست نشاندۀ مناسب دیگرآمریکا جانشین اوخواهد شد.

به تعداد هزاران سربازآمریکا برای زمان طولانی ونامعلوم درافغانستان باقی خواهد ماند.افغانستان انعکاس دهندۀاهداف متعدد است .بعد ازدوازده سال نبرد آمپریالیستی واشغال،واشنگتن این باخت را نخواهدپذیزفت تا ازافغانستان بیرون شود.البته براستناد دلایل موجه !"

دلائیل استقرارپایگاه های نظامی آمریکا:

نویسنده پس ازتحلیل مفاد توافقنامۀ مزبور، ادامه داده مینویسد :"افغانستان ازموقعیت ارزشمند جیوپولتیکی برخورداربوده، لذاتدوین پلانها برپایۀ این رویکرد استواراست تا[ ارتش] ایالات متحده آمریکا، بطرزنامعلومی درآن اقامت جوید.درافغانستان جنگ به پایان نخواهد رسید.چون ازین طریق میتوان منابع بزرگ گازآسیا-اروپا ،وسائیرمنابع را کنترول نمود.همچنان ازینطریق میتوان بزرگترین منبع وتدارکات تریاک جهان رانیزکنترول نمود .افغانستان سیل یی ازهیروئین را درمارکیت های جهان سرازیرنموده ومنافع گسترده وبزرگ را برای "وال استریت"فراهم نموده و (سی آی ای )را قادرمیسازد تا بلیونها دالررا ازمنابع پول تریاک استخراج نماید.

اشغال افغانستان، فرصت های معینی را برای جابجای پایگاه استراتیژیکی وهواپیما برآمریکا فراهم می سازد. این بخشی ازپلان های آمریکا برای محاصره کشیدن چین وروسیه بوسیلۀ این پایگاه ها میباشد.هردو کشورتسلط جهانی آمریکا را به چالش کشیده ،وتفوق آمپریالیستی مبتنی برآنست تا اتحاد این دو خنثی گردد.

چین دومین کشوربزرگ اقتصادی جهان است.درطی یک دهه ویا کمتر ازآن ممکن نسبت به ایالات متحدۀ آمریکا تفوق حاصل نماید.

روسیه یک قدرت نظامی توانمند است.این یگانه نیروی درجهان است که قدرت نظامی ایالات متحدۀ آمریکا را به چالش میکشد.روسیه دارائی منابع بزرگ نفت وگاز است.چین نیاز به دسترسی به چنین منابع دارد،وهردو کشورازاتحاد استراتیژیکی بهره میجویند.تضعیف این اتحاد به اقامت درازمدت آمریکا درافغانستان وابسته است.این بازی بزرگ ،آمریکا را دربرابر روسیه وچین به رقابت میکشاند.سیرزمان به این پرسش پاسخ خواهد گفت که کی درین بازی غالب درمی آید. "

افغانستان ذخیره گاه بزرگ مواد معدنی وگاز:

افغانستان با توجه به ثروت های بزرگ زیرزمینی ودست ناخوردۀ خود ، موج بزرگی ازرقابت ها وتضادهای متداوم ابرقدرت های اقتصادی ونظامی جهان را دربعُد منطقوی وبین اللملی برانگیخته است.موجودیت عناصر،نادر،کمنظیروپربها، دردل این سرزمین مجروح سبب شده،تا پیوسته شاهد آتشفشانهای مرگباربوده وطولانی ترین جنگ خونین تاریخ را دردهِ وبرزن خویش تجربه نموده وچهل کشورجهان را درآغوش نفرتبارخویش،به بازی خون وآتش سرگرم سازد.

درخصوص ذخیره گاه بزرگ معادن وگازدرافغانستان که منتج به راه اندازی نبرد ناتو درافغانستان شد،پروفیسور"میشل چیسودوفسکی".درمقالۀ تحت عنوان"راه اندازی جنگ در افغانستان،با درنظرداشت ذخایربزرگ معادن وگازطبیعی اش،می ارزد."(2*)،مینویسد:

"تجاوزوبمباردمان افغانستان که درسال (2001) ،هدایت گردید ، درافکار جهانی به حیث جنگ برضد طالبان وتروریسم ،وبرچیدن تروریست های اسلامگرا،واستقراردموکراسی مدل غربی ،به حیث "جنگ عادلانه"تلقی گردید.

درآنهنگام ،ابعاد واهمیت اقتصادی"جنگ با تروریسم" به ندرت مورد توجه قرارمیگرفت.حوادث یازدهم سپتمبرو"کمپاین مبارزه با تروریسم "باعث شد تا اهداف واقعی آمریکا وناتو درین جنگ ،برجسته گردد.

درواقع جنگ افغانستان جنگی ایست که با اجندای منفعت جویانه طراحی شده است . جنگ ایست با تسخیراقتصاد و"چپاول منابع".

در حالیکه افغانستان به حیث قطب استراتیژیک آسیای مرکزی شناخته شده است،وبا کشورهای سابق اتحادشوروی،چین ،ایران ،ودرچهارراه خط پاپلین منابع بزرگ نفت وگازموقعیت دارد،ثروت های عظیم معدنی ومنابع دست ناخوردۀ گاز آن ،تا ایام جون (2010)،بصورت کُل برای شهروندان آمریکا،نا شناخته بود...

یک یادداشت داخلی پنتاگون بیان میدارد که افغانستان، به "عربستان سعودی لیتیم " مبدل خواهد شد. عنصرکلیدی خام معدنی که برای ساختمان بطری ها برای" لبتاب" و"بلک بری" وموترهای برقی ازآن استفاده میشود.

ثروت های عظیم معادن افغانستان بوسیلۀ تیم کوچک ازکارشناسان و جیولوجیست های پنتاگون کشف گردیدو بوسیله مامورین ایالات متحده آمریکا دریک نشست مختصر با حامد کرزی رییس جمهورافغا نستان،اطلاع داده شد.درحالیکه سالهای طولانی بکاراست تا صنعت معادن درافغانستان ،انکشاف نماید،اما مقداروحجم این ذخایرنسبت به تخمین مقیاس آن بسیارزیاد است واین میتواند تا سرمایه گذاری های بزرگی را درین حوزه جذب نماید.

پنتاگون درحال حاضرسروی زمینی را درحوزۀ غربی افغانستان درولایت غزنی راه اندازی نموده است. منابع پنتا گون نتایج سروی خویش را تذکرداده افزودند: تحلیل های مقدماتی از ذخایر بزرگ "لیتیم " درغزنی حکایت نموده،نشان میدهد که ابعاد آن حتی بزرگترازخایریست که درکشور"بلویا " وجوددارد.

نویسنده ادامه داده مینگارد:"قابل یاد دهانیست که تخمینات قبلی نزدیک به یک تریلیون دالری پنتاگون درخصوص "ذخایرکشف ناشده" معادن افغانستان ،یک پوشش فریبنده بود.این برآورد با تناسب سنجش های اصلی نهایت ساختگی بود.چنانچه روزنامۀ" سندی تایمزلندن" درشمارۀ 15جون2010 خویش،نوشت:"مابه این نظر انداختیم تا بدانیم که چرا درآنجا هستیم،به نظر میرسد که با تناسب ارزش دالرامروز،رقم یک تریلیون دالر،محض با توجه به رویکرد ارزش خبری اش نمودارمیگردد".

[,- برپایۀ گزارشات وزارت معادن افغانستان،ذخایرتخمینی ودست ناخوردۀ معادن افغانستان ،بالغ بر (3) تریلیون دالر، میگردد.امابراساس پتانسیل واقعی وبزرگ ذخایر معدنی ،برقول آگاهان اموررقم سه تریلیون دالررقم کمی را نمودارمیگردد-برگردان کننده]

نویسنده با توجه به موقعیت پنتاگون وایالات متحدۀ آمریکا درین راستا ادامه داده مینویسد:"پذیریش ادارۀ ایالات متحده امریکا مربوط به آگاهی اش ازذخایر بزرگ معدنی افغانستان بعد ازکاربرد سروی جیالوجی وگزارش آن درسال 2007 که ،آشکارا بنام "شاه ماهی قرمز "نام جست ،صورت گرفت.اما منابع معادن افغانستان بشمول گازطبیعی اش ،قبل ازجنگ افغان –شوروی ،(1979-1980)،برای نخبگان عرصۀ تجارتی آمریکا ودولت آن کشور،واضح بود.

سروی جیالوجیکی که بوسیله اتحاد شوروی سابق درسالهای (1970) واوایل (1980) براه افتید ،از ذخایربزرگ معدنی ،چون مس(بزرگترین ذخیره گاه درآسیا-اروپا)،آهن،مقداربزرگ یورانیم،بریل ،باریت ،سرب ،روی،فلورایت،بوکسیت،لیتیوم ،تانتالیم،طلا ،ونقره ،گزارش داد.این سروی اظهار مینماید که با ارزش ذخایر این عناصر با تناسب ،تخمین های یک تریلیون دالری پنتا گون وسروی جیالوجیکی ایالات متحدۀ امریکا،که محرم نگاه شد،اساسآ بسیاربزرگ است.درین اواخردرسال 2002،کرملین تصدیق نمود که آنچه که قبلآ بدست آمده است:" پوشیده نیست که افغانستان ازذخایر بزرگ برخورداراست .بویژه مس عینک،ذخایرآهن حاجیگگ،یورانیم، پلی میتالیک ونفت وگاز.

طی چهل سال گذشته چندین ذخایر جدید درافغانستان کشف شده است.که بعضی ازین کشفیات نهایت مهیج وشورانگیز بوده اما تاکنون سری نگهداشته شده اند.مگربا وجود آن،اخیرآحقایق معین آشکارگردیده است.بنظرمیرسد که افغانستان از ذخایربزرگ اشیای فلزی وغیرفلزی وسنگ های زینتی برخورداربوده،که هرگاه ازآن بهره برداری شود،حتی قادراست تا حاصلات صنعت مواد مخدر [200$ بلیون سالانه –برگردان کننده ]را پوشش دهد.

گفته میشود که افغانستان کشورترانزیت برای نفت وگازاست .مگر تعداد کمی ازمردم آگاهند،که متخصصان اتحاد شوروی سابق ،مقدار بزرگ ذخایر گازرا درسالهای 1960،کشف نموده ونخستین پایپلین گازرابرای انتقال گاز به ازبکستان احداث نمودند.وازینطریق سالانه به حجم 2.5 بلیون مترمکعب گاز،از افغانستان به اتحاد شوروی ارسال میگردید.طی این دوران ذخایر بزرگ طلا،فلوریت،برایت،وسنگ مرمربا نمونه های نادرآن ، وهمچنان،یاقوت،زمرد،بیریلیم و هیدینیت که درهیج جای دیگر قابل دریافت نیست، کشف شده است.همچنان صخره های ،مانند beryllium, thorium, lithium ,tantalum، که دارائی مفاد"استراتیژیک،است وازآن درساختمنان وسایل هوائی وسفینه های فضائی استفاده میشود،نیزکشف شده است.

قا بل یاد آوریست که ذخایرگازافغانستان که درسروی سال های 1970 بوسیله اتحاد شوروی سابق برملاشد،ذخایرگاز "خواجه گوگردگ" رابه مقدار (5)،تریلیون" فت مکعب" وانمود نموده است.

تیم گستردۀ تحقیقاتی اتحاد شوروی سابق با انتشارنقشۀ معتبرجیولوجیکی ،گذارشی را که درآن به تعداد (1400) معادن همراه با (70) ذخیره گاه حیاتی تجارتی ،بنظرمیرسید،بنشرسپرد.گفتنیست که درنتیجه،اتحاد شوروی سابق مبلغ (650$) ملیون دالربرای اکتشاف این منابع به مصرف رساند."

پیوست به اهمیت موقعیت استراتیژیکی افغانستان،نویسنده ادامه داده چنین مینویسد:"ا فغانستان،پُل زمینی است .پس ازتجاوز واشغال به رهبری آمریکا،درسال 2001 ، افغانستان ازسوی منتقدین پالیسی آمریکا،مورد تحلیل قرارگرفته،ووسیلۀ خوانده شده است که کنترول ،دهلیزترانزیتی استراتیژیکی حوزۀ خذررا با بهیرۀ عرب تامین مینماید."

دریک رویکرد دیگروبا توجه به بعد منفت جویانۀ افغانستان برای متجاوزین وکشورگشایان ،تریاک نیزیکی ازفکتورهای مهم برناموی این لشکرکشی را تشکیل نموده، هکذا نویسنده براستناد یافته های خویش درین باب چنین مینگارد:" گشایش "جنگ تریاک" علیه دولت افغانستان واتحاد شوروی سابق ،که بوسیله سازمان" سیا"حمایت میگردید، به یک رویکرد پرمنفعت" چندین بلیون" دالری طی جریان سالهای نبرد درافغانستان مبدل گردید. البته این نخستین سنگ بنای جنگ مخفی آمریکاعلیه افغانستان درسالهای هشتاد محسوب میگردد.

امروزتولیدات مواد مخدرافغانستان ، تحت اشغال آمریکا –ناتو،درتعاملات نقدی درمارکیت های غربی،سالانه بالغ بربیش ازدوصد (200$) بلیون دالر میرسد".

آری خواننده عزیز، با آنچه گفته آمدیم ،پس ازشفافیت آسمان مه آلود سیاسی،ما به معنا وانگیزه های واقعی تداوم بحران 35سال کشورخود،که اسیرتجاوز،تهاجم ،کشورگشائی ،وبرنامه های تاراجگرانه گردیده است، پی میبریم.یگانه وعالیترین نسخۀ نجات ،راه اندازی جنبش ترقیخواهانه ،ایجادهمبستگی ملی،ونهضت رهایبخش ملی خواهد بود!

باسپاسهای بیکرانه ازخوانش این نوشتار!

.......................................................................................................................................

مآخذ:

(1*)Activist post .22اکتوبر 2013

(2*)گلوبال ریسرچ 21اکتوبر2013

پی نوشت:

Stephen lendman(*)نویسنده مشهور آمریکا مقیم شیکاگو،ومتصدی برنامه های "رادیوی ترقی" میباشد.

(*)پروفیسور چیسو دوفسکی،متخصص امور اقتصادی،در یونیورسیتی "اوتا وا" ایالات متحدۀ آمریکا.

.

 

 

 


November 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات