اعتراضیۀ !
همایش اروپایی زنان افغان   همایش اروپایی زنان افغان

 

باآنکه زنان افغانستان  سالیان متمادی دربرابرخشونت زن ستیزان قرارگرفته اند

وقسمیکه لازم است حق وحقوق آنان هیچ گـاه درنظرگرفته نشده درسالهای اخیر

دراثربی توجهی دولت ومراجع ذیربط این دهشت به حدی رشد کرده است که روزانه

درولایات ومرکز(کابل)علاوه براینکه دربرابرانواع خشونت ازجانب مستبدین وزن

ستیزان قرار میگیرند ، جنایت کاران  ضــد بشری به قتل های زنان و دخــترا ن

فعال کشورکه بخاطر خدمت به وطن و مردم کمر همت بسته اند نیز مبا درت می

ورزند.که میتوان ازبه شهادت رسیدن انیسه دختررضاکاربجرم چکاندن قطره های

واکسین بردهان کودکان ولایت کا پیسا ، دخترجوان 15 سالۀ دیگری بنام حنیفه در

ولسوالی امام صاحب ولایت کندزو همچنان بتاریخ 19/9/1391 هجری شمســــی

کشته شدن ناجیه صدیقی سرپرست امورزنان ولایت لغمان ودها دخترو زن دیگری

 که تاکنون ازجانب دولت ومراجع مربوطه به شناسایی عاملین وقا تلین این جنایات

بی رحمانه اقدامی صورت نگرفته است یاد آوری کرد. درحالیکه با زخمی شد ن

یک دخترپاکستانی بنام ملاله  رئیس جمهور کرزی دریک روز سه بار، با رئیس

جمهور پاکستان صحبت نمود ه وتاسف خویش را ابراز نمودند.

        همچنان فاروق وردک وزیرتعلیم وتربیه افغانستان دستورختم های قرآن کریم

را بخاطر دعا برای ملالی درمکاتب شهرکابل صادرنمود. قابل یادآوری است.ملالــی

یا ملاله نه درراه خدمات خیریۀ انسانی بلکه به اتهام تبلیغ سکولاریزم ازجانب افراد

مسلح مورد حمله قرارگرفت.

       حمایت کننده گان وی ازارتش تااجتماع پاکستان همه یک صدا به دستیاری

وپشتیبانی وی شتافتند. دراثر این همه توجهات پشتیبانان او،و توجه جامعۀ جهانی

بودکه موصوفه راجهت تداوی به کشورانگلستان فرستادند .

            سوال دراینجاست فرق بین دختر افغان وپاکستانی چه است ؟

که با زخمی شدن ملاله  اکثررسانه های جهان  سه روزخبرزخمی شــــدن اورا از

 طـریق تلویزیون هــا پخش کرده و به اطلاع جهانیان رسانیدند. ولی درافغانستان

روزانه دها دخترو زن افغان به خاک وخون کشیده میشوند ویاتوسط زورمندان از

خانه های شان ربوده شده ،همه بشمول سازمان جهانی،سازمان های حقوق بشـر،

احزاب سیاسی ،  نهاد های مدنی، دولت افغانستان  دربرابرخون شهروند خویــش

خاموشی اختیارکرده ،آب ازجـــاه تکان نمیخوردمخصوصاً رئیس جمهورکرزی که

مسئول و جوابده نزد ملت افغانستان و خانواده های این قربانیان میبا شد.

       بناً همایش اروپایی زنان افغان با اعتراض دربرابرخاموشی دولت افغانستان

جامعۀ جهانی, سازمان حقوق بشر،نهاد های مدنی, جامعه روشنفکران،صدا بلنـــد

کرده ازدولت وارگانهای مربوطه خواهان شناسایی و محاکمۀ عاملین این جنایـات

 ضد بشری میباشند .

 

                      هیات رهبری همایش اروپایی زنان افغان  


December 13th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها