اعترافات جنايتكار اقتصادي
اثر جان پرکینز اثر جان پرکینزApril 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب