اعترافات جنایتکار اقتصادی
اثر جان پرکینز اثر جان پرکینز

اعترافات جنایتکار اقتصادی


September 11th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب