اعــــــــلامــــــیه مشــــترک
برخی از احزاب٬ سازمانها ، حلقات و شخصیت های مستقل سیاسی افغان ساکن اروپا برخی از احزاب٬ سازمانها ، حلقات و شخصیت های مستقل سیاسی افغان ساکن اروپا

مورخ ۹/۵/۲۰۱۳

بنام خداوند توانا و دادګر

از مدتهای مدیدی که تقریبآ تمام تاریخ پاکستان را احتوا مینماید مشخصه سیاست خارجی این کشور را نیات شوم وتجاوز کارانه آن در برابر افغانستان تشکیل میدهد که هیچ فرصت تاریخی را جهت تبارز این نیات در عمل از دست نداده است . مخصوصآ در بیشتر از سه دهه اخیر علاوه بر تربیه ٬ تجهیز و تسلیح مخالفین و قصد تبدیل افغانستان به کشور تحت الحمایه و عمق ستراتیژیک خویش ٬ حرکت خزنده و بی سروصدای تجاوز بر خاک افغانستان از طریق تغیر خط نام نهاد دیورند و علایم سرحدی ګرفته تا نقض صریح٬ علنی وآشکارقوانین بین الدول٬ فیر راکت و توپچی بر ولسوالی های سرحدی ولایات کنر و نورستان تا تجاوز برخاک افغانستان در ولسوالی ګوشته ولایت ننګرهار ازپی آمد های نیات مذکور درعمل اند که منجر به دوبار برخورد شدید نظامی میان متجاوزین پاکستانی وپاسبانان سرحدی کشور ګردید.

ما در حالیکه به دفاع شجاعانه سربازان دلیر سرحدی کشور و حماسه شهادت محمد قاسم سرباز افتخار میکنیم٬ تجاوز صریح و آشکاربر حریم مقدس کشور را با شدیدترین کلمات تقبیح میداریم به جانب پاکستان یاآور میشویم که افغانستان ګور هر متجاوز بر این سرزمین است  وخواهد بود ، هیچ کس نباید در دفاع دلیرانه باشنده ګان این سرزمین از حاکمیت ملی ٬ تمامیت ارضی  وحقوق مردم  زحمتکش افغانستان ودر دفع و طرد متجاوزین شک و تردید بخود راه دهد .

سلسله بهم پیوسته و لاینقطع حوادث  با ګذشت هرروز ابعاد جدید تر بخود میګیرد و به چالشها و چلنج های جدید تری مبدل میګردند ٬امضا کننده ګان این سند از تمام نیروهای ملی ٬ دموکرات ، وطندوست و ترقیخواه کشور دعوت مینماید که از اعتراض همآهنګ بر علیه متجاوزین ګرفته تا دفاع از استقلال ٬ تمامیت ارضی و حقوق مدنی مردمان این سرزمین آماده باشند .

ما به احزاب ٬سازمانها٬ حلقات سیاسی٬ اجتماعی و فرهنګی کشور ٬ شخصیتهای سیاسی واجتماعی در داخل و خارج کشور  خاطر نشان میسازیم که زمان عبور از  شعار ها به عمل فرا رسیده است٬ بیائید با کنار ګذاشتن اختلافات ٬ تفاوت نظر ها٬ وابسته ګی های فکری ٬ تشکیلاتی و اتنیکی در دفاع از مادر وطن خود بسیج و مساعی خود را مشترک سازیم .

ما امضا کننده ګان این سند از شخصیت های دلسوز ووطندوست پارلمان کشور میطلبیم تا تمام ندانم کاری ها و سکوت در برابر تجاوز خزنده و آشکار پاکستان را مورد بررسی قرار داده به مردم پاسخ ارائه دارند.

ما امضا کننده ګان این سند در حالیکه در برابر سکوت جامعه جهانی و موسسات حقوق بشر در مورد رویداد های خونباروطن مان افغانستان عزیز ٬ دخالت و مداخلات آشکار و پنهان  بیګانه ګان ٬ بخصوص تجاوز بیشرمانه بر قلمرو کشور ما اعتراض شدید خود را اعلام میداریم از آنها می طلبیم تا تعهدات٬ وظایف سیاسی و اخلاقی خود را در برابر افغانستان رعایت وعملی نمایند .

 

وحدت عمل ما نیرومندترین سلاح باز دارنده تجاوز بر منافع ملیست

زنده باد افغانستان ٬ خانه مشترک همه افغانان

 

اشتراک کننده گان و امضاکننده گان نشست به ترتیب حروف الفبا :

 

- اعضای غیر متشکل کمیسیون وحدت احزاب و شخصیتهای ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان

- جمعیت انقلابی زحمتکشان افغانستان

- حزب دموکرات های آزادیخواه افغانستان

- حزب مردم افغانستان

- حزب ملی ترقی وطن

- حزب ملی فعالین صلح افغانستان

- حزب متحد ملی افغانستان

- حزب وطن

- حلقه عیاران

- کمیسیون های تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن ( ح.د.خ.ا ) در شهر هامبورگ ، هانور ، ویسبادن آلمان و کشور شاهی هالند

- گروه کار

 


May 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها